7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Lukuvuoden 2020 - 2021 painopisteet:
  • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
  • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
  • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
  • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa

Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla.

Terveystarkastuksissa kiinnitetään tehostetusti huomiota oppilaan ja koko perheen hyvän arkirytmin hallintaan (riittävä uni, lepo, liikunta ja ulkoilu sekä terveelliset ja säännölliset ateriat), riskikäyttäytymiseen (päihteiden käyttö) ja painonhallintaan (ylipaino ja syömishäiriöt).

Myös monitoimijaista yhteistyötä tehdään oppilashuollon muun henkilöstön, etenkin koulukuraattoreiden ja – psykologien kesken. Tavoitteena on erityistä tukea ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tarvitsevien oppilaiden tunnistaminen, tukeminen ja seuraaminen.

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita kerhopaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Mikäli vapaita paikkoja jää, yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa voidaan tarjota vapaita kerhopaikkoja myös vanhemmille oppilaille.

Iltapäivätoimintaa järjestetään arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Kuopion kaupungin ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Linkkejä:
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Jynkän koulun oppilashuollon suunnitelma 

Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut


Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille Wilmassa vuositiedotteessa, koulun nettisivuilla ja vanhempainilloissa.

Koulupsykologilla ja kuraattorilla on pysyvät työtilat Jynkän koululla.

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opettajien kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Linkkejä:

Psykologi- ja kuraattoripalvelut perusopetuksessa: http://www.kuopio.fi/fi/perusopetus1

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Lisätietoja: palveluesimies Anne-Mari Hyvönen 044 718 4756

kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066

kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008

https://dreambroker.com/channel/o5bc7dva/qvpakjr4 


Kouluterveydenhuoltopalvelut


Terveydenhoitaja
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää ja lapsen terveyttä edistävää toimintaa kouluyhteisössä. Lapsen terveystarkastuksissa seurataan ja tuetaan hänen fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Mikäli vanhemmat ovat huolissaan jostakin lapsensa hyvinvointiin liittyvästä asiasta, he voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan.

Jotta koululainen voisi hyvin ja jaksaisi käydä koulua, olisi hyvä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • riittävä yöuni (9–10 h)
  • säännöllinen ruokailu
  • ulkoilu ja arkiliikunta.
  • Kotona on hyvä sopia myös media-ajasta sekä kännykän ja älylaitteiden turvallisesta käytöstä.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien sekä koulupäivän aikana äkillisesti sairastuneiden ensihoito.

Muu sairaudenhoito esim. infektiotaudit ja kotipiirissä sattuneet tapaturmat hoidetaan tiimilääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Lääkäritiedot löytyvät osoitteesta www.kuopio.fi(sosiaali- ja terveyspalvelut/terveyspalvelut/sairastuminen ja tapaturmat/kiireellinen hoito ja päivystys/ajanvaraushaku omalla osoitteella)

Ajan voi varata myös soittamalla Kuopion kaupungin vaihde p. 017-182 111.

Sairasta ja toipilasta lasta ei pidä lähettää kouluun, vaan lapsen on tärkeä toipua kunnolla.

Lapsen perussairauksiin (astma, diabetes, reuma, epilepsia ym.) sekä allergioihin liittyvistä hoidoista ja terveydentilan muutoksista on hyvä saada tietoa kouluterveydenhuoltoon.

Terveydenhoitajan suorittamissa laaja-alaisissa terveystarkastuksissa (1., 5. ja 8. luokka) kartoitetaan lapsen mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavalioasiat. Myös koululääkäri tapaa lapsen 1., 5. ja 8. luokilla. Tarkastuksiin kutsutaan myös oppilaiden vanhemmat.

Kouluterveydenhoitaja tapaa lapsen vuosittaisissa määräaikaistarkastuksissa. Lisäksi terveystapaamisia voidaan järjestää yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Jynkän koulun terveydenhoitaja

 

Pauliina Kuivalainen (paikalla Jynkän koululla ti-pe)

Terveydenhoitajan puhelinnumero 

 

044 718 6101


Oppilashuolto: Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin sekä lähi- että etäopetuksessa. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään normaalisti niin pitkään kuin mahdollista alueellinen epidemiatilanne huomioiden. Palvelunsaannin turvaamiseksi hyödynnetään etäyhteyksiä sekä yksilökohtaisessa että yhteisöllisessä työssä. Kasvokkain tapahtuvassa palvelussa huomioidaan vallitsevat hygieniaohjeistukset. Muuttuvissa tilanteissa palveluiden toimintakäytännöistä tiedotetaan oppilaita/opiskelijoita ja vanhempia. Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuollollinen toiminta suunnitellaan monialaisena yhteistyönä ja kirjataan opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Mikäli koulussa tai oppilaitoksessa siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, opiskeluhuolto toteutetaan koulun tai oppilaitoksen poikkeusajan opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluhuollon toteuttaminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana kuvataan koulujen ja oppilaitosten lukuvuosisuunnitelmassa.

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat tarjolla tuttuun tapaan lähipalveluna, mutta myös etäyhteyksiä (Teams, Skype for business, puhelut) voidaan tarvittaessa hyödyntää lukuvuoden aikana. Tapaamisaikoja voi varata Wilmassa, puhelimitse/tekstiviestillä tai sähköpostilla.”

Mahdollisen karanteenin, etäopiskelun tai lievän sairaana olon aikana tapaamisia voidaan järjestää etäyhteyksillä.

Eli palvelut ovat saatavilla joko lähipalveluna tai etäpalveluna tilanteen mukaan (THL:n ja OKM:n ohjeistuksien mukaan).


Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kerhot


Iltapäivätoiminnan organisointiin liittyvät järjestelyt sovitaan yhdessä ip -toiminna koordinaattorin kanssa. Koululla toiminnan järjestämiseen liittyvät asiat sovitaan yhdessä ip -ohjaajien kanssa.
Lukuvuonna 2020-2021 Jynkän koulussa toimii kolme ip -kerhoryhmää.
Ip -toiminnan ylläpitäjinä toimivat Jynkän koulu ja Setlementtiyhdistys.

Koululla järjestetään vanhempainyhdistys Jykevän toimesta kuvataidekerho, liikuntakerho, sählykerho sekä shakkikerho.
Lisäksi välituntitoimintaa järjestävät Jynkän koulun opettajat ja kaupungin nuorisotoimi

Iltapäiväkerhon toimintasuunnitelma koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi

-Pidetään turvavälit, lapset eivät istu vierekkäisillä istumapaikoilla.

-Tehostetaan käsienpesua ja tarvittaessa käsidesin käyttö.

-Käytetään vain helposti pestävissä ja desinfioitavissa olevia leluja ja pelejä.

-Kotoa ei saa tuoda omia leluja.

-Suositellaan omien kynien käyttöä. Tarvittaessa käytetään iltapäiväkerhon omia kyniä, jotka käytön jälkeen desinfioidaan.

-Pyritään pitämään iltapäiväkerhoryhmät erillään sisällä ja ulkona. Mahdollisuuksien mukaan ryhmien sisällä jaetaan eri tiloihin tai pienryhmiin.

-Merkittyjen vessojen ja ulko-ovien käyttö.

-Ohjaaja annostelee välipalan.

-Mikäli lapsi sairastuu, soitetaan vanhemmat hakemaan ja ohjaaja vie lapsen ulos odottamaan. Ohjaaja huolehtii maskin ja hanskojen käytöstä.

Suunnitelmaa noudattaa Jynkän koulun iltapäiväkerhot


Koululiikunta ja kulttuuripalvelut

Oppilaat osallistuvat määrävuosina eri luokkatasojen oppilaille tarkoitettuun keskitettyyn uimaopetukseen. Jynkän koulu osallistuu kattavasti erilaisiin koko kaupungin kouluille tarkoitettuihin liikuntatapahtumiin,
mikäli niitä kaupungin tasolta järjestetään.

Jynkän koululla pyritään järjestämään luokkatasoille 3-6 omia liikunnallisia tapahtumia, kuten pieniä palloiluturnauksia. Luokkatasoille 1-2 pyritään järjestämään välituntiliikuntaa välkkäri-ohjaajien ohjaamana.

Jynkän koulu osallistuu kaupungin tarjoamiin kulttuuri- ja liikuntapolkuun liittyviin tapahtumiin.
Mahdollisuuksien mukaan voivat vuorovuosina eri luokkatasojen oppilaat osallistua kaupungissa järjestettäviin teatteriesityksiin.
Koululla pyritään järjestämään eri esiintyjäryhmien toimesta kulttuuritapahtumia vähintään kerran lukuvuodessa.
Koulun ulko- ja sisäliikuntatilat mahdollistavat monipuolisten liikuntatapahtumien järjestämisen.


Kouluruokailu

Ravitsemus- ja tapakasvatus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti oppitunneilla sekä käytännön ruokailutilanteissa ruokalassa.

Ruokailuvalvontaan osallistuvat kaikki luokanopettajat sekä pienluokkien avustajat valvoen koko ruokailun ajan oman luokan oppilaiden ruokailua ja hyvien ruokailutapojen noudattamista sekä ruokalan siisteydestä huolehtimista.
Toimimme hyvässä, päivittäisessä yhteistyössä koulun keittiöhenkilökunnan kanssa ja kertaamme ruokailukäyttäytymiseen liittyviä asioita ilmenevän tarpeen mukaan.
Oppilailla on mahdollisuus nauttia välipala klo 13, mikäli koulupäivän päättyminen sijoittuu yli ao. ajankohdan.

Koulukuljetukset

Erityisryhmien oppilaat, jotka asuvat Jynkän oppilaaksiottoalueen ulkopuolella ja ovat oikeutettuja oppilaskuljetuksiin, kuljetetaan
Jynkän kouluun lukujärjestysaikojen mukaisesti.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä