2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2020 - 2021 kehittämisen kohteina ovat monipuolinen oppilasarviointi sekä pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 3 Henkilöstö Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2022:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Caf-arvoinnissa arvoidaan Kuopion koulujen yhteinen on 3. Henkilöstä ja koulun oma 5. Asiakkuudet ja kumppanuudet.

Pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen

Koulussamme on tuettu ja tuetaan jatkossakin niitä oppilaita, jotka sitä tarvitsevat kevään 2020 poikkeusolojen etäopetusjakson seurauksena. Tukea tarvitsevat oppilaat on kartoitettu luokanopettajien, aineenopettajien (kielet), erityisopettajien sekä huoltajien yhteistyönä.

Korona- ja tasa-arvohankerahoilla on koulullemme saatu lukuvuodeksi 2020-21 kaksi tuntiopettajaa, joiden sijoittuminen on suunniteltu niin, että se palvelee pandemia-ajan seurauksena tukea tarvitsevia oppilaita.

Luokka-astetiimeissä (1-2, 3-4, 5-6) on kartoitettu tukiopetustarvetta sekä mahdollisia tukiopetusaikoja silmällä pitäen oppilaiden ja opettajien lukujärjestyksen sopivuus. Tätä käytäntöä seurataan jatkuvasti ja varmistetaan oppilaan tuen saanti mahdollisimman pian.

Koulussamme toteutetaan samanaikaisopetusta, joka mahdollistaa henkilökunnan laajemmat näkemykset oppilaan opiskelusta lähtien yksittäisten tuntien oppimiseen liittyvistä havainnoista. ‘

Edellä mainittuja tukijärjestelyjä seurataan jatkuvasti ja niitä muutetaan mahdollisuuksien mukaan ajantasaisiksi.


Toinen kaupungin painopistealue, monipuolinen arvionti löytyy kohdasta kuusi.

Kiusaamisen ehkäiseminen

Tavoitteena on, että koko koululla on tiedossa selkeät ja yhtenäiset käyttäytymisen säännöt. Koulun sääntöjen mukaan kiusaaminen on ehdottomasti kielletty ja siihen puututaan kiireellisesti. Tavoitteena on, että koulun aikuiset toimivat niin, että lapset näkevät heidät turvallisina aikuisina, jotka oikeasti kuuntelevat ja puuttuvat epäkohtiin. 
 
Syyslukukaudella 2020 Jynkän koulu on mukana Parasta ennen -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaidenperheiden ja koulun henkilökunnan osallisuutta sekä kehittää koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, ja sitä kautta ehkäistä kiusaamista.  Tavoitteeseen pyritään pääsemään esimerkiksi valmentamalla opettajia tiimiopettajuuteen, ottamalla oppilaita mukaan koulun viihtyvyyden kehittämiseen sekä parantamalla oppilaiden ja koulun aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Hankkeen avulla on saatu koululle lisää koulukuraattorin resurssia.  

Koulussamme on käytetty myös Sankarikaverit-koulutuspakettia. Koulutuksessa opetetaan oppilaita tunnistamaan kiusaamista ja puuttumaan siihen. Työskentely tapahtuu koululle tulevien kouluttajien opastamana sekä koulutuspaketin materiaaleja käyttämällä.
 
Ryhmäyttäminen ja hyvä ryhmähenki luokissa ovat olennainen keino ehkäistä kiusaamista. Erittäin tärkeänä pidetään myös luottamuksen luomista koulun aikuisten ja oppilaiden välille. Hyvä oppilaantuntemus ja oppilaiden välisten sosiaalisten suhteiden seuraaminen koulupäivien aikana johtavat siihen, että opettaja on tietoinen oppilasryhmän tilanteesta. Oppilaiden ryhmäyttäminen eri luokissa voi tapahtua monin eri keinoin. Opettajat valitsevat ryhmille sopivia tapoja ja huolehtivat, että ryhmäyttämistä tapahtuu pitkin lukuvuotta, jos sille huomataan olevan tarvetta. 

Oppilaiden osallisuutta pyritään lisäämään esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan avulla. Koulun oppilaskunnan hallituksen kautta saadaan tietoa oppilaiden toiveista ja tarpeista kiusaamisasioiden suhteen. Oppilaskunnan hallitus ja vastuuopettajat voivat ideoita yhteistyössä erilaisia tempauksia ja kampanjoita kiusaamisen ehkäisemiseksi. 

Välituntiliikunta ja -toiminta vaikuttavat siihen, että lapsilla on mielekästä ja virkistävää tekemistä taukojen aikana. Peleissä ja leikeissä on myös hyvä mahdollisuus kohdata uusia ystäviä eri luokkatasoilta. Koulutetut Välkkäri-oppilaat ovat myös mukana ohjaamassa välituntipelejä ja -leikkejä. 

Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään matalan kynnyksen viestintään esiin tulevista kiusaamistapauksista tai -epäilyistä. Huoltajille on tarvittaessa saatavilla kiusaamisen tunnistamisen avuksi materiaaleja (Kuopion kaupunki, MLL). Näiden materiaalien olemassaolosta ja käyttömahdollisuudesta tiedotetaan koteihin tarvittaessa. 
  

Kiusaamistapausten käsittely 

Tavoitteena on, että koulu puuttuu tietoon tuleviin kiusaamistapauksiin välittömästi ja tehokkaasti. Koululla on opettajankokouksessa yhteisesti läpikäyty suunnitelma ja toimintaohje kiusaamistapausten käsittelemiseen. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa kiusaamisasioista vastaavan opettajan, Kaarle Ruokolaisen, käsittelyyn. Kun kiusaamista tulee ilmi, pidetään palaveri, jossa osapuolet ovat mukana. Palaverissa selvitetään tilanne mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä tehdään sopimus tilanteen korjaamisesta ja seurannasta. Tapauksesta laaditaan raportti kotiin toimitettavaksi ja huoltajien allekirjoitettavaksi. Kiusaamistapauksista vastaava opettaja kutsuu tarpeen vaatiessa palavereihin mukaan koulun rehtorin, luokanopettajia ja mahdollisesti oppilashuollon työntekijöitä.
Tapauksien selvittelyssä on tärkeänä osana myös tehtyjen selvittelyjen seuranta, eli samoilta oppilailta kysellään sopimusten pitämisestä uudestaan.

Kiusaamisen jatkuessa tai tilanteen muuten vaikeutuessa kutsutaan myös oppilaiden huoltajat koululle keskustelemaan ja sopimaan jatkotoimista. 

 
Tiimi- ja yhteisopettajuus 

1.-2. lk:n tiimin toimintasuunnitelma   

Tiimin kokoonpano:
Arja Laukkarinen, Petra Paavola, Juuso Kettunen, Hannele Roivanen, Minna Parviainen, Tuukka Kokkonen, Jaana Sarameri, Kati Pesonen, syyslukukauden Tiina Väätäinen, Sirpa Niskanen, Arja Vepsäläinen
  

Kokoontumisajat:
 
keskiviikkoisin klo 14

Tiedottaminen: 

 • johtoryhmän kokouksista laaditaan tiedote, joka on kaikkien luettavissa Teamsissa 
 • tiimipalaverissa keskustellaan johtoryhmän asettamista aiheista tarvittaessa  
 • tiimipalaverissa käydään läpi tulevan viikon käytännön asiat sekä käsitellään yhteisiä asioita joko koko tiimin voimin tai luokkatasoittain
Etukäteen sovittu yhteistyö: 
Yhteistyössä luokanopettajien, erityisopettajan ja ohjaajien kanssa pidetään palkkeja seuraavasti: 1.luokalla äidinkielessä neljä tuntia viikossa ja matematiikassa yksi tunti viikossa sekä 2.luokalla äidinkielessä neljä tuntia viikossa.  

Jaana Sarameri toimii 1. ja 2. luokkien erityisopettajana. Ohjaajat Sirpa Niskanen ja Arja Vepsäläinen ovat sovitusti lukujärjestyksen mukaan luokissa. Koulunkäynninohjaajaopiskelija Emma Vesterinen toimii 2.luokissa.  

Hannele Roivanen ja Minna Parviainen opettavat yhdessä 2AB-luokkaa.  

1A ja 1B luokkien yhteisopetusta ja pariopettajuutta käynnistellään.  

Teemme yhteisopettajuutta myös luokkatasoittain. Opettajat suunnittelevat opetustyötä yhdessä, toteutus joko oman ryhmän puitteissa tai sekaryhmissä. Jaetaan ideoita ja materiaaleja. 

Kaveriluokkatoiminta esikoulun kanssa käynnistetään Korona-rajoitusten niin salliessa. 2. luokat osallistuvat kaveriluokkatoimintaan yhteisissä tapahtumissa muutaman kerran lukuvuoden aikana.

Tiimityötä ja yhteisopettajuutta arvioidaan jatkuvasti lukuvuoden aikana. Työtä kehitetään arvioinnin pohjalta huomioiden erilaiset ryhmät ja olosuhteet.

1.-2. -Tiimin yhteinen toiminta:   

 • Monialainen oppimiskokonaisuus Ilmaston muutos syyslukukaudella.
 • Monialainen oppimiskokonaisuus Liikunta
 • Lukuvuoden tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen oppilaiden kanssa

3.-4. lk:n tiimin toimintasuunnitelma
 
Tiimin jäsenet: Luokanopettaja Johanna Haapamäki  3A), luokanopettaja Jouko Soukkamäki (3B), luokanopettaja Taina Kurikka  (3C), luokanopettaja Kirsi Räsänen (4A), luokanopettaja Riitta Kolehmainen (4B), luokanopettaja Markku Haikonen (4C), erityisopettaja Hannele Kuusivuori tuntiopettaja Jenni Kervinen, S2-opettaja Perttu Kosonen, koulunkäynninohjaaja Taina Heiskanen (diabetes ja 3.lk), iltapäiväkerhonohjaajat Elina Tuovinen ja Sari Keinänen (3-4.lk ja iltapäiväkerho). 
 
Tiimin säännöllinen kokoontumisaika on keskiviikkoisin klo 14-15. 
Kokoontumispaikka koulun 2. kerroksen oppimisympäristö.

Tiedottaminen: 

 • johtoryhmän kokouksista laaditaan tiedote, joka on kaikkien luettavissa Teamsissa 
 • tiimipalaverissa käsitellän johtoryhmän asettamia aiheita tarvittaessa  
 • tiimipalaverissa käydään läpi tulevan viikon käytännön asiat sekä käsitellään yhteisiä asioita joko koko tiimin voimin tai luokkatasoittain  
 • tiimissä käsitellyt asiat ja yhteiset päätökset kirjataan Teamsiin 3.-4. -tiimiin -> Yleinen ->Tiedostot -> Tiimikokoontumiset

Tiimityö ja yhteisopettajuus: 
 
3.-4. -luokkien tiimi toimii koulun 2. kerroksessa.  Erityisopettaja Hannele Kuusivuori toimii joustavasti joko samanaikaisopettajana tiimin luokanopettajien kanssa tai eriyttäen oppilaat omaan ryhmään. S2 -opettaja Perttu Kosonen toimii 4A -luokassa sekä 3A ja 3B -luokissa eriyttäen.

3- luokkien yhteistoiminta:  
 

 • Äidinkieli yksi palkkitunti (kolme luokkaa, viisi opettajaa)  
 • Matematiikka kaksi palkkituntia (kolme luokkaa, neljä opettajaa)
 • Erityisopettaja Hannele Kuusivuori 3.lk:lla 12 oppituntia/viikko
 • Samanaikaisopettaja Jenni Kervinen toimii 3 lk:lla 11 tuntia 

 
4-luokkien yhteistoiminta:

 • 4. lk:t toimivat yhdessa 2. kerroksen isossa oppimisympäristössä
 • 4. lk:lla yhteisopettajuus äidinkielen, matematiikan, ympäristöopin ja uskonnon tunneilla
 • Taito-ja taideaineetyhteiskuntaoppi ja englannin kieli opetetaan pääsääntöisesti omassa ryhmässä kuten myös matematiikan ja äidinkielen puolikkaan ryhmän tunnit
 • 4.lk:n oppilaat opiskelevat yhteisopetuksessa isossa oppimisympäristössä, erityisen ja tehostetun tuen oppilaat luokista 4A ja 4C työskentelevät erityisopettajan (Hannele Kuusivuori) johdolla useimmilla äidinkielen ja matematiikan tunneilla. Luokasta 4B oppilaita eriytetään yhdellä äidinkielen tunnilla erityisopettajalle.
 • Erityisopettaja Hannele Kuusivuori toimii 4.lk:lla 7 oppituntia samanaikaisopettajana, lisäksi 4a-luokalla 3 tuntia (AI, EN), 4c-luokalla 2 tunti (MA ja EN)
 • Samanaikaisopettaja Jenni Kervinen toimii 4.lk:lla 5 tuntia

 

3-4 -Tiimin yhteinen toiminta:   

 • Monialainen oppimiskokonaisuus Ilmaston muutos syyslukukaudella.  4.lk:lla oppilaat tekevät aiheesta tuotoksen, joka voi olla lehti, elokuva, näytelmä tms. Ryhmät kootaan luokkatasojen sisältä ja luokat sekoittamalla. 
 • Monialainen oppimiskokonaisuus Liikunta koko lukuvuoden ajan.
 • Lukuvuoden tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen oppilaiden kanssa  


5.-6. -tiimin toimintasuunnitelma 2020-2021

Tiimin jäsenet: 

Luokanopettaja Janne Lappalainen (5A), Petri Manninen (5B) Henriikka Iivarinen-Seppänen(5C) Hanna Ahokas(6A) luokanopettaja Kaarle Ruokolainen (6B), luokanopettaja Soile Eskelinen (6C), erityisopettaja Eliisa Halonen(6D), tuntiopettaja Veera Hakkarainen, erityisopettaja Leila Pelo, koulunkäynninohjaaja Petteri Karvonen, englannin opettaja Anne Tuovinen. 

Kokoontumisajat: 

Tiimin säännöllinen kokoontumisaika Keskiviikko klo 14.00 1. krs iso oppimisympäristö 

Tiedottaminen:  

 • Johtoryhmän kokouksista laaditaan tiedote, joka on kaikkien luettavissa 5-6- luokkien tiimin kanavassa Word-TODO-tiedostossa. Tiedostoon voi merkitä yhteisiä asioita etukäteen
 • Tiimipalaverissa käydään läpi tulevan viikon käytännön asiat sekä suunnitellaan yhteisiä asioita joko koko tiimin voimin tai luokkatasoittain 

Tiimityö ja yhteisopettajuus: 

5.-6.-luokkien tiimi toimii 1. kerroksen oppimisympäristössä. Erityisopettaja Leila Pelo ja Resurssiopettaja Veera Hakkarainen joustavasti joko samanaikaisopettajana tiimin luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa tai jakaen oppilaita pienempiin ryhmiin. Suomi toisena kielenä- opettaja toimii myös osana tiimiä. S2- opettaja Perttu Kosonen on mukana äidinkielen tai reaaliaineiden tunneilla joko samanaikaisopettajana tai  S2- oppilaat omana ryhmänään. Lisäksi tiimiin kuuluu koulunkäynninohjaaja Petteri Karvonen. Ohjaaja työskentelee kaikkien luokkien kanssa. 

Tiimi kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa yhteissuunnitteluun, jossa käydään mm. tulevan viikon käytännön asiat läpi. Luokkatasot kokoontuvat viikoittain suunnittelemaan opetusta sekä ideoimaan ja kehittämään tiimin toimintaa. Luokkatason erityisopettaja osallistuu yhteiseen suunnitteluun. 

5- luokkien yhteistoiminta:

5BC-luokat toimivat pääsääntöisesti yhdessä matematiikassa (3h), ympäristö- ja luonnontiedossa (3h) sekä äidinkielessä (2h).
Näillä tunneilla opetus toteutetaan samanaikaisopetuksena, isossa ryhmässä työskennellen tai jakaen pienempiin ryhmiin joustavasti tilanteen, aiheen ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Useimmilla tunneilla on mukana erityisopettaja tai resurssiopettaja. 

Matematiikan tunneista yksi on yhteinen kaikkien 5. luokkien kesken, jolloin käytössä on myös erityisopettajan resurssi.

 
6-luokkien yhteistoiminta: 

Maanantaina: 8.50-9.35 AI, 10-11.45 MA TUPLA ryhmissä vaihtaen, 6ACD Liikunta 12.15-13. 

Tiistaina: 8-8.45 AI, 8.50-9.35 MA, 10-11.45 YM TUPLA, 12.15-13 US 

Keskiviikkona: 6CB 12.15-14 AI RYHMÄTUNNIT TUPLA 

Torstaina: 10-10.45 MA, 10.45-11.45 AI, 6ACD Liikunta 12.15-13. 

Perjantaina: 8.50-9.35 MA, 6AB 10-11.45 YM ja HI TUPLA 

6A ja 6D opiskelevat musiikkia perjantaina 8-8.45 sekä käsityötä keskviikkona klo 12.15-14.00  

 Tiimin yhteinen toiminta: 

 • Monialainen oppimiskokonaisuus Ilmaston muutos (vko 48 )syyslukukaudella. Suunnitellaan Korona-rajoitukset huomioiden yhdessä.
 • Monialainen oppimiskokonaisuus Liikunta. Oppilaskunta ohjaa soveltuvin osin suunnittelua. Monialainen kokonaisuus toteutetaan lukuvuoden aikana pieninä tapahtumina. Suunnitellaan MOK-kokonaisuus korona-rajoitukset huomioiden. 
 • Lukuvuoden tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen oppilaiden kanssa

Tiimin tavoitteena on kokeilla erilaisia yhteisopettajuuden malleja ja toteuttaa opetusta erilaisissa ryhmissä yli luokkarajojen. Tiimi- ja samanaikaisopettajuus mahdollistaa oppilaiden jakamisen joustavasti erilaisiin ryhmiin. Tavoitteena on saavuttaa koko tiimille parempi oppimis- ja työrauha. Arvioimme säännöllisesti toimintaamme.

Monialainen oppimiskokonaisuus arvioidaan jatkuvana arviointina osana oppiaineita, oppilaiden itsearviointina ja vertaisarviointina. Oppimiskokonaisuudessa oppilaiden itsearviointi ja vertaisarviointi kohdistuu myös työskentelyn arviointiin. 

Emoluokkien tiimin toimintasuunnitelma

EMO -luokat 1-2 ja 3-4

Jynkän koulun kuntouttavat EMO-luokat on tarkoitettu lastenpsykiatrisessa avohoidossa oleville lapsille. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omissa pienluokissa. Oppilaat noudattavat yleistä opetussuunnitelmaa ja heille kaikille on laadittu yleistä suunnitelmaa täsmentävä henkilökohtainen opetussuunnitelma. Molemmissa luokissa on erityisluokanopettaja ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Oppilaita pyritään kuntouttamaan niin, että siirtyminen tai paluu omaan yleisopetuksen ryhmään tulisi mahdolliseksi. Täysi integroituminen on tavoite, johon emo -luokilla tähdätään. Eräänä integroitumista valmistelevana toimenpiteenä on tutustuminen yleisopetuksen ryhmään yksin tai ryhmänä. Tällöin oppilasryhmä tai oppilas osallistuu tutun aikuisten turvaamana johonkin oppiaineeseen, esim. liikuntaan, kuvaamataitoon tai musiikkiin. Oppilaat saavat tuntumaa millaista on opiskella yleisopetuksen ryhmissä ja kun ryhmänä tutustuessa oppilaat saavat myös toisistaan tukea ja turvaa. Integraatiokokeilusta sovitaan rehtorin ja luokanopettajan kanssa. Tällainen osa-aikainen integroituminen alkaa mahdollisimman nopeasti oppilaiden tilanteen rauhoituttua.

Oppilaan kuntoutumisen edetessä emo -luokkien opettajat ja koulunkäynninohjaajat tekevät suunnitelman integraation syventämistä ja laajentamisesta. Erityisluokanopettaja, vanhemmat, yleisopetuksen luokanopettaja ja rehtori sopivat integraation aloittamisesta, pituudesta, siihen sisällytettävistä oppiaineista sekä arvioinnista. Laajenevan ja syvenevän integraation toivotaan johtavan täydelliseen integroitumiseen ja oppilaan siirtymiseen oman lähikoulunsa yleisopetuksen ryhmään. Maalissa aletaan olla kun oppilasta koskeva erityisen tuen päätös todetaan aikansa eläneeksi ja kun se tarpeettomana puretaan.

EMO-luokkien 1 – 2 luokkalaisille on järjestetty kaikkina koulupäivinä oma aamu- ja iltapäiväkerho, joka alkaa klo 7.30 ja loppuu klo 15.00. Iltapäiväkerho on oppilaille maksullinen ja pitää sisällään välipalan. Iltapäiväkerhon on kuntoutumista ja koulunkäyntiä tukevaa toimintaa, jossa opitaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

EMO -luokkien tiimi

Emojen tiimiin kuuluu 1 – 2 luokan aikuiset Timo Latsa, Sari Jyrkinen, Heli Oja ja Miro Korhonen sekä 3 - 4 luokan aikuiset Mikko Kinnunen, Timo Vuolle ja Meri Asikainen. Tiimin viikoittainen tapaamisaika on perjantaina klo 12.00 - 13.30. Palaverissa arvioidaan päättynyttä kouluviikkoa ja suunnitellaan tulevan viikon yhteisiä asioita.

Molempien luokkien omat pienemmät tiimit pitävät omat suunnittelukokoukset viikon sisällä työn tiimellyksessä mm. pitkillä välitunneilla lapsia perään katsoessa.

EMO-luokat 1 - 2 ja 3 - 4

Luokat noudattavat yleistä valtakunnallista sekä Kuopion ja koulun omaa opetussuunnitelmaa. Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen opetussuunnitelma opetuksen ja käytöksen yksilöllisiä tuentarpeita varten. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti omissa luokissa ja integraatio tapahtuu sovitusti yleisopetuksen ryhmissä.

Oppilaaksiotto näille vahvan erityistuen luokille tapahtuu Kuopion kouluviraston asiantuntijatiimissä, jossa koordinoija on opetuspäällikkö Mika Kuitunen, erityis- ja sairaalaopetuksen asiantuntija.  

EMO -luokat ja ympäröivä yhteiskunta

Luokan oppilaita pyritään integroimaan omaan yhteisöönsä ja ympäröivään yhteiskuntaan, Suomen kansalaisuuteen, sen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Luokat tekevät opintoretkiä niin luontoon kuin ihmisen rakentamaan elinympäristöön. Retkikohteita ovat tänä lukuvuonna:

 • museo, teatteri
 • uimahalli, Kuopio-halli, keilahalli
 • laavu, luontoretki metsään
 • iltakoulu, luokkaretki
 • paikalliset eläintarhat
 • ja muut opintoretkiin soveltuvat kohteet

Opintoretkien kyyditykseen käytämme julkisia kulkuneuvoja, ilmaisia koulukyytejä bussilla sekä toisinaan luokan aikuisten omia autoja. Omien autojen käytöstä lankeava vastuu ymmärretään. Niitä käytetään viimeisenä keinona ja aina vanhempien ja koulun johdon kanssa etukäteen sopien.


Yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa
Tänä vuonna yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään on kutsuttu Sale Jynkkä, Käskynkkä, kirjasto Jynkkä, Eräkummit, Pitkälahden Martat, Puijon tennisteam, nuorisotoimi, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät ja seurakunta.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä