5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Oppilaskuntatoiminnan kehittämistä tuetaan keskitetysti mm. järjestämällä toiminnasta vastaaville opettajille koulutusta. Jokaisella koululla on oppilaskunta. Oppilaskunnan jäsenistä muodostetaan oppilaskunnan hallitus. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.


Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Oppilaat osallistetaan koulun toimintaan yhteisten sääntöjen ja sopimusten kautta. Oppilaat ovat olleet laatimassa koulun sääntöjä, jotka käydään läpi heti lukuvuoden alussa sekä aina tarvittaessa. Säännöistä ja sopimuksista keskustellaan siten, että jokainen ymmärtää sääntöjen merkityksen ja niiden tarpeellisuuden toimivan arjen edellytyksenä. Korostetaan jokaisen omaa vastuuta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä. Koulussamme toimii Verso-sovitteluohjelma, joka osallistaa oppilaat ratkomaan pieniä ristiriitatilanteita vertaissovittelun kautta.

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus, joka valitaan syyslukukauden alussa äänestämällä oppilaiden keskuudesta. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan kaksi edustajaa (varsinainen jäsen ja varajäsen) jokaisesta 1.-6. luokasta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa. Kokouksissa harjoitellaan virallisia kokouskäytänteitä. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Eliisa Halonen ja Petra Paavola 
 
Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on osallistua koulutyön, koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, tuoda esille oppilaiden toiveita ja heidän huomaamiaan mahdollisia epäkohtia sekä ehdottaa ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteisiin. Lisäksi hallitus suunnittelee ja toteuttaa aamunavauksia, jotka liittyvät esim. monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sekä teema- ja juhlapäiviin. Olemme mukana myös Kuopion alueen Lasten Parlamentissa. 

Koulussamme järjestetään kummitoimintaa. Koulun 5. -luokkalaiset toimivat kummioppilaina 1. -luokkalaisille ja 6. -luokkalaiset 2. -luokkalaisille. Kyseisten luokkien opettajat suunnittelevat ja toteuttavat kummitoimintaa yhdessä oppilaiden kanssa korona huomioon ottaen.

Vertaissovittelutoiminta

Koulussamme on syksyllä 2019 otettu käyttöön vertaissovittelutoiminta (Verso), jossa sovittelutoimintaan koulutetut oppilaat sovittelevat oppilaiden pienimuotoisia riitoja. Myös henkilökunta on saanut koulutuksen Verson periaatteisiin ja käytännön toimintaa varten. Vertaissovittelusta vastaavat 20 oppilasta (4.-6. -luokkalaisia) ja 5 aikuista. Näistä opettajista 2 vastaavat yhdessä toiminnan organisoimisesta. Toimintaan osallistuu päivittäin 4 oppilasta ja 1 aikuinen sovitun aikataulun mukaisesti.

5.-6. -luokkalaisia koulutetaan Välkkäri-ohjaajiksi, jotka suunnittelevat ja ohjaavat välituntitoimintaa 1.-2.-luokkalaisille. 5.-6. -luokkien oppilaita nimetään vastuuoppilaiksi erilaisiin tehtäviin esim. välituntivälineiden palautuksen valvontaan sekä tarvittaessa ruokalaan ohjaamaan sujuvaa astioiden palautusta. 

1.-2.luokan tiimi 2020-2021
Oppilaat asettavat itselleen yhteisten keskustelujen pohjalta päätetyn yhteisen viikkotavoitteen ja arvioivat sen toteutumista viikottain. Oppilaiden itsensä asettamat tavoitteet osallistavat ja sitouttavat heitä luokan yhteisiin tavoitteisiin. 
Koulullamme on käytössä Reilu raha- palkitsemiskäytäntö. Oppilaat ideoivat itse palkintoja hyvästä käyttäytymisestä. 
Oppilaiden toiveita kuunnellaan eri oppituntien sisältöjä ja työskentelytapoja suunniteltaessa. Pyritään aina keskustelemaan oppilaslähtöisesti asioista arjessa. Oppilaat ovat mukana MOK-viikon sisältöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

3.-4. luokan tiimi 2020-2021

Oppilaat osallistuvat ryhmän toimintaan omalta osaltaan ja toteuttaen ryhmässä sovittuja vastuutehtäviä kukin vuorollaan.
Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat niiden toteutumista säännöllisesti eri tavoin esim. vertaispalaute, itsearviointi. 
Oppilaat pääsevät vaikuttamaan käytettäviin työskentelytapoihin ja oppivat arvioimaan työtapojen sopivuutta omaan oppimiseen ja jatkossa valitsemaan itselleen sopivimpia tapoja.
Oppilaat pääsevät vaikuttamaan yhteisten tapahtumien sisältöön ja toteutukseen.
Oppilaan tai ryhmän yhteinen hyvä käyttäytyminen huomioidaan kehuin ja kannustuksin sekä Reilu -rahoin, joiden palkinnot oppilaat ideoivat itse.

4. -luokan oppilailla on mahdollisuus hakeutua vertaissovittelutoimintaa (Verso) -toimintaan.
Pyritään vastuuttamaan oppilaita mm. erityyppisissä ryhmätyöskentelytilanteissa. Myös yhteiseen viihtyvyyteen vaikuttavat asiat, kuten naulakoiden ja luokan siisteyteen vaikuttavat ratkaisut mietitään yhdessä oppilaiden kanssa.

5.-6. luokan tiimi 2020-2021

Oppilaat toimivat kummioppilaina 1.-2. luokkien oppilaille ja suunnittelevat ja toteuttavat kummitunteja ja yhteistä toimintaa.
Oppilaat toimivat välitunneilla välkkäriohjaajina. Välkkärit suunnittelevat ja ohjaavat välituntileikkejä mahdollisuuksien mukaan koronarajoitukset huomioiden.
Oppilaat toimivat välituntivälineiden lainaamossa tarvittaessa.
Oppilaat osallistuvat välituntipihan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.
Koulussamme pidetään yllä vertaissovittelutoimintatapaa (Verso).
Oppilaan tai ryhmän yhteinen hyvä käyttäytyminen huomioidaan kehuin ja kannustuksin sekä Reilu -rahoin, joiden palkinnot oppilaat ideoivat itse.
Oppilaat osallistuvat koulun juhlatilaisuuksien ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.
Viidennen luokan oppilaat toteuttavat luokittain myyjäiset yhteistyössä koulun henkilökunnan ja huoltajien kanssa.
Kaikki oppilaat osallistuvat aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan. Luokkaedustajat muodostavat oppilaskunnan hallituksen.

Kodin ja koulun yhteistyö
Syksyn 2020 aikana jokainen luokka pitää oman vanhempainillan. Yhteisenä aiheena vanhempainilloissa on arvioinnin uudistuminen.

Oppilaskohtaisten palaverien ja oppimiskeskustelujen lisäksi oppilaat ja vanhemmat kokoontuvat luokittain tarpeen mukaan. Lisäksi järjestetään joulu- ja kevätjuhla koululla tai etänä, riippuen koronatilanteesta.

Koulu järjestää kevätlukukaudella liikuntaluokkainfon 2. luokkalaisten huoltajille, A2 -kielen kielivalintaillan 3. luokkalaisten huoltajille sekä vanhempainillan tuleville 1. luokkalaisten huoltajille. Vanhemmat pidetään mukana koulun toiminnan suunnittelussa koulun vanhempainyhdistys Jykevän kautta. Jykevän kanssa järjestetään tapahtumia yhteissuunnittelun pohjalta. Rehtori osallistuu koulun edustajana vanhempainyhdistyksen kokouksiin.

Koulun viestintäsuunnitelma laaditaan ja päivitetään koko opettajakunnan toimesta. Huoltajia informoidaan koulun tapahtumista.

Oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus säännölliseen Wilman kautta tapahtuvaan koulun toiminnan arviointiin sekä määrävuosina koko kaupungin koulujen yhteiseen arviointiin.

Sidosryhmäyhteistyö

Jynkän koulu on mukana Phereclos-hankkeessa. https://snellmankesayliopisto.fi/phereclos-hanke/

Pelastusviranomaisten ja poliisin kouluvierailut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti 3.-4. luokkien aikana. Poliisi vierailee koulussa antamassa laillisuus- ja liikennekasvatukseen liittyvää opetusta. Pelastusviranomaiset antavat puolestaan paloturvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyvää opetusta.

Jynkän koulu toimii tiiviissä yhteistyössä Kallaveden seurakunnan kanssa. Syksyllä, jouluna ja keväällä koulu osallistuu Kallaveden seurakunnan aamunavauksiin keskusradion kautta. Aamunavaukset ovat tunnustuksettomia. Kallaveden seurakunta järjestää koululla aamunavauksia keskimäärin kerran kuukaudessa sekä välituntikerhotoimintaa.

Koulu tekee kerhoyhteistyötä vanhempainyhdistys Jykevän, Kallaveden seurakunnan ja Jynkän Monarin kanssa. Iltapäiväkerhotoimintaa järjestävät Kuopion Setlementtiyhdistys sekä kaupungin koulutuspalvelukeskus.

Monet urheiluseurat kuten Kups, KalPa, Puijon Tennis Team, Puijon Wolley, Kuopion Reippaat, Kuopion suunnistajat ja Puijon Pesis käyvät koululla pitämässä lajiesittelyjä, liikuntatunteja sekä ovat mukana koulun järjestämissä liikuntaan liittyvissä tapahtumissa. Koulukummit vammaisurheilija, keihäänheittäjä Marjaana Heikkinen ja hiihtäjä Iivo Niskanen vierailevat koulun tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Oppilailla, huoltajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kautta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti tavoitteenaan ennaltaehkäisevä oppilashuolto. Tänä vuonna yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään on kutsuttu Sale Jynkkä, Käskynkkä, kirjasto Jynkkä, Eräkummit, Pitkälahden Martat, Puijon Tennis Team, nuorisotoimi, perhetyöntekijät ja seurakunta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä