5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

5. ASIAKKUUDET JA KUMPPANUUDET

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen
 

Oppilaat osallistuvat ryhmiensä toimintaan omalta osaltaan ja toteuttavat ryhmissä sovittuja vastuutehtäviä kukin vuorollaan. He asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat niiden toteutumista säännöllisesti eri tavoin esim. Vertaispalaute ja itsearviointi.  
Oppilaat pääsevät vaikuttamaan käytettäviin työskentelytapoihin ja oppivat arvioimaan työtapojen sopivuutta omaan oppimiseen ja jatkossa valitsemaan itselleen sopivimpia tapoja. He voivat myös vaikuttaa yhteisten tapahtumien sisältöön ja toteutukseen. 
Oppilaan tai ryhmän yhteinen hyvä käyttäytyminen huomioidaan kehuin ja kannustuksin sekä Reilu -rahoin, joiden palkinnot oppilaat ideoivat itse.  
Oppilaita pyritään vastuuttamaan mm. erityyppisissä ryhmätyöskentelytilanteissa. Myös yhteiseen viihtyvyyteen vaikuttavat asiat, kuten naulakoiden ja luokan siisteyteen vaikuttavat ratkaisut mietitään yhdessä oppilaiden kanssa. 

 

Oppilaskuntatoiminta 

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, joka valitaan edustajat syyslukukauden alussa äänestämällä oppilaiden keskuudesta. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan kaksi edustajaa (varsinainen jäsen ja varajäsen) jokaisesta 1.-6. luokasta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa. Kokouksissa harjoitellaan virallisia kokouskäytänteitä. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Eliisa Halonen ja Petra Paavola 
 
Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on osallistua koulutyön, koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, tuoda esille oppilaiden toiveita ja heidän huomaamiaan mahdollisia epäkohtia sekä ehdottaa ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteisiin. Lisäksi hallitus suunnittelee ja toteuttaa teemapäiviä ja erilaisia tempauksia, jotka liittyvät esim. monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sekä teema- ja juhlapäiviin. Olemme mukana myös Kuopion alueen Lasten Parlamentissa. 

 

Vertaissovittelutoiminta 

Koulussamme on syksyllä 2019 otettu käyttöön vertaissovittelutoiminta (Verso), jossa sovittelutoimintaan koulutetut oppilaat sovittelevat oppilaiden pienimuotoisia riitoja. Myös henkilökunta on saanut koulutuksen Verson periaatteisiin ja käytännön toimintaa varten. Vertaissovittelusta vastaavat 24 oppilasta (5.–6.-luokkalaisia) ja 6 aikuista. Toimintaan osallistuu päivittäin 4–6 oppilasta ja 1 aikuinen sovitun aikataulun mukaisesti. Uusia sovitteluoppilaita koulutetaan mahdollisuuksien mukaan kevätlukukaudella seuraavaa lukuvuotta varten. 

 

Välkkäri-ohjaajat 

5.–6.-luokkalaisia koulutetaan Välkkäri-ohjaajiksi, jotka suunnittelevat ja ohjaavat välituntitoimintaa 1.–2.-luokkalaisille. 5.–6.-luokkien oppilaita nimetään vastuuoppilaiksi erilaisiin tehtäviin esim. välituntivälineiden palautuksen valvontaan sekä tarvittaessa ruokalaan ohjaamaan sujuvaa astioiden palautusta 
 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Syksyn 2021 aikana jokainen luokka pitää oman vanhempainillan luokan tilanteesta riippuen joko etänä tai terveysturvallisesti lähitapaamisena. Vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisiin syksyllä ja keväällä. 

 
Oppilaskohtaisten palaverien ja oppimiskeskustelujen lisäksi oppilaat ja vanhemmat kokoontuvat luokittain tarpeen mukaan. Lisäksi järjestetään joulu- ja kevätjuhla koululla tai etänä, riippuen koronatilanteesta. Huoltajia informoidaan koulun tapahtumista. 
 
Koulu järjestää kevätlukukaudella liikuntaluokkainfon 2. luokkalaisten huoltajille, A2 -kielen kielivalintaillan 3. luokkalaisten huoltajille sekä vanhempainillan tuleville 1. luokkalaisten huoltajille. Vanhemmat pidetään mukana koulun toiminnan suunnittelussa koulun vanhempainyhdistys Jykevän kautta. Jykevän kanssa järjestetään tapahtumia yhteissuunnittelun pohjalta mahdollisuuksien mukaan. Rehtori osallistuu tarvittaessa koulun edustajana vanhempainyhdistyksen kokouksiin. 
 

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät 

Jynkän koulu on mukana Phereclos-hankkeessa. https://snellmankesayliopisto.fi/phereclos-hanke/ 
 
Jynkän koulu toimii tiiviissä yhteistyössä Kallaveden seurakunnan kanssa. Syksyllä, jouluna ja keväällä koulu osallistuu Kallaveden seurakunnan aamunavauksiin keskusradion kautta. Aamunavaukset ovat tunnustuksettomia. Kallaveden seurakunta järjestää koululla aamunavauksia keskimäärin kerran kuukaudessa. 
 
Koulu tekee kerhoyhteistyötä vanhempainyhdistys Jykevän, Kallaveden seurakunnan ja Jynkän Monarin kanssa. Iltapäiväkerhotoimintaa järjestävät Kuopion Setlementtiyhdistys. 
 
Monet urheiluseurat kuten KuPS, KalPa, Puijon Tennis Team, Puijon Wolley, Kuopion Reippaat, Kuopion suunnistajat ja Puijon Pesis käyvät koululla pitämässä lajiesittelyjä, liikuntatunteja sekä ovat mukana koulun järjestämissä liikuntaan liittyvissä tapahtumissa. Koulukummina toimiva paraurheilija Marjaana Heikkinen vierailee koulun tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä