4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön ym. osalta.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat Kuopion Tilapalveluilta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen. Jos kyse on välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, ilmoitus tehdään puhelimitse huollon päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Huollon tehtävänä on arvioida korjaustarpeen kiireellisyys, jonka perusteella korjaukset toteutetaan.

Tilapalvelut laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään Tilapalveluiden, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii Tilapalveluiden asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toiminnallisia tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilapalvelut on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen 044 718 5248
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

4. RESURSSIT

Talous 

Toiminnan taloudellisuutta edistetään seuraamalla tarkasti käyttötaloutta sekä priorisoimalla hankintoja. Isoista hankinnoista keskustellaan ajoissa koko henkilökunnan kanssa. Talouden toteutumista seurataan käyttäen talouden seurantaohjelmaa. Henkilöstömenojen suunnittelussa hyödynnetään ReksBud -ohjelmaa. 

Sijaisten ottamisessa noudatetaan kouluille annettuja periaatteita ja ohjeita. 


Fyysinen oppimisympäristö 

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus 

Oppimisympäristöt ja turvallisuus  

Koulun opetusvälineet ja -tilat ovat nykyiset turvallisuusvaatimukset täyttäviä. Tämä niin sanottu laiteturvallisuus on koulussamme hyvällä tasolla. Välituntipihojen leikki- ja liikuntavälineet ovat niin ikään hyväkuntoisia. Fyysinen oppimisympäristö on siten kunnossa ja turvallinen.  

Rakennuksesta poistumista harjoitellaan vuosittain ja rakennukseen suojautumista harjoitellaan joka toinen vuosi. Osa harjoituksista voidaan toteuttaa yhdessä Palo- ja pelastusopiston kanssa. Aiemmin opiston pelastuskurssilaiset ovat suunnitelleet ja ohjanneet poistumisharjoituksia. Lukuvuonna 2021-2022 syksyllä pidetään poistumisharjoitus kuulutuksella koulun ja esikoulun oppilaille ja henkilöstölle. Keväällä 2022 on tavoitteena pitää koko rakennuksen kattava poistumisharjoitus, jossa käytetään palohälytyslaitteistoa. Tällöin koulurakennukseen liittyvät toimijat ISS, Servica, Jynkän Kirjasto (ja Are) osallistuvat harjoitukseen 
  
Turvallisuuskansio on päivitetty ja liitetty Teamsiin Jynkän koulun henkilökunnan ryhmään omaan kansioon. Turvallisuuskansiossa on Pelastussuunnitelman lisäksi liitteet Uhka- ja poistumistilanne ohjeista ja Osastovastaavan ohjeet. Henkilökunta tutustuu Turvallisuuskansioon lukuvuoden alussa. Turvallisuuskävely pidetään lukuvuoden alussa tiimeittäin. Turvallisuuskävelyn ja pelastussuunnitelmaan tutustumisen tavoitteena on kerrata ja perehdyttää koko henkilöstö toimimaan yhdessä sovituilla tavoilla poikkeustilanteissa.  

Jynkän koulun turvallisuussuunnitelman laadintaan on saatu koulutusta ja virka-apua niiltä poliisiviranomaisilta, joiden tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tarvittaessa nopeasti lopettaa koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kohdistuva väkivallanteko tai sen yritys.  

Jynkän koulun henkilöstö on saanut ohjeet uhkaavasti käyttäytyvän tai väkivaltaisesti toimivan henkilön aiheuttaman vaaran varalle. Jynkän koulun turvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat osallistuneet maakunnan sivistystoimen turvallisuuskoulutuksiin, joissa kaikkia kouluun kohdistuvia uhkia on opeteltu torjumaan.  

Jynkän koulun kiinteistöstä on saatu nykyaikaisen kulunvalvonta-, tarkkailu-, tallennus-, lukitus- ja viestintätekniikan avulla hyvin hallittu ja kontrolloitu kiinteistö, jossa erilaiset uhkatekijät voidaan nopeasti rajata, ottaa hallintaan ja eliminoida.  
  
Opetustilojen käyttö ja kunnossapito 

Kaikki tilat ovat yhteiskäytössä. Tilojen siisteyteen ja järjestykseen kiinnitetään huomiota, jotta seuraavien työskentelijöiden on helppo käyttää niitä. Myös oppilaat ovat osallisena ja vastaavat tilojen siisteydestä ja järjestyksestä yhdessä henkilökunnan kanssa. 

Koulurakennuksen ja sen laitteiden, välineiden ja kalusteiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti ja vikoja havaittaessa tehdään palvelupyynnöt. 

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät jätteiden lajittelussa ja luokkiin on toimitettu asianmukaisia jäteastioita. Eri puolilla koulua on myös yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kierrätyspisteitä. Energian säästämisestä jokainen huolehtii omalta osaltaan esim. valoja sammuttamalla. 

Sisäilman laadun tarkkailuun kiinnitetään huomiota ja tehdään tarpeelliset raportoinnit välittömästi, mikäli ongelmia havaitaan. 


Tieto- ja viestintäteknologia 

Koulun laitemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Laitteiden saatavuus on hyvä ja niiden sijoittelu on suunniteltu pedagogisesti toimivaksi. Koulumme tvt-suunnitelma on luettavissa TÄÄLLÄ.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä