1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti. Johtamista kehitetään ja tuetaan pitkäjänteisellä johtamisosaamiskoulutuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään ja henkilöstö perehdytetään siihen.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

Johtaminen

Jynkän koulun rehtorina toimii Saila Tirkkonen ja apulaisjohtajana luokanopettaja Petri Manninen.

Petri Manninen vastaa koulun käytänteisiin liittyvistä asioista sekä toimii rehtorin poissa ollessa rehtorin sijaisena. Petri Manninen suunnittelee ruokailuvuorot, välituntivalvonnat ja Caf-arvioinnin. Lisäksi Petri Manninen kuuluu koulun suunnitteluryhmään ja on toinen turvallisuusvastaavista.

Koulun suunnitteluryhmään on valittu lukuvuoden ajaksi rehtorin ja apulaisjohtajan lisäksi kolme opettajajäsentä, jotka ovat Minna Parviainen, Riitta Kolehmainen ja Janne Lappalainen. Suunnitteluryhmässä valmistellaan opettajien kokoukset sekä käsitellään koulun kehittämiseen ja toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Minna Parviainen, Riitta Kolehmainen ja Kati Pesonen huolehtivat heille nimettyjen luokkatasotiimien asioiden välittämisestä suunnitteluryhmään ja opettajien kokouksiin.
He vastaavat myös tiedon välittämisestä omien luokkatasotiimeille ja pitävät tarvittaessa omien luokkatasojen suunnittelukokoukset.

1.-2. luokkatasotiimin edustajana toimii Minna Parviainen
3.-4. luokkatasotiimin edustajana toimii Riitta Kolehmainen
5.-6. luokkatasotiimin edustajana toimii Kati Pesonen

Koulun liikuntatoiminnasta vastaavana opettajana toimivat Jouko Soukkamäki ja Kaarle Ruokolainen. He vastaavat liikuntatapahtumien koordinoinnista ja toimivat liikuntapolkuhankkeen yhdysopettajana sekä yhdessä muun opettajakunnan kanssa suunnittelee ja toteuttaa koulun liikunnanopetuksen painotusta.

Koulun kiusaamisen vastaisen toiminnan koordinoijana toimii Kaarle Ruokolainen. Kaarle Ruokolainen vastaa kiusaamisen vastaisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhteistyössä koko koulun henkilökunnan kanssa. Syyslukaudella toiminnasta vastaa Eliisa Halonen

Tieto- ja viestintätekniikasta sekä atk -vastaavana opettajana toimivat Petri Manninen ja Tuukka Kokkonen. Tuukka Kokkonen toimii vielä koulun tutor -opettajana. Taina Kurikka koordinoi koulun puolelta koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä. Av -vastuuopettajana toimii Markku Haikonen.

Koulun oppilaskunnan toiminnasta vastaavia opettajia ovat Soile Eskelinen ja Maarit Kivimäki. Turvallisuusvastaavina toimivat Janne Lappalainen ja Petri Manninen.

Jynkän koulu toimii tiiviissä yhteistyössä muiden eteläisen alueen koulujen kanssa. 
 
Rehtori toimii myös yhdyshenkilönä vanhempainyhdistys Jykevän kanssa järjestettävissä tapahtumissa, osallistuen myös säännöllisesti pidettäviin Jykevän kokouksiin.

Rehtori osallistuu opetustyöhön oman opetusvelvollisuuden mukaisesti.

Opettajien kokoukset pidetään ennalta määrättyinä kokouspäivinä keskiviikkoiltapäivisin klo 14. Painopiste kokouksissa on siirtynyt tiimikokouksiin, joita pidetään viikottain ja yleisiä opettajien kokouksia harvemmin, ainoastaan välittömän tarpeen mukaan. Tiimit kokoontuvat maanantaisin klo 13.15. Kuukauden viimeinen keskiviikko pidetään henkilökunnan kokous, missä käydään tulevan kuukauden tapahtumat läpi.

Viikottain pidetään viikkopalaverit. Palaverit pidetään perjantaisin klo 9.35-10.00 Viikkopalavereissa käydään läpi seuraavan viikon toimintaan liittyvät asiat sekä muut tiedotusasiat. Jokainen toimii vuorollaan sihteerinä ja kirjaa asiat One Noteen.

Lukuvuosisuunnitelman tekoon osallistuu koko opettajakunta.

Yhteisuunnitteluaika 126 tuntia on suunniteltu käytettävän seuraavasti:
-opetuksen yhteissuunnitteluun 26 tuntia
-asia- ja aineryhmittäiseen neuvonpitoon 20 tuntia
-kodin ja koulun yhteistyöhön 40 tuntia
-muun opetuksen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen 40 tuntia

Vesopäivät:
-1 vesopäivä 8.8.20119, lukuvuoden suunnittelu
-1 vesopäivä 9.8.2019, lukuvuoden suunnittelu
-1/2 vesopäivä 7.11.2019 Verso-koulutus
-1/2 vesopäivä 29.4.2019, lukuvuoden arviointia ja uuden suunnittelu

Kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa pidetään kerran lukuvuodessa. Ne toteutetaan ennalta valmistellun asialistan pohjalta ja kuhunkin keskusteluun varataan aikaa yksi tunti. Tänä vuonna pidetään työn suorittamisen arvioinnit.

Koulun johtamista ja johtajuutta kehitetään osallistumalla koulutuksiin tarpeen mukaan.

Opetusta toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti siten, että opetussunnitelman toteutumista arvioidaan. Lisäksi kiinnitetään edelleen huomiota kouluturvallisuuden kehittämiseen uudessa Jynkän koulussa.

Jynkän koulun koulusihteeripalvelut

Jynkän koulussa koulusihteeripalvelut hoidetaan kokopäiväisen koulusihteerin toimesta.
Koulusihteerin tehtävien ruuhkautuessa, asiakkaiden palvelu- ja vastaanottoaikoja voidaan säädellä tilanteen mukaan.

Uuden henkilökunnan perehdyttää luokkatiimien vastaavat, rehtori ja koulusihteeri.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä