1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

1 JOHTAMINEN 

Rehtorin ja apulaisjohtajan tehtävät  

Jynkän koulun rehtorina toimii Viivi Kariniemi. Rehtori vastaa koulun toiminnasta sekä osallistuu opetustyöhön oman opetusvelvollisuutensa mukaisesti. Koulun johtamiskulttuuria ja johtajuutta kehitetään kouluttautumalla ja mentoroinnilla. Rehtori toimii myös yhdyshenkilönä vanhempainyhdistys Jykevän kanssa järjestettävissä tapahtumissa ja osallistuu tarpeen mukaan Jykevän kokouksiin.  

Apulaisjohtajan tehtävää koulussa hoitaa luokanopettaja Petri Manninen. Apulaisjohtaja vastaa yhteistyössä rehtorin kanssa koulun käytänteisiin liittyvistä asioista sekä toimii rehtorin poissa ollessa rehtorin sijaisena. Apulaisjohtaja suunnittelee ruokailuvuorot, välituntivalvonnat, ennalta tiedossa olevat lyhytaikaiset sijaisuudet ja Caf-arvioinnin. Lisäksi apulaisjohtaja kuuluu koulun suunnitteluryhmään ja on toinen turvallisuusvastaavista.  

Jynkän koulun johtamisjärjestelyt muuttuivat rehtorivaihdoksen myötä syksyllä. Näin ollen kuluvan lukuvuoden aikana tarkastellaan ja tarvittaessa uudelleen järjestellään rehtorin, apulaisjohtajan sekä johtoryhmän työnkuvia.  


Suunnitteluryhmä ja luokkatasotiimit  

Koulun suunnitteluryhmään on valittu lukuvuoden ajaksi rehtorin ja apulaisjohtajan lisäksi kolme opettajajäsentä, jotka ovat Maarit Kivimäki, Taina Kurikka ja Janne Lappalainen. Suunnitteluryhmässä valmistellaan tiimipalavereihin vietävät asiat sekä käsitellään koulun kehittämiseen ja toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.  

Suunnitteluryhmän opettajajäsenet huolehtivat tiedonkulusta heille nimettyjen luokkatasotiimien, suunnitteluryhmän ja opettajien kokouksien välillä. He vastaavat tiedon välittämisestä omille luokkatasotiimeilleen ja pitävät tarvittaessa omien luokkatasojen suunnittelukokoukset. Suunnitteluryhmän jäsenet perehdyttävät uuden henkilökunnan yhdessä turvallisuusvastaavan, rehtorin ja koulusihteerin kanssa. 
 
1.–2. luokkatasotiimin edustajana toimii Maarit Kivimäki 
3.–4. luokkatasotiimin edustajana toimii Taina Kurikka 
5.–6. luokkatasotiimin edustajana toimii Janne Lappalainen 

  
Muut vastuutehtävät lukuvuonna 2021–2022  

Koulun liikuntatoiminnasta vastaavina opettajina toimivat Riitta Kolehmainen ja Minna Parviainen. He vastaavat liikuntatapahtumien koordinoinnista sekä yhdessä muun opettajakunnan kanssa suunnittelevat ja toteuttavat koulun liikunnanopetuksen painotusta. 
 
Koulun kiusaamisen vastaisen toiminnan koordinoijina toimivat Kaarle Ruokolainen ja Hannele Roivanen. He vastaavat kiusaamisen vastaisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä koko koulun henkilökunnan kanssa. Hannele Roivanen huolehtii edellä mainitun tehtävän lisäksi oppilaiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisemisen tueksi käytettävästä Verso-toiminnasta eli yhteisöllisestä vertaissovittelutoiminnasta.  

Jynkän koulun tvt-tiimin kuuluvat tänä lukuvuonna Petri Manninen, Tuukka Kokkonen, Minna Parviainen ja Jere Ronkainen. Tämän lisäksi koulun digitutortehtävistä huolehtivat tiimeittäin Anni Vauhkonen, Tuukka Kokkonen ja Petri Manninen.  

Koulun oppilaskunnan toiminnasta vastaavat opettajat ovat Eliisa Halonen ja Petra Sivonen. Turvallisuusvastaavana toimii Janne Lappalainen. Taina Kurikka puolestaan koordinoi koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä sekä toimii koulun kulttuurivastaavana. 


Henkilökunnan kokoukset   

Henkilökunnan kokoukset pidetään ennalta määrättyinä kokouspäivinä keskiviikkoiltapäivisin klo 14. Mikäli yhteistä kokousta ei ole, varataan keskiviikkoiltapäivä tiimien kokoontumisille. Tämän lisäksi perjantaisin klo 9.35-10.00 pidetään viikkopalaveri, jossa käydään läpi seuraavan viikon toimintaan liittyvät asiat sekä muut tiedotusasiat. Jokainen toimii vuorollaan sihteerinä ja kirjaa asiat Teamsiin.  


Ys-ajan käyttö ja vesot
  

Yhteissuunnitteluaika 120 tuntia on suunniteltu käytettävän seuraavasti: 

  • opetuksen yhteissuunnitteluun 26 tuntia 
  • asia- ja aineryhmittäiseen neuvonpitoon 20 tuntia 
  • kodin ja koulun yhteistyöhön 34 tuntia 
  • muun opetuksen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen 40 tuntia 

Vesopäivät: 

  • 1 vesopäivä (6h)10.8.2021, lukuvuoden suunnittelu 
  • 1 vesopäivä (6h) 11.8.2021, lukuvuoden suunnittelu 
  • 1/2 vesopäivä (3h) 3.11.2021, digikoulutus + oppimisympäristöjen kehittäminen 
  • 1/2 vesopäivä (3h) 4.5.2022, lukuvuoden arviointia ja uuden suunnittelua 

Lukuvuosisuunnitelman tekoon osallistuu koko opettajakunta. 

   
Viestintä ja tiedottaminen 

Henkilökunnan sisäiseen tiedottamiseen käytetään Wilmaa sekä Teamsiä. Palaverimuistiot ja kaikki keskeiset toimintaohjeet tallennetaan Teamsiin. Henkilökunnan huoneen viikkoinfotaulu pidetään päivittäin ajan tasalla. Sähköisen info-TV:n käyttöä tehostetaan lukuvuoden aikana.  

Vanhempien tiedottamisessa käytetään ensisijaisesti Wilmaa. Koulun kotisivut pidetään ajan tasalla ja niiden luettavuutta pyritään selkeyttämään lukuvuoden aikana.  

Rehtori vastaa koulun ulkoisesta tiedottamisesta. 
 

Jynkän koulun koulusihteeripalvelut 

Jynkän koulussa koulusihteeripalvelut hoidetaan kokopäiväisen koulusihteerin toimesta. 
Koulusihteerin tehtävien ruuhkautuessa, asiakkaiden palvelu- ja vastaanottoaikoja voidaan säädellä tilanteen mukaan. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä