TEPPO-hanke

TEPPO-HANKE

TEPPO


Lukuvuonna 2019-2020 TEPPO-hankkeen piirissä ovat neljä Kuopion yläkoulua (Hatsala, Pyörö, Minna Canth ja Jynkänlahti). Teppo on joustavaa työelämäpainotteista perusopetusta - opiskelu on käytännönläheistä ja yksilöllisen opiskelupolun mahdollistava, vaihtoehtoinen tapa suorittaa peruskoulua. Hankkeen tavoitteena on lisätä peruskoulun yhteistyötä ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja työelämäedustajien, alueen työnantajien kanssa. Teppo-hankkeessa pyritään vahvistamaan oppilaiden työelämätaitoja ja lisäämään työelämätuntemusta luomalla joustavia opiskelupolkuja ja kehittämällä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Toiminnalla tuetaan oppilaiden vahvuuksia ja itsetuntemusta sekä luodaan mahdollisuuksia tutustua työelämään ja eri koulutusaloihin. Tepossa oppilaan kiinnittymistä peruskoulusta toisen asteen opintoihin tuetaan vahvasti. 

Teppo-toiminnassa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla (TET ja TOP), opiskelu eri ammattialoilla (ATO) sekä opetus koululla. Teppo-opiskelua varten ei perusteta erillistä luokkaa, vaan teppo-oppilaat opiskelevat työssäoppimisjaksoja lukuunottamatta normaalisti oman luokkansa tai pienryhmänsä mukana. Lukuvuoden aikana tet,- top- ja ato -jaksoja voi olla enintään 5-8 viikkoa. Tärkeää ovat oppilaan omat vahvuudet ja kiinnostukset sekä motivaatio ja sitoutuneisuus. Työelämäpainotteista opetusta ohjaa koululla teppo-opo, ja sitä tukee koulun moniammatillinen teppo-tiimi. 

KENELLE SOPII?

Erityisesti teposta hyötyvät oppilaat, jotka…

· omaavat valmiuksia työelämäpainotteiseen opiskeluun

· oppivat mielellään käytännönläheisesti

· kaipaavat lisää motivaatiota, suunnitelmallisuutta ja tukea opintoihinsa

· tarvitsevat omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksiensa kehittämiseen

· kaipaavat lisää monipuolisuutta tai haastetta opintoihinsa

· sopii niin ammatilliseen koulutukseen kuin lukioonkin tähtäävälle

 

TEPON TAVOITTEET:

Teppo pyrkii edistämään oppilaiden…

· motivaatiota ja toimijuutta

· ajankäytön hallintaa

· vastuullisuutta

· työelämätaitoja ja työelämätuntemusta

· itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista

· urasuunnitteluvalmiuksia ja päätöksentekotaitoja

 
KUKA VOI HAKEA TEPPOON?

TEPPOON voivat hakea 8.- ja 9.luokkien oppilaat missä tahansa vaiheessa lukuvuotta. Teppo-hankkeen alussa pääpaino on kuitenkin 9.-luokkalaisissa. Ota yhteyttä teppo-yhteyshenkilöihin, jos olet kiinnostunut teposta. 


TEPPO-toiminnan yhteyshenkilöt: 

Annika Sirviö p. 044 718 4519 Hatsalan klassillinen koulu ja Minna Canthin koulu

Kimmo Pöri p. 044 718 1423 Pyörön koulu ja Jynkänlahden koulu