7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Lukuvuoden 2021 - 2022 painopisteet:

  • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
  • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
  • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
  • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.


Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotot. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Kouluterveydenhuolto on osa perhekeskusta, joka on eri palveluista koottu verkosto. Lisää tietoa Kuopion kaupungin perhekeskustoiminnasta www.kuopio.fi/perhekeskus

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa vapaita kerhopaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille.

Toimintamaksut ovat 1.8.2021 alkaen 120€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15h/viikko ja 160€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15h/viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai sen puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet. Maksuvapautuspäätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai toimintamaksun puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet.

Tulostettavat ohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto


Kirjastopalvelut

Koulun ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyö perustuu perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan (linkki). Yhteistyösuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen ja monilukutaidon tukeminen. Suunnitelmassa kuvataan yhteistyön toteuttaminen ja sisällöt vuosiluokilla 0 - 9.

Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma
Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjasto

Lisätietoja:
lasten ja nuorten kirjastopalveluiden päällikkö Anu Parviainen 044 718 2309


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

7. OPPILASHUOLTO JA MUU OPPILAAN TUKI

Jynkän koulun oppilashuoltosuunitelma on luettavissa tästä osoitteesta.


Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat opetusryhmän sekä yksittäisen oppilaan vahvuudet ja kehitystarpeet. Tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. 

Yleinen tuki 
Yleistä tukea saavat kaikki koulumme oppilaat. Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Opettaja arvioi tuen tarvetta ja tarjoaa tukea opetustilanteissa. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. 

Tehostettu tuki 
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki perustuu opettajien pedagogiseen arvioon ja se on luonteeltaan vahvempaa ja säännöllisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen vaiheeseen siirryttäessä oppilas yleensä tarvitsee samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Erityinen tuki 
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat joko erityisluokassa tai yleisopetuksen luokassa. Jokaiselle oppilaalle suunnitellaan mahdollisimman yksilöllinen tuki. 

Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmassa määritellään mm. opiskelun erityiset painoalueet, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin, arviointitavat ja ajankohdat, oppilaan itsearviointi sekä muut pedagogiset ratkaisut. Erityisen tuen päätökset ovat määräaikaisia ja ne tarkistetaan ennen toisen luokan loppua ja viidennen luokan keväällä tai kuudennen luokan syksyllä. 

Tukiopetus 
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan sairauden tai muun syyn vuoksi tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta järjestetään tilapäisesti tuen tarpeessa oleville oppilaille luokkatasoittain. 

Laaja-alainen erityisopetus 
Laaja-alaista erityisopetusta on tuen kaikilla portailla. Koulun neljän laaja-alaisen erityisopettajan työnjako on seuraava: Jaana Sarameri 1 lk, Petra Paavola 2 lk, Elina Martikainen 3-4 lk, Leila Pelo 5-6 lk. 


Kiusaamista ennaltaehkäisevä toiminta 

Tavoitteena on, että koko koululla on tiedossa selkeät ja yhtenäiset käyttäytymisen säännöt. Koulun sääntöjen mukaan kiusaaminen on ehdottomasti kielletty ja siihen puututaan kiireellisesti. Tavoitteena on, että koulun aikuiset toimivat niin, että lapset näkevät heidät turvallisina aikuisina, jotka oikeasti kuuntelevat ja puuttuvat epäkohtiin.  

Koulussamme on käytetty myös Sankarikaverit-koulutuspakettia. Koulutuksessa opetetaan oppilaita tunnistamaan kiusaamista ja puuttumaan siihen. Työskentely tapahtuu koululle tulevien kouluttajien opastamana sekä koulutuspaketin materiaaleja käyttämällä. 

Ryhmäytyminen ja hyvä ryhmähenki luokissa ovat olennainen keino ehkäistä kiusaamista. Erittäin tärkeänä pidetään myös luottamuksen luomista koulun aikuisten ja oppilaiden välille. Hyvä oppilaantuntemus ja oppilaiden välisten sosiaalisten suhteiden seuraaminen koulupäivien aikana johtavat siihen, että opettaja on tietoinen oppilasryhmän tilanteesta. Oppilaiden ryhmäytyminen eri luokissa voi tapahtua monin eri keinoin. Opettajat valitsevat ryhmille sopivia tapoja ja huolehtivat, että ryhmäytymistä tapahtuu pitkin lukuvuotta, jos sille huomataan olevan tarvetta.  

Oppilaiden osallisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan avulla. Koulun oppilaskunnan hallituksen kautta saadaan tietoa oppilaiden toiveista ja tarpeista kiusaamisasioiden suhteen. Oppilaskunnan hallitus ja vastuuopettajat voivat ideoita yhteistyössä erilaisia tempauksia ja kampanjoita kiusaamisen ehkäisemiseksi.  

Välituntiliikunta ja -toiminta vaikuttavat siihen, että lapsilla on mielekästä ja virkistävää tekemistä taukojen aikana. Peleissä ja leikeissä on myös hyvä mahdollisuus kohdata uusia ystäviä eri luokkatasoilta. Koulutetut Välkkäri-oppilaat ovat myös mukana ohjaamassa välituntipelejä ja -leikkejä.  

Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään matalan kynnyksen viestintään esiin tulevista kiusaamistapauksista tai -epäilyistä. Huoltajille on tarvittaessa saatavilla kiusaamisen tunnistamisen avuksi materiaaleja (Kuopion kaupunki, MLL). Näiden materiaalien olemassaolosta ja käyttömahdollisuudesta tiedotetaan koteihin tarvittaessa.  
  

Kiusaamistapausten käsittely  
 
Tavoitteena on, että koulu puuttuu tietoon tuleviin kiusaamistapauksiin välittömästi ja tehokkaasti. Koululla on opettajankokouksessa yhteisesti läpikäyty suunnitelma ja toimintaohje kiusaamistapausten käsittelemiseen. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa kiusaamisasioista vastaavien opettajien käsittelyyn. Kaarle Ruokolainen vastaa 4.–6. luokkien kiusaamistapauksista ja Hannele Roivanen 1.–3. luokkien kiusaamistapauksista. Kun kiusaamista tulee ilmi, pidetään palaveri, jossa osapuolet ovat mukana. Palaverissa selvitetään tilanne mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä tehdään sopimus tilanteen korjaamisesta ja seurannasta. Tapauksesta laaditaan raportti kotiin toimitettavaksi ja huoltajien allekirjoitettavaksi.  

Kiusaamistapauksista vastaavat opettajat kutsuvat tarpeen vaatiessa palavereihin mukaan koulun rehtorin, luokanopettajia ja mahdollisesti oppilashuollon työntekijöitä. Tapauksien selvittelyssä on tärkeänä osana myös tehtyjen selvittelyjen seuranta, eli samoilta oppilailta kysellään sopimusten pitämisestä uudestaan. 
 
Kiusaamisen jatkuessa tai tilanteen muuten vaikeutuessa kutsutaan myös oppilaiden huoltajat koululle keskustelemaan ja sopimaan jatkotoimista. 


Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut 
 
Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille Wilmassa vuositiedotteessa, koulun nettisivuilla ja vanhempainilloissa. 
 
Koulupsykologilla ja kuraattorilla on pysyvät työtilat Jynkän koululla. 

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opettajien kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 


Kouluterveydenhuoltopalvelut 

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää ja lapsen terveyttä edistävää toimintaa kouluyhteisössä. Lapsen terveystarkastuksissa seurataan ja tuetaan hänen fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Mikäli vanhemmat ovat huolissaan jostakin lapsensa hyvinvointiin liittyvästä asiasta, he voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. 

Jotta koululainen voisi hyvin ja jaksaisi käydä koulua, olisi hyvä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

  • riittävä yöuni (9–10 h) 
  • säännöllinen ruokailu 
  • ulkoilu ja arkiliikunta.
  • Kotona on hyvä sopia myös media-ajasta sekä kännykän ja älylaitteiden turvallisesta käytöstä. 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito. 

Muu sairaudenhoito esim. infektiotaudit ja kotipiirissä sattuneet tapaturmat hoidetaan tiimilääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä. 

Sairasta ja toipilasta lasta ei pidä lähettää kouluun, vaan lapsen on tärkeä toipua kunnolla. 

Lapsen perussairauksiin (astma, diabetes, reuma, epilepsia ym.) sekä allergioihin liittyvistä hoidoista ja terveydentilan muutoksista on hyvä saada tietoa kouluterveydenhuoltoon. 

Terveydenhoitajan suorittamissa laaja-alaisissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8. luokka) kartoitetaan lapsen mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavalioasiat. Myös koululääkäri tapaa lapsen 1., 5. ja 8. luokilla. Tarkastuksiin kutsutaan myös oppilaiden vanhemmat. 

Kouluterveydenhoitaja tapaa lapsen vuosittaisissa määräaikaistarkastuksissa. Lisäksi terveystapaamisia voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Jynkän koulun terveydenhoitaja Pauliina Kuivalainen (paikalla koululla ti-pe).  

Terveydenhoitajan puhelinnumero on 044 718 6101 


Iltapäivätoiminta ja kerho 

Jynkän koululla toimii lukuvuonna 2021–2022 kolme iltapäivätoimintaryhmää. Iltapäivätoimintaa on tarjolla ensimmäisen vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilaille. Kerhoryhmistä kaksi on kaupungin ylläpitämiä ja kolmannesta ryhmästä huolehtii palvelun tuottaja, Setlementti Puijola. Ryhmät tekevät päivittäistä yhteistyötä niin suunnittelun kuin toiminnan osalta.  

Iltapäivätoiminnan organisointiin liittyvistä asioista sovitaan yhdessä iltapäivätoiminnan koordinaattorin kanssa.  

Koulu on mukana Suomen Harrastamisen malli- hankkeessa, jossa pyritään tarjoamaan lasten toivomia harrastuksia koulupäivän jälkeiseen iltapäivään. Jynkän koululla on Parkourkerho, Koodaus- ja pelisuunnittelu -kerho sekä kuvataidekerho. Kerholaiset on valittu tai arvottu hakijoiden keskuudesta siten, että ensisijaisesti kerhoihin on valittu oppilaita, joilla ei ole muuta harrastusta. 

Vanhempainyhdistys Jykevä järjestää oppilaille kerhotoimintaa kevätlukukaudella.  


Koululiikunta ja kulttuuripalvelut 

Koululiikunta 
Oppilaat osallistuvat määrävuosina eri luokkatasojen oppilaille tarkoitettuun keskitettyyn uimaopetukseen. Jynkän koulu osallistuu kattavasti erilaisiin koko kaupungin kouluille tarkoitettuihin liikuntatapahtumiin, mikäli niitä kaupungin tasolta järjestetään. 
 
Jynkän koululla pyritään järjestämään eri luokkatasoille omia liikunnallisia tapahtumia, kuten pieniä palloiluturnauksia. Luokkatasoille 1.–2. pyritään järjestämään välituntiliikuntaa välkkäriohjaajien ohjaamana. 
 
Jynkän koulu osallistuu kaupungin tarjoamiin liikuntapolkuun liittyviin tapahtumiin. 
Koulun ulko- ja sisäliikuntatilat mahdollistavat monipuolisten liikuntatapahtumien järjestämisen. 
 

Kulttuuripalvelut
Jynkän koulu osallistuu kaupungin tarjoaman kulttuuripolun tapahtumiin. Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää vuosiluokat 1–9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista sekä koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä.

Kuopion koulujen kuriirina toimii Anni Marin, Jynkän koulun kulttuurikuriirina Taina Kurikka. Kulttuurikuriiri pitää yllä taide- ja kulttuuriasioita työyhteisössä sekä vinkkaa sopivaa antia koululaisille. 

Mahdollisuuksien mukaan voivat vuorovuosina eri luokkatasojen oppilaat osallistua kaupungissa järjestettäviin teatteriesityksiin. Koululla pyritään järjestämään eri esiintyjäryhmien toimesta kulttuuritapahtumia vähintään kerran vuodessa. 


Kirjasto
Jynkän koulun yhteydessä on Jynkän lähikirjasto, joka toimii itsepalvelulainauksen periaatteella. Kirjasto toimii osana koulun kasvatus- ja opetustyötä. Koulun puolelta luokanopettaja Taina Kurikka suunnittelee yhteistyötä koulun ja kirjaston välillä. Kirjaston yhteyshenkilö on Kaisla Pirkkalainen. 
 
Jynkän lähikirjasto pyrkii tarjoamaan oppilaille sopivaa aineistoa lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi sekä tiedonhankinnan harjoittelun välineeksi. Tällä hetkellä oppilasryhmillä on mahdollisuus käydä koulupäivän aikana kirjastossa maksimissaan viiden hengen ryhmissä, muistaen turvavälit ja huomioiden kirjastossa muuten asioivat henkilöt. 

Vuosiluokille 0–2 pyritään järjestämään vähintään yksi vierailu vuosittain kirjastoon. Ensimmäisen luokan oppilaat kuuluvat kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti Kirjastopolulle. Vuosiluokille 3–6 vierailuja tulisi olla vähintään kaksi, joista toinen on kirjavinkkaus (kirjastossa tai Teamsin välityksellä) ja toinen fyysinen kirjastokäynti, kuten Ohjattu kirjastokäynti, Mediakasvatuksen teematunti tai Tiedonhallinnan teematunti. 

Lähikirjastosta opettaja voi pyytää oppilailleen kirjastonhenkilökuntaa keräämään sopivaa luettavaa ja muuta aineistoa lainattavaksi. Esimerkiksi kirjapaketit ovat tällaisia kerättäviä kokonaisuuksia. 
 
Oppilaita ohjataan käyttämään lähikirjastoa asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Lisäksi kirjastokäyntien yhteydessä tulee kiinnittää huomiota kirjaston järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseen. 
 

Kouluruokailu 

Koululounas tarjoillaan päivittäin klo 10–11.45. Ruokailuaikataulu on tehty mahdollisimman väljäksi. Ohjeistuksia on tarkennettu niin, että ryhmät eivät sekoittuisi keskenään myöskään ruokailuissa. Kaikkien tulee noudattaa tarkasti sovittua aikataulua. Käsihygienian tärkeyttä korostetaan oppilaille. Jos etäopetustarvetta on, Servica jakaa etäoppilaille koululounaan oman ohjeistuksensa mukaisesti. 

Välipala on klo 13.00–13.15. Ruokalassa voi syödä omia terveellisiä eväitä tai ostaa välipalan Servicalta. Jokaiselle luokkatasolle on osoitettu oma pöytä, jossa luokittain syödään.  


Koulukuljetukset 

Koulukuljetukseen oikeutetut oppilaan kulkevat kouluun oppilaskuljetuksilla sovittujen aikataulujen mukaisesti. Oppilaiden kuljetusvalvonnasta vastaavat koulunkäynnin ohjaajat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä