Oppimisen tuki ja oppilashuolto

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto

Yleistä

Oppimisen ja kasvun tuki ovat osa laadukasta perusopetusta. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille.

Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta opetusta ja ohjausta. Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Myös tukiopetus on osa yleistä tukea.

7.–9. luokilla oppilaanohjaus on oma oppiaineensa. Oppilaanohjaus tukee oppilaiden koulunkäynnin aloitusta ja opiskelutaidossa kehittymistä, valintojen tekoa koulussa sekä jatko-opintoihin suuntautumista.

Oppimisen tuen tarpeen kasvaessa

Mikäli oppilaalla ilmenee jostain syystä pulmia koulunkäynnissä tai oppimisessa, pyritään näihin puuttumaan varhaisessa vaiheessa, jotta tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Pulmien ilmetessä käytetään aina ensisijaisesti koulun omia tukitoimia, esimerkiksi opetuksen eriyttämistä, tukiopetusta, koulunkäynnin ohjaajien tukea tai koulun laaja-alaisten erityisopettajien tukitoimia. Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu.

Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea. Tehostettu tuki

  • Yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista.
  • Tarvittaessa samanaikaisesti useita tukimuotoja.
  • Annetaan oppilaalle laaditun kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta.

  • Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös
  • Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Eriasteinen tuki pyritään tarjoamaan pääsääntöisesti oppilaan lähikoulussa, yleisopetuksen luokassa, koulunkäynnin ohjaajien ja erityisopettajien tuella. Tarvittaessa oppilaalle tarjotaan opetusta oman koulun tai alueen erityisluokassa.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhuoltopalvelut ovat osa kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä.