2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2019 - 2020 kehittämisen kohteina ovat oppilaiden osallisuuden ja monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops. Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2022:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Kiusaamisen ehkäiseminen

Tavoitteena on, että koko koululla on tiedossa selkeät ja yhtenäiset käyttäytymisen säännöt. Koulun sääntöjen mukaan kiusaaminen on ehdottomasti kielletty ja siihen puututaan kiireellisesti. Tavoitteena on, että koulun aikuiset toimivat niin, että lapset näkevät heidät turvallisina aikuisina, jotka oikeasti kuuntelevat ja puuttuvat epäkohtiin. 
 
Lukuvuonna 2019-2020 Jynkän koulu on mukana Parasta ennen -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaidenperheiden ja koulun henkilökunnan osallisuutta sekä kehittää koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, ja sitä kautta ehkäistä kiusaamista.  Tavoitteeseen pyritään pääsemään esimerkiksi valmentamalla opettajia tiimiopettajuuteen, ottamalla oppilaita mukaan koulun viihtyvyyden kehittämiseen sekä parantamalla oppilaiden ja koulun aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Hankkeen avulla on saatu koululle lisää koulukuraattorin resurssia.  

Koulussamme on käytetty myös Sankarikaverit-koulutuspakettia. Koulutuksessa opetetaan oppilaita tunnistamaan kiusaamista ja puuttumaan siihen. Työskentely tapahtuu koululle tulevien kouluttajien opastamana sekä koulutuspaketin materiaaleja käyttämällä. Koulun opettajia kannustetaan hyödyntämään myös MLL:n materiaaleja kiusaamisen ehkäisemisen välineinä.  
 
Ryhmäyttäminen ja hyvä ryhmähenki luokissa ovat olennainen keino ehkäistä kiusaamista. Erittäin tärkeänä pidetään myös luottamuksen luomista koulun aikuisten ja oppilaiden välille. Hyvä oppilaantuntemus ja oppilaiden välisten sosiaalisten suhteiden seuraaminen koulupäivien aikana johtavat siihen, että opettaja on tietoinen oppilasryhmän tilanteesta. Oppilaiden ryhmäyttäminen eri luokissa voi tapahtua monin eri keinoin. Opettajat valitsevat ryhmille sopivia tapoja ja huolehtivat, että ryhmäyttämistä tapahtuu pitkin lukuvuotta, jos sille huomataan olevan tarvetta. 

Oppilaiden osallisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan avulla. Koulun oppilaskunnan hallituksen kautta saadaan tietoa oppilaiden toiveista ja tarpeista kiusaamisasioiden suhteen. Oppilaskunnan hallitus ja vastuuopettajat voivat ideoita yhteistyössä erilaisia tempauksia ja kampanjoita kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

Välituntiliikunta ja -toiminta vaikuttavat siihen, että lapsilla on mielekästä ja virkistävää tekemistä taukojen aikana. Peleissä ja leikeissä on myös hyvä mahdollisuus kohdata uusia ystäviä eri luokkatasoilta. Koulutetut Välkkäri-oppilaat ovat myös mukana ohjaamassa välituntipelejä ja -leikkejä. 

Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään matalan kynnyksen viestintään esiin tulevista kiusaamistapauksista tai -epäilyistä. Huoltajille on tarvittaessa saatavilla kiusaamisen tunnistamisen avuksi materiaaleja (Kuopion kaupunki, MLL). Näiden materiaalien olemassaolosta ja käyttömahdollisuudesta tiedotetaan koteihin tarvittaessa. 
  

Kiusaamistapausten käsittely 
Tavoitteena on, että koulu puuttuu tietoon tuleviin kiusaamistapauksiin välittömästi ja tehokkaasti. Koululla on opettajankokouksessa yhteisesti läpikäyty suunnitelma ja toimintaohje kiusaamistapausten käsittelemiseen. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa kiusaamisasioista vastaavan opettajan, Kaarle Ruokolaisen (syksy 2019 Eliisa Halonen), käsittelyyn. Kun kiusaamista tulee ilmi, pidetään palaveri, jossa osapuolet ovat mukana. Palaverissa selvitetään tilanne mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä tehdään sopimus tilanteen korjaamisesta ja seurannasta. Tapauksesta laaditaan raportti kotiin toimitettavaksi ja huoltajien allekirjoitettavaksi. Kiusaamistapauksista vastaava opettaja kutsuu tarpeen vaatiessa palavereihin mukaan koulun rehtorin, luokanopettajia ja mahdollisesti oppilashuollon työntekijöitä. Kiusaamisen jatkuessa tai tilanteen muuten vaikeutuessa kutsutaan myös oppilaiden huoltajat koululle keskustelemaan ja sopimaan jatkotoimista. 

 
Tiimi- ja yhteisopettajuus 

1.-2. lk:n tiimin toimintasuunnitelma   

Tiimin kokoonpano:
Hannele Roivanen, Minna Parviainen, Tuukka Kokkonen, Jaana Sarameri, Taina Kurikka, Marja Suutari, Päivä Mattinen, Petra Paavola, Johanna Hakoluoto, Sari Keinänen
  

Kokoontumisajat:
 
maanantaisin klo 13 viikoittain
 

Tiedottaminen: 
Suunnitteluryhmän kokouksista laaditaan tiedote, joka on kaikkien luettavissa One Notessa. Tiimipalaverissa käydään läpi tulevan viikon käytännön asiat sekä suunnitellaan yhteisiä asioita joko koko tiimin voimin tai luokkatasoittain 

Etukäteen sovittu yhteistyö: 
Yhteistyössä luokanopettajien, erityisopettajan ja ohjaajien kanssa pidetään palkkeja seuraavasti: 1.luokalla äidinkielessä neljä tuntia viikossa, 2.luokalla äidinkielessä neljä tuntia viikossa ja matematiikassa kolme tuntia viikossa.  

Jaana Sarameri toimii 1.luokan erityisopettajana, Petra Paavola 2.luokan erityisopettajana ja Emmi Kröger aloittaa 2.luokkien samanaikaisopettajana. Ohjaajat Johanna Hakoluoto ja Sari Keinänen ovat sovitusti lukujärjestyksen mukaan luokissa. Tämän lisäksi erityisopettajat ja ohjaajat ovat sovitusti lukujärjestyksen mukaan luokissa.  

Hannele Roivanen ja Minna Parviainen opettavat yhdessä 1AB-luokkaa.  

Liikunnanopetuksessa 2a ja 2b sekä 1c ja 2c –luokkien yhteisopetusta ja pariopettajuutta.  

Teemme yhteisopettajuutta myös luokkatasoittain. Opettajat suunnittelevat opetustyötä yhdessä, toteutus joko oman ryhmän puitteissa tai sekaryhmissä. Jaetaan ideoita ja materiaaleja. 

Kaveriluokkatoiminta esikoulun kanssa käynnistetään syksyn aikana. 2. luokat osallistuvat kaveriluokkatoimintaan yhteisissä tapahtumissa muutaman kerran lukuvuoden aikana.

Tiimityötä ja yhteisopettajuutta arvioidaan jatkuvasti lukuvuoden aikana. Työtä kehitetään arvioinnin pohjalta huomioiden erilaiset ryhmät ja olosuhteet.

3.-4. lk:n tiimin toimintasuunnitelma

Tiimin jäsenet: Luokanopettaja Kirsi Räsänen (3A), luokanopettaja Riitta Kolehmainen (3B), luokanopettaja Markku Haikonen (3C), luokanopettaja Matti Soppela (4A), luokanopettaja Petri Manninen (4B), luokanopettaja Juuso Kettunen (4C), erityisopettaja Sanna Aamuvuori, erityisopettaja Aarne Saali (S2 -opetus ja sijaistaminen), erityisopettaja Leila Pelo, koulunkäynninohjaajat Taina Heiskanen (diabetes ja 4.lk), Arja Vepsäläinen ja Sirpa Niskanen (tekstiilityö, 3.lk ja 6.lk) sekä Petri Koistinen (tekninentyö ja 4.lk) ja iltapäiväkerhonohjaaja Elina Tuovinen (3.lk ja iltapäiväkerho).

Tiimin säännöllinen kokoontumisaika on maanantaisin klo 13-14.

Tiedottaminen:

 • johtoryhmän kokouksista laaditaan tiedote, joka on kaikkien luettavissa One Notessa
 • tiimipalaverissa keskustellaan johtoryhmän asettamista aiheista tarvittaessa 
 • tiimipalaverissa käydään läpi tulevan viikon käytännön asiat sekä suunnitellaan yhteisiä asioita joko koko tiimin voimin tai luokkatasoittain 
Tiimityö ja yhteisopettajuus:

3.-luokkien tiimi toimii 1. kerroksen oppimisympäristössä. Erityisopettaja Sanna Aamuvuori toimii joustavasti joko samanaikaisopettajana tiimin luokanopettajien kanssa tai eriyttäen oppilaat omaan ryhmään. S2 -opettaja Aarne Saali toimii 3A -luokassa eriyttäen.

 3- luokkien tiimin yhteistoiminta: 

 • Äidinkieli kaksi palkkituntia (kolme luokkaa, neljä opettajaa) 
 • Matematiikka kaksi palkkituntia (kaksi luokkaa, kolme opettajaa
 • Erityisopettaja Sanna Aamuvuori 3.lk:lla 10 oppituntia/viikko
4-luokkien yhteistoiminta:
 • Erityisopettaja Leila Pelo toimii 4.lk:lla
 • Matematiikassa kolme palkkituntia (kolme luokkaa, neljä opettajaa)
 • Äidinkielessä erityisopetus on kohdennettu kullekin luokalle (4 ABC) erikseen
 • Ympäristöopissa kaksi palkkituntia
 • Yhteistyötä eri perustein joustavasti tarpeen mukaan
 • S2 - ja sijaisopettaja, erityisopettaja, Aarne Saali toimii rinnakkaisopettajana aina tilanteiden salliessa (enintään 10 tuntia /viikko) 
 • S2 -oppilaat 4.lk:lla saavat yhteistä opetusta ja tukea yhteiskuntaopissa ja ympäristöopissa (Aarne S.)

Tiimin yhteinen toiminta:  

 • Monialainen oppimiskokonaisuus Arjen taidot (vk 6) kevätlukukaudella.  


5.-6. tiimin toimintasuunnitelma

Tiimin jäsenet: 

Luokanopettaja Anna-Katri Pesonen (5A), luokanopettaja Kaarle Ruokolainen, sijaisena 31.12.2019 saakka Janne Lappalainen (5B), luokanopettaja Soile Eskelinen (5C), luokanopettaja Maarit Kivimäki (6A), luokanopettaja Jouko Soukkamäki (6B), luokanopettaja Arja Laukkarinen (6C),erityisopettaja Eliisa Halonen (5. luokat), Sanna Aamuvuori(6.luokat) koulunkäynninohjaaja Petteri Karvonen,  erityisopettaja Aarne Saali (S2- opetus), englannin opettaja Anne Tuovinen. 

Kokoontumisajat: 

Tiimin säännöllinen kokoontumisaika maanantaina klo 13.  

Tiedottaminen:  

 • johtoryhmän kokouksista laaditaan tiedote, joka on kaikkien luettavissa One Notessa. 
 • Tiimipalaverissa käydään läpi tulevan viikon käytännön asiat sekä suunnitellaan yhteisiä asioita joko koko tiimin voimin tai luokkatasoittain 

Tiimityö ja yhteisopettajuus: 

5.-6.-luokkien tiimi toimii 2. kerroksen oppimisympäristössä. Erityisopettajat Eliisa ja Sanna toimivat joustavasti joko samanaikaisopettajana tiimin luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa tai jakaen oppilaita pienempiin ryhmiin. Suomi toisena kielenä- opettaja toimii myös osana tiimiä. S2- opettaja on mukana äidinkielen tai reaaliaineiden tunneilla joko samanaikaisopettajana tai  S2- oppilaat omana ryhmänään. Lisäksi tiimiin kuuluu koulunkäynninohjaaja. Ohjaaja työskentelee kaikkien luokkien kanssa. 

Tiimi kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa yhteissuunnitteluun, jossa käydään mm. tulevan viikon käytännön asiat läpi. Luokkatasot kokoontuvat viikoittain suunnittelemaan opetusta sekä ideoimaan ja kehittämään tiimin toimintaa. Luokkatason erityisopettaja osallistuu yhteiseen suunnitteluun. 

5- luokkien tiimin samaan aikaan olevat tunnit: 

 • Äidinkieli 3 tuntia (5ABC 2 tuntia, 5AC 1 tunti) 
 • Matematiikka 3 tuntia 
 • Ympäristötieto 3 tuntia 
 • Historia 2 tuntia 
 • Englanti 2 tuntia (5AC) 
 • Liikunta 2 tuntia  
 • Uskonto yksi tunti 

 Näillä tunneilla opetus toteutetaan samanaikaisopetuksena, isossa ryhmässä työskennellen tai jakaen pienempiin ryhmiin joustavasti tilanteen, aiheen ja oppilaiden tarpeiden mukaan. 

 6-luokkien tiimin samaan aikaan olevat tunnit: 

 • Äidinkieli 2 tuntia (6AC 3 tuntia) 
 • Matematiikka 2 tuntia (6AC 4 tuntia) 
 • Reaaliaineissa yhteisiä tunteja 3 
 • Liikunta 6AC 2 tuntia 

Tiimin yhteinen toiminta: 

 • Pidetään esillä Arjen taidot- monialaista oppimiskokonaisuutta läpi vuoden. 
 • Koko tiimi paikalla ti klo 12-13, jolloin mahdollista toteuttaa 5.-6.-luokkien yhteistoimintaa 

Tiimin tavoitteena on kokeilla rohkeasti erilaisia yhteisopettajuuden malleja ja toteuttaa opetusta erilaisissa ryhmissä yli luokkarajojen. Tiimi- ja samanaikaisopettajuus mahdollistaa oppilaiden jakamisen joustavasti erilaisiin ryhmiin. Tavoitteena on saavuttaa koko tiimille parempi oppimis- ja työrauha. Arvioimme säännöllisesti toimintaamme.

Monialainen oppimiskokonaisuus Arjen taidot toteutetaan koko vuoden aikana läpäisyperiaatteella kaikissa luokissa.  

Monialainen oppimiskokonaisuus arvioidaan jatkuvana arviointina osana oppiaineita, oppilaiden itsearviointina ja vertaisarviointina. Oppimiskokonaisuudessa oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi kohdistuu myös työskentelyn arviointiin. 

Emoluokkien tiimin toimintasuunnitelma

EMO -luokat 1-2 ja 3-4

Jynkän koulun kuntouttavat EMO-luokat on tarkoitettu lastenpsykiatrisessa avohoidossa oleville lapsille. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa pienluokissa. Oppilaat noudattavat yleistä opetussuunnitelmaa ja heille kaikille on laadittu yleistä suunnitelmaa täsmentävä henkilökohtainen opetussuunnitelma. Molemmissa luokissa on erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Oppilaita pyritään kuntouttamaan niin, että siirtyminen tai paluu omaan yleisopetuksen ryhmään tulisi mahdolliseksi. Täysi integroituminen on tavoite, johon emo -luokilla tähdätään. Eräänä integroitumista valmistelevana toimenpiteenä on tutustuminen yleisopetuksen ryhmään yksin tai ryhmänä. Tällöin oppilasryhmä tai oppilas osallistuu tutun aikuisten turvaamana johonkin oppiaineeseen, esim. liikuntaan, kuvaamataitoon tai musiikkiin. Oppilaat saavat tuntumaa millaista on opiskella yleisopetuksen ryhmissä ja kun ryhmänä tutustuessa oppilaat saavat myös toisistaan tukea ja turvaa. Integraatiokokeilusta sovitaan rehtorin ja luokanopettajan kanssa. Tällainen osa-aikainen integroituminen alkaa mahdollisimman nopeasti oppilaiden tilanteen rauhoituttua.

Oppilaan kuntoutumisen edetessä emo -luokkien opettajat ja koulunkäynninohjaajat tekevät suunnitelman integraation syventämistä ja laajentamisesta. Erityisluokanopettaja, vanhemmat, yleisopetuksen luokanopettaja ja rehtori sopivat integraation aloittamisesta, pituudesta, siihen sisällytettävistä oppiaineista sekä arvioinnista. Laajenevan ja syvenevän integraation toivotaan johtavan täydelliseen integroitumiseen ja oppilaan siirtymiseen oman lähikoulunsa yleisopetuksen ryhmään. Maalissa aletaan olla kun oppilasta koskeva erityisen tuen päätös todetaan aikansa eläneeksi ja kun se tarpeettomana puretaan.

EMO-luokkien 1 – 2 luokkalaisille on järjestetty kaikkina koulupäivinä oma aamu- ja iltapäiväkerho, joka alkaa klo 7.30 ja loppuu klo 15.00. Iltapäiväkerho on oppilaille maksullinen ja pitää sisällään välipalan. Iltapäiväkerhon on kuntoutumista ja koulunkäyntiä tukevaa toimintaa, jossa opitaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

EMO -luokkien tiimi

Emojen tiimiin kuuluu 1 – 2 luokan aikuiset Timo Latsa, Sari Jyrkinen, Heli Oja ja Miro Korhonen sekä 3 - 4 luokan aikuiset Mikko Kinnunen, Timo Vuolle ja Meri Asikainen. Tiimin viikoittainen tapaamisaika on perjantaina klo 12.00 - 13.30. Palaverissa arvioidaan päättynyttä kouluviikkoa ja suunnitellaan tulevan viikon yhteisiä asioita.

Molempien luokkien omat pienemmät tiimit pitävät omat suunnittelukokoukset viikon sisällä työn tiimellyksessä mm. pitkillä välitunneilla lapsia perään katsoessa.

EMO-luokat 1 - 2 ja 3 - 4

Luokat noudattavat yleistä valtakunnallista sekä Kuopion ja koulun omaa opetussuunnitelmaa. Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen opetussuunnitelma opetuksen ja käytöksen yksilöllisiä tuentarpeita varten. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti omissa luokissa ja integraatio tapahtuu sovitusti yleisopetuksen ryhmissä.

Oppilaaksiotto näille vahvan erityistuen luokille tapahtuu Kuopion kouluviraston asiantuntijatiimissä, jossa koordinoija on opetuspäällikkö Mika Kuitunen, erityis- ja sairaalaopetuksen asiantuntija.  

EMO -luokat ja ympäröivä yhteiskunta

Luokan oppilaita pyritään integroimaan omaan yhteisöönsä ja ympäröivään yhteiskuntaan, Suomen kansalaisuuteen, sen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Luokat tekevät opintoretkiä niin luontoon kuin ihmisen rakentamaan elinympäristöön. Retkikohteita ovat tänä lukuvuonna:

 • museo, teatteri
 • uimahalli, Kuopio-halli, keilahalli
 • laavu, luontoretki metsään
 • iltakoulu, luokkaretki
 • paikalliset eläintarhat
 • ja muut opintoretkiin soveltuvat kohteet

Opintoretkien kyyditykseen käytämme julkisia kulkuneuvoja, ilmaisia koulukyytejä bussilla sekä toisinaan luokan aikuisten omia autoja. Omien autojen käytöstä lankeava vastuu ymmärretään. Niitä käytetään viimeisenä keinona ja aina vanhempien ja koulun johdon kanssa etukäteen sopien.


Yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa

Tänä vuonna yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään on kutsuttu Sale Jynkkä, Käskynkkä, kirjasto Jynkkä, Eräkummit, Pitkälahden Martat, Puijon tennisteam, nuorisotoimi, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja seurakunta.