3. Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilshuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilöllistä oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä
Yksilökohtainen asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka huomaa oppilaan fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaalisessa hyvinvoinnissa ongelmaa. Myös huoltaja tai oppilas voi pyytää ryhmän kokoamista. Ryhmän kokoamiseen tarvitaan oppilaan ja huoltajan suostumus. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Käsiteltäviä asioita ovat esim. terveydelliset asiat.

Ryhmän kokoaa se, jolla herää huoli oppilaan koulunkäynnistä. Ryhmän vastuuhenkilö kutsuu koolle ne asiantuntijat, jotka huoltaja on hyväksynyt kirjallisessa suostumuksessa. Vastuuhenkilön tehtävänä on hankkia suostumus oppilaalta ja huoltajalta sekä laatia muistio. Oppilashuoltokertomus laaditaan Kuopion kaupungin laatimalle lomakkeelle ja säilytetään lain vaatimalla tavalla.

Myös huoltaja voi tuoda esille toiveen ryhmän kokoamisesta.

Moniammatillinen oppilashuolto käsittelee opetusjärjestelyihin liittyviä asioita. Asian käsittelyyn ei tarvita huoltajan lupaa, vaan ilmoitus riittää. Tällaisia asioita ovat esim. kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat, koulunkäynnin laiminlyönti, poissaolot.

Moniammatillisen kokouksen jäseniä ovat tapauskohtaisesti, rehtori tai päiväkodin johtaja, luokanopettaja, luokanvalvoja, koulukuraattori ja -psykologi, laaja-alainen erityisopettaja tai muita kouluyhteisön jäseniä. Rehtori/päiväkodin johtaja tai erityisopettaja kutsuu koolle moniammatillisen kokouksen.

Moniammatillisen kokouksen muistiot arkistoidaan wilmaan.

Terveystarkastukset peruskoulussa:
V= laaja-alainen terveystarkastus, johon kutsutaan myös vanhemmat.
Kouluuntulotarkastukset kesän aikana ennen 1.lk:n alkua (V)
1.lk:n lääkärintarkastus, kevätlk (V)
2.lk:n terveystarkastus, syyslk
3.lk:n terveystarkastus, ryhmämuotoinen, aiheena terveyskasvatus, syys-kevätlk
4.lk:n terveystarkastus, kevätlk (V)
5.lk:n lääkärintarkastus, syyslk (V) + th:n murrosikätunnit
6.lk:n terveystarkastus, syyslk

Rokotukset peruskoulun aikana:
6.lk:n HPV-rokotukset tytöille
9.lk:n jäykkäkouristus-hinkuyskä-kurkkumätä koko ikäryhmälle

Tarvittaessa voidaan antaa oppilaille ja heidän perheilleen matkailijoiden omakustanteisia rokotuksia.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä
koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito.

Kouluterveydenhoitaja osallistuu myös koulun terveydellisten olojen tarkastuksiin, oppilashuolto-
ryhmien kokouksiin, vanhempainiltoihin ja koulun erilaisiin tapahtumiin sekä pitää oppitunteja
mm terveyteen ja murrosikään liittyen.

Jokainen ensiapuvälineiden käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan puutteista. Koulunkäynninohjaaja ja koulusihteeri tekevät täydennystilaukset.

Oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa
Oppilaat saavat jokaisena koulupäivänä järjestetyn ja ohjatun maksuttoman aterian. Kouluruokailun tarkoituksena on oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon ylläpitäminen ja edistäminen. Hyvät ruokailutavat ja hyvä käyttäytyminen kuuluvat kouluruokailuun. Kouluruokailussa noudatetaan kuuden viikon kiertävää ruokalistaa.

Erityisruokavaliota noudattava oppilas saa hänelle sopivaa ruokaa kouluravintolassamme. Kouluruokalassa erityisruokavaliota noudattavalle oppilaalle on oma noutopöytä. Erityisruokavalioilmoitus tehdään kouluterveydenhuollon kautta, jos sitä ei ole jo jossain muualla mainittu.

Oppilaan sairauden hoito järjestetään koulussa kotoa tulleiden ohjeiden mukaisesti. Lääkitys järjestetään myös kotoa tulleiden ohjeiden mukaisesti. Jos oppilaalle tehdään hoitosuunnitelma, niin huoltajien lisäksi palaveriin kutsutaan asiantuntijoita. Hoitosuunnitelmalomake löytyy opettajalle Santrasta.

Vanhempien tehtävänä on tarvittaessa antaa tietoa lapsensa sairaudesta ja sen hoidosta opettajalle.

Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä
Koululla toimii kaksi erityisluokkaa, joissa erityisen tuen oppilaita. Erityisluokan oppilaita integroidaan yleisopetuksen tunneille taitotason mukaisesti.

Jos oppilas on sairaalajaksolla, opettaja tekee yhteistyötä sairaalakoulun opettajan kanssa ja käy myös palavereissa Alavassa.

Oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen yhteydessä
Oppilashuollon tuki on palavereissa mukana ja oppilaan kanssa keskustelu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä