Arviointi

Arviointi, todistukset ja arvioinnin kriteerit

Opetussuunnitelma on tärkein koulun toimintaa ja opetusta ohjaava asiakirja

Siinä määritellään ne arvot, periaatteet, tavoitteet ja sisällöt, joiden perusteella opetusta annetaan. Opetushallitus määrittelee valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Ne ovat kansallinen kehys, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu.

Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet annettiin tammikuussa 2004. Niissä on määritelty oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä annettu ohjeet oppilaiden arvioinnista, jotta opetus ja arviointi olisivat yhtenäisiä ja yhtä laadukkaita koko maassa. Nykyisten opetussuunnitelman perusteiden tavoitteena on yhtenäinen perusopetus vuosiluokille 1 – 9. Se tarkoittaa sitä, että vanha jako ala- ja yläasteeseen on poistunut ja perusopetus on yhtenäinen kokonaisuus.

Opetussuunnitelman valtakunnallisiin perusteisiin on kirjattu kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta. Hyvä osaaminen määritellään oppiaineittain, ja kuvaukset toimivat arvioinnin pohjana. Lisäksi yhdeksännen luokan päätteeksi jokaiselle oppiaineelle on määritelty päättöarvosanan kriteerit. Kielten osaamisen arvioinnissa käytetään Euroopan neuvoston kehittämää kielitaidon tasojen kuvausasteikkoa. Opetussuunnitelmassa määritellään muitakin asioita kuin oppiaineita ja opetusta. Koululaisen hyvinvoinnista huolehtiminen sekä kodin ja koulun yhteistyö ovat opetussuunnitelman keskeisiä asioita.

Kuopion kaikissa peruskouluissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittua kuntakohtaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Siinä tarkennetaan valtakunnallisia perusteita ja otetaan huomioon paikallisuutta. Kuntakohtainen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisena yhteistyönä. Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa tarkennetaan koulukohtaisilla opetussuunnitelmilla. Opetussuunnitelmissaan koulut päättävät mm. opetuksensa painotuksista, valinnaisaineista ja tuntien jakamisesta eri luokka-asteille. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät koulujen www-sivuilta.

Arviointi

Arvioinnin tehtävä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään oppijana. Lisäksi arvioinnin tehtävä on antaa tietoa oppilaalle ja hänen huoltajalleen opintojen edistymisestä. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tai mahdollisen henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tavoitteisiin sekä kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. Arvioinnissa oppilasta ei verrata muihin oppilaisiin. Tuntitilanteissa tapahtuva vuorovaikutus ja palautteet ovat jatkuvaa arviointia. Jatkuvan arvioinnin sekä lukuvuositodistuksen lisäksi arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajilleen erilaisilla tiedotteilla ja arviointikeskusteluissa. Arviointikeskustelut käydään kaikilla luokka-asteilla. 1 – 5 luokilla arviointikeskustelut korvaavat välitodistuksen.

Käyttäytymisen arviointi

Kuopiossa oppilaan käyttäytymistä arvioidaan yhtenäisillä kriteereillä. Koulussa voidaan laatia ja hyväksyä yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa yhteistyösopimus, joka käsittää koulun säännöt ja käytänteet (tunti- ja välituntikäyttäytyminen, poissaolojen käsittely, myöhästely jne.). Käyttäytymisen arvioinnilla pyritään kuvaamaan oppilaan toimintaa kouluyhteisössä ja hänen suhtautumistaan koulun henkilökuntaan ja oppilastovereihin.

Käyttäytymisen kriteerit

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä