4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.


Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat pääsääntöisesti tilakeskukselta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen, jos kyse ei ole välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, jolloin ilmoitus tehdään puhelimitse LVIS-päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Ilmoitusten pohjalta tilakeskus suorittaa kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Tilakeskus laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään tilakeskuksen, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilakeskus on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kouluviraston lainattavien kirjasarjojen kokoelmaa on täydennetty Celia-kirjaston CD-äänikirjoilla, joita opettajat voivat lainata kirjasarjojen mukana lukemisen tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
tietopalveluasiantuntija Riitta Nevalainen 044 718 4133
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020


Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
 • oppilaiden digitaidot
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettajien ja kiertävien digimentoreiden avulla. Jokaisella koululla on nimetty oma tutoropettaja ja kiertävä digimentori. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan keväällä 2021 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. Oppilaiden digitaitojen osaamista kartoitetaan otannalla valituissa kouluissa keväällä 2021.

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, atk-vastaavien sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan niin, että päästään lähelle tavoitetta ”Yksi kone kahta oppilasta kohti”. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen atk-vastaavat huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Ensimmäinen kartoitus on tehty keväällä 2020. Tässä yhteydessä on laadittu koulukohtaiset kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2020 - 2021. Kukin koulu seuraa omien tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2021.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
 2. Miten koulunne opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään?
 3. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän digimentorin tunteja? Miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
 4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot?
 5. Miten varmistetaan koulun digilaitteiden tehokas käyttö?
 6. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat teknisestä tuesta, pedagogisesta tuesta ja digipedagogiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä?

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Jynkän koulun talous

1. Toiminnan taloudellisuutta edistetään seuraamalla tarkasti käyttötaloutta sekä priorisoimalla hankintoja. Isoista hankinnoista keskustellaan ajoissa koko henkilö-/opettajakunnan kanssa.

Sijaisten ottamisessa noudatetaan erityistä harkintaa vaarantamatta oppilaan turvallisuutta ja oppimista. Noudatetaan kouluille annettuja ohjteita.

2. Talouden toteutumista seurataan käyttäen Wega -talouden seurantaohjelmaa sekä Rexbud -ohjelmaa.

Koulun fyysinen oppimisympäristö

Kiinnitetään huomiota sisäilman laadun tarkkailuun ja tehdään tarpeelliset raportoinnit välittömästi, mikäli ongelmia havaitaan.
Uudessa Jynkän koulussa sisäilmaturvallisuuteen liittyvät asiat on huomioitu perusteellisesti koulurakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tarkkaillaan jatkuvasti koulurakennuksen ja sen laitteistojen/välineistöjen kuntoa ja tehdään vikoja havaittaessa palvelupyyntöjä YIT:lle.
Kiinnitetty myös huomiota uuteen kouluun hankittavien sisä- ja ulkotilojen kalusteiden turvallisuuteen.

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät jätteiden lajittelussa; jokaisessa luokassa on tarpeeksi jäteasioita, sekä energian säästämisessä; jokainen huolehtii omalta osaltaan esim. valojen sammuttamisesta. Toimimme Jätekukon Kummikouluna.

Oppimisympäristöt ja turvallisuus

Uuden koulun opetusvälineet ja -tilat ovat nykyiset turvallisuusvaatimukset täyttäviä. Tämä ns. laiteturvallisuus on koulussamme hyvällä tasolla. Välituntipihojen leikki- ja liikuntavälineet ovat niin ikään uusia ja hyväkuntoisia. Fyysinen oppimisympäristö on siten kunnossa ja turvallinen.

Rakennuksesta poistumista harjoitellaan vuosittain ja rakennukseen suojautumista harjoitellaan jokatoinen vuosi. Osa harjoituksista voidaan toteuttaa yhdessä Palo- ja pelastusopiston kanssa. Aiemmin opiston pelastuskurssilaiset ovat suunnittelleet ja ohjanneet poistumisharjoituksia.

Turvallisuuskansio on päivitetty ja liitetty Teams Jynkänkoulun henkilökunnan ryhmään omaan kansioon. Turvallisuuskansiossa on Pelastussuunnitelman lisäksi liitteet Uhka- ja poistumistilanne ohjeista ja Osastovastaavan ohjeet. Henkiökunta tutustuu Turvalllisuuskansioon lukuvuoden alussa. Turvallisuuskävely pidetään lukuvuoden alussa tiimeittäin. 

Jynkän koulun turvallisuussuunnitelman laadintaan on saatu virka-apua niiltä poliisiviranomaisilta, joiden tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tarvittaessa nopeasti lopettaa koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kohdistuva väkivallanteko tai sen yritys.

Jynkän koulun henkilöstö on saanut ohjeet uhkaavasti käyttäytyvän tai väkivaltaisesti toimivan henkilön aiheuttaman vaaran eliminoimiseen. Jynkän koulun turvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat osallistuneet maakunnan sivistystoimen turvallisuuskoulutuksiin, joissa kaikkia kouluun kohdistuvia uhkia on opeteltu torjumaan.

Jynkän koulun kiinteistöstä on saatu nykyaikaisen kulunvalvonta-, tarkkailu-, tallennus-, lukitus- ja viestintätekniikan avulla hyvin hallittu ja kontrolloitu älytalo, jossa erilaiset uhkatekijät voidaan nopeasti rajata, ottaa hallintaan ja eliminoida.

Tieto- ja viestintäteknologia

 1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?

Kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi -hankkeen palaverissa asetimme koulumme tavoitteiksi:

 • Oppilaiden hyödyntäminen digiopetuksessa.
 • Digitiimin organisointi ja luokkatasottaisen opetuksen suunnittelu diginäkökulmasta (esim. jokaisesta tiimistä nimetty henkilö, joka ottaa tästä vastuuta).
 • Digitaitokalenteri meidän koulun näkökulmasta esim. robottien tehokkaampi käyttö/jaksottaminen.

Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan dialogissa koulun digitiimin ja mentoropettajan välillä.  Koulu on ilmoittautunut tutoropettaja Tuukka Kokkosen johdolla mukaan Oppilasagentti-verkostoon, minkä myötä on tarkoitus verkostoitua ja kehittää oppilaiden hyödyntämistä digiopetuksessa.

 1. Miten koulunne opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään?

Opettajat osallistuvat kasvun- ja oppimisen palvelualueen yhteisiin ICT -koulutuksiin sekä omalla koululla järjestettäviin koulutuksiin ja perehdyttämistilaisuuksiin. Tutor- ja mentoropettajat järjestävät koulussa opettajille tvt-toimintaan liittyvää koulutusta. Tämä toteutetaan pääosin osana luokkien arkea.

 1. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän digimentorin tunteja? Miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?

Jynkän koulun oma tutor-opettaja on Tuukka Kokkonen. Koulun tvt-mentor lukuvuonna 2020-2021 on Sinikka Leivonen. Tutor- ja mentoropettajat järjestävät koulussa opettajille tvt-toimintaan liittyvää koulutusta. Tämä toteutetaan pääosin osana luokkien arkea.

Tutor-opettaja huolehtii resurssin tasaisesta jakamisesta koko koululle.

 1. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot?

Tvt-ops pidetään säännöllisesti esillä. Tiimien vetäjät ja digitiimin jäsenet huolehtivat tiimien kanssa, että jokainen luokkataso opiskelee heille kuuluvat osa-alueet. Digitiimin jäsenet suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa, kuinka digitaitokalenterin sisällöt opiskellaan eri luokkatasoilla.

Pyrimme käyttämään taitavia oppilaita digitutoreina, jotka ohjaavat ja vertaisopettavat toisia oppilaita digiteknologian perustaidoissa. Tutor- ja mentor-opettajat tukevat opettajia niissä sisällöissä, joissa opettajat kokevat suurimpia haasteita.

 1. Miten varmistetaan koulun digilaitteiden tehokas käyttö?

TVT-laitteet on sijoitettu latausvaunuihin oppimisympäristöihin. Näin laitteet ovat joustavasti käytettävissä eri tilanteissa ja niiden käyttöaste paranee.

 1. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat teknisestä tuesta, pedagogisesta tuesta ja digipedagogiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä?

Tvt-lähitukea tarjoavat tietotekniikkavastaava/tutoropettaja Tuukka Kokkonen ja tvt-vastaava Petri Manninen sekä muut digitiimiläiset.

Koulukirjasto

Jynkän koulun yhteydessä toimii Jynkän lähikirjasto, joka toimii itsepalvelulainauksen periaatteella. (Toistaiseksi omatoimilainausaika ei ole käytössä.) Kirjasto toimii osana koulun kasvatus- ja opetustyötä. Tällä hetkellä oppilasryhmät eivät pääse koulupäivän aikana kirjastoon lainaamaan. Koulun puolelta luokanopettaja Taina Kurikka suunnittelee yhteistyötä koulun ja kirjaston välillä.

Jynkän lähikirjasto pyrkii tarjoamaan oppilaille sopivaa aineistoa lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi sekä tiedonhankinnan harjoittelun välineeksi. 

Lähikirjastosta opettaja voi pyytää oppilailleen kirjastonhenkilökuntaa keräämään sopivaa luettavaa (kirjapaketteja) ja muuta aineistoa lainattavaksi. Jos tilanne koronan suhteen muuttuu luokille tehdään lukujärjestys, jonka mukaan luokat pääsevät lainaamaan itse kirjoja ja muuta materiaalia.

Oppilaita ohjataan käyttämään lähikirjastoa asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Lisäksi kirjastokäyntien yhteydessä tulee kiinnittää huomiota kirjaston järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseen.

Jynkän lähikirjasto myötäilee koulun opetus- ja kasvatustoimintaa tuomalla esille ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia. Erityisesti pyritään huomioimaan suomen kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä juhla- ja teemapäiviä. Vuosittain esille tuotavia aiheita ovat mm. Runebergin päivä 5.2., Kalevalan päivä 28.2., M. Agricolan päivä 9.4., Aleksis Kiven päivä 10.10. sekä aikakaus- ja sanomalehtiviikot ja lukuviikko.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä