Oppilashuolto

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

KURKIMÄEN KOULUN OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltotyössä painottuu ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen sekä yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa.

A) Yhteisöllinen oppilashuolto
Koulun yhteisöllisen oppilashuollon ryhmään kuuluvat rehtori, opettajat, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, laaja-alainen erityisopettaja sekä oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä lisäksi sidosryhmien edustajia mahdollisuuden/tarpeen mukaan. Ryhmän tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmän kutsuu koolle rehtori. Rehtori toimittaa yhteisöllisen oppilashuoltokokouksen asialistan osallistujille etukäteen. Yhteisöllisestä oppilashuoltotyöstä pidetään muistiota, joka arkistoidaan koulun arkistoon. Muistio tulee näkyviin myös koulun Peda.net-sivuille.

Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tekemä suora asiakastyö. 

B) Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. Myös oppilas ja/tai huoltaja voivat pyytää asian käsittelyä ryhmässä. Siihen kuuluvat asiankäsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt, jotka ryhmän vastuuhenkilö kutsuu koolle. Vastuuhenkilö on se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asia on tullut ilmi. Ryhmässä käsitellään mm. oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita. Läsnä ovat ne henkilöt, joiden läsnäoloon on oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen suostumus. Suostumus ja laadittu oppilashuoltokertomus arkistoidaan koululle salassapidettävinä asiakirjoina.

C) Pedagoginen moniammatillinen käsittely
Perusopetuslain mukaisessa moniammatillisessa käsittelyssä ovat tarpeen mukaan mukana rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. Käsiteltävinä asioina on koulunkäynnin tuki (yleinen, tehostettu, erityinen), kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisessa käsittelyssä. Huoltajan ja mahdollisesti oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa. Käsittelyn kutsuu koolle rehtori tai se, jolle huoli herää. 

Oppilashuollon resurssointi
Koulun oppilashuoltoresurssi kohdennetaan tarpeen mukaan yhteisölliseen, yksilökohtaiseen ja moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön.
- Erityisopettaja työskentelee Kurkimäen koululla kokoaikaisesti, joten on käytettävissä oppilashuollollisissa asioissa tarpeen vaatiessa.
- Kuraattori työskentelee koululla parillisten viikkojen maanantaina. Oppilaalla on mahdollisuus saada kuraattoripalveluja omalla koululla. Pyydettäessä kuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmiin ja käsittelyihin.
- Koulupsykologi työskentelee koululla keskiviikkoisin. Oppilaalla on mahdollisuus saada koulupsykologin palveluja omalla koululla. Psykologi osallistuu pyydettäessä oppilashuoltoryhmiin ja käsittelyihin.
- Kouluterveydenhoitaja työskentelee koululla kerran viikossa, tiistaisin.
- Koululääkäri työskentelee koululla joka kuun ensimmäinen keskiviikko. 

Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa
Oppilashuollon toimintasuunnitelma on nähtävissä koulun kotisivulla. Huoltajia tiedotetaan lukuvuositiedotteessa, kotisivuilla ja vanhempainilloissa. Erityisopettaja ja luokanopettaja opastavat huoltajia oppilashuoltoon liittyvissä asioissa tarvittaessa. Opettajat kertovat luokissa oppilaille oppilashuoltotyöstä oppilaiden ikätason huomioiden. Myös oppilashuollon palvelujen edustajat pyrkivät vierailemaan luokissa.

Yksilökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä huoltaja (ja oppilas) ovat aina läsnä, ja vahvistavat muun kokoonpanon suostumuksella. Moniammatillisista kokouksista tidotetaan huoltajia ja tarjotaan mahdollisuutta olla läsnä asian käsittelyssä.

Tarvittaessa kuraattorin tapaamisiin, terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle ym. oppilashuollon tapaamisiin oppilas voi osallistua yhdessä huoltajan kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
Oppilashuollon toteuttaminen ja arvioiminen kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan.

Suunnitelman liitteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä