6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Perusopetuksen ohjeita ja lomakkeita.

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia. Oppilasarvioinnin kehittäminen on lukuvuoden 2019 - 2020 painopistealue. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilasarvioinnin monipuolisuutta.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet


Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2019 - 2020 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on Terve elämä. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona. 

Vähintään toinen monialainen oppimiskokonaisuus on yhtenäinen viikon kestävä jakso (lukuvuonna 2019 - 2020 Terve elämä)
- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli toinen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Ajalla 18.3.-13.5.2020 koulupäivien alkamis- ja päättymisajat:
Yleisopetuksen luokat 4-6 (etäopetus) opiskelevat normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Yleisopetuksen luokat 1-3 (lähiopetus ja etäopetus) koulupäivät ovat seuraavanlaiset:
ma 9-14 (1-3)
ti 9-13 (1-2), 9-14 (3)
ke 9-13 (1-2), 9-14 (3)
to 9-13 (1-3)
pe 9-13 (1-3)

Emoluokat opiskelevat (etäopetus ja lähiopetus) normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Ajalla 14.5.-30.5.2020
5a luokan a-ryhmä tulee perjantaisin kouluun klo 8.00.
Muilla luokilla normaali lukujärjestys.

Pedagogiikan kehittäminen

Opetusryhmien muodostamisessa oleellisinta on ryhmien toiminnallisuuden, oppilaskohtaisen hyödyn sekä muutoinkin pedagogisten edellytysten varmistaminen.
Oppilaille tulee uuden opetusuunnitelman tuntijaon mukaiset tunnit sekä opettajille opetusvelvollisuuden mukaiset tunnit. Erityisopetuksessa tuntijako suoritetaan annetun kehyksen mukaisesti eri luokkatasojen tuntijaon mukaisesti.
Jakotuntimäärää lisääviä tekijöitä ovat suuret opetusryhmät sekä oppilaskoostumukseltaan erityisen vaativat ryhmät. Koulussamme on integroitu tehokkaasti erityisen tuen piirissä olevia oppilaita yleisopetuksen ryhmiin.

Yleisopetuksen opetusryhmien muodostamisessa huomioidaan erityisesti luokan toimivuus ja oppilaskohtaiset vaativuustekijät.

Jokainen opetustiimi tutustuu lukuvuoden alussa omien luokkatasojen opetussuunnitelman sisältöön ja suunnittelee opetuksensa sitä noudattaen.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön Jynkän koulussa 1.8.2016. Koko henkilöstö on sitoutunut uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon ja arviointiin. Johtoryhmä vastaa opetussuunnitelmaan liittyvien asioiden kirjaamisesta ja dokumentoinnista. Koko henkilökunta osallistuu opetussuunnitelman arviointiin ja kehittämiseen pitkin lukuvuotta. Myös oppilaille annetaan mahdollisuus arvioida opetussuunnitelman toteutumista.

Jokaiselle oppilaalle pyritään takaamaan mahdollisuus omatasoiseen oppimiseen sekä rauhallinen oppimisympäristö. Tehokas oppiminen saavutetaan hyvään työrauhaan panostamalla sekä käyttämällä hyväksi todettuja ajanmukaisia opetusmenetelmiä.

Oppimista edistetään kaikille kolmelle opetustiimille annettavalla erityisopetuksen tuella.
Oppilaat muodostavat joustavia opetusryhmiä, joiden muodostamisessa perusteena voi olla esim.
oppimistyyli tai etenemisnopeus ja joiden kokoonpanot voivat muuttua tilanteesta riippuen.

Oppimismyönteistä ilmapiiriä edistetään pitämällä kiinni yhteisesti sovituista säännöistä, jolloin kenellekään ei ole epäselvää, kuinka erilaisissa tilanteissa tulee toimia.

Oppilaiden poissaoloja seuraa luokanopettaja, joka merkitsee poissaolot Wilmaan. Toistuviin ja epäselviin poissaoloihin puututaan välittömästi. Tarvittaessa poissaolot käsitellään oppilashuoltoryhmässä.

Kurinpitomenettelyä toteutetaan perusopetuslain mukaisesti.

Opettajien välinen kommunikointi pyritään pitämään jatkuvana, avoimena ja kannustavana. Erityisopettajien ammattitaitoa käytetään myös konsultaatiomuodossa.

Koulun ys-aikaa käytetään yhteisiin kokouksiin, tiimikokouksiin ja koulutustuokioihin. Yleisiä opettajien kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Opettajien tiimikokouksia pidetään viikottain. Lisäksi ys- ja kiky -aikaa käytetään koulun tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun sekä yhteydenpitoon.

Opettaja arvioi yksittäisen oppilaan tukiopetuksen tarpeen ja antaa sen mukaisesti tukiopetusta aina tarvittaessa. 
Erityisopetuksen tuki tiimeille on jaettu seuraavasti:
1. luokkien tiimin erityisluokanopettaja Jaana Sarameri
2. luokkien tiimin erityisopettaja Petra Paavola
3. luokkien tiimin erityisopettaja Sanna Aamuvuori
4. luokkien tiimin erityisluokanopettaja Leila Pelo
5. luokkien tiimin erityisopettaja Eliisa Halonen
6. luokkien tiimissä erityisopettaja Sanna Aamuvuori

Lisäksi samanaikaisopettajina toimivat Emmi Kröger ja Aarne Saali.

Eritystä tukea tarvitsevat oppilaat on integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koulussamme on lisäksi kaksi EMO-luokkaa.

Monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen

1.-2.luokat 

 • KKK, jatkuva vuorovaikutus, aikaa keskustelulle 
 • Wilmaan positiivisia merkintöjä 
 • 1. –2.lk matikka Dragon box havainnointilomake 
 • EMOt viikkoarviointilomake, lähinnä käytösasioista 
 • Oppilaiden itsearviointi: Arviointikala, Liikennevalot, Kaksi tähteä ja yksi toivomus 
 • Koko luokan viikkotavoitteet, lähinnä käytös- tai työskentelyasioita  
 • Reilu raha käytössä 1.-2. luokilla 
 • Huomaa hyvä-materiaali käytössä 1.luokilla 
3.-4.luokat
 • Formatiivinen arviointi on oleellinen osa päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Se sisältyy oppiaineiden opetukseen, toteutetaan monilla eri tavoilla: suullisesti, digitaalisin välinein ym. Tärkeää on välitön suullinen palaute ja kannustus sekä oppilaan huomaaminen.
 • Arvioinnin lähtökohtana on jokaisen oppilaan omat tavoitteet
 • Säännöllinen kahdenkeskinen keskustelutuokio oppilaan ja opettajan välillä
 • Oppimispolku-vihkonen apuna arvioinnissa
 • Vertaisarviointi:-oppilaat keskustelevat aika ajoin ryhmissä tietyistä teemoista ja pohtivat omia ryhmäkeskustelutaitojaan, ryhmätyöskentelyn jälkeen ryhmässä jokainen miettii omaa tai muiden ryhmän jäsenten osuutta työskentelystä (esim. palloarviointi)
 • Reilu raha -käytäntö
 • Portfolio: konkreettinen kansio, jossa oppilaan ylimääräisiä töitä
 • Summatiivinen arviointi perustuu formatiiviseen arviointiin (oppimiskeskustelulomake apuna)

5.-6. luokat

- opettajan ja oppilaan kahdenkeskinen tapaaminen syksyllä, yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, näitä tavoitteita arvioidaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa oppimiskeskustelussa
- jatkuva arviointi koulupäivän aikana: suullinen, kannustava ja oppilaan vahvuuksiin keskittyvä palaute
- Oppimispolku-vihkosen avulla oppilaat voivat arvioida omaa toimintaansa ja oppimisen edistymistä koko ajan lukuvuoden edetessä
- osassa luokissa käytössä Minä-vihko, jossa oppilas arvioi itseään oppijana keskittyen erityisesti työskentely- ja käyttäytymisen taitoihin
- koko ryhmä arvioi toimintaansa keskustellen 
- vertaisarviointi: oppimisjakson tai ryhmätyön edetessä arvioidaan toimintaa, työskentelyä ja oppimisen etenemistä esim. taululle tai digitaalisesti esimerkiksi Scrum- taulun avulla
- monialaisen oppimiskokonaisuuden Arjen taidot etenemistä arvioidaan keskusteluin ja Huomaa hyvä- periaatteen mukaisesti 
- Reilu raha- käytäntö palkitsee esimerkillisestä toiminnasta ja hyvän yhteishengen edistämisestä
- Huomaa hyvä- periaatetta pidetään yllä kaikessa toiminnassa (oppilas-oppilas, oppilas-aikuinen, aikuinen-aikuinen)
- Wilma- merkintöjä pyritään antamaan myös onnistumisista


Yhteisöllisyys ja osallistaminen

Jynkän koulun tavoitteena on edelleen tiimityöskentelyn jatkuva kehittäminen ja Kaveriluokka-toiminnan aloittaminen. Tavoitteena on lisätä kaikin tavoin oppilaiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien osallistamista koulun arkeen. Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaat osallistuvat entistä enemmän oman toimintansa suunnitteluun ja arviointiin. Huoltajat ovat myös mukana tässä prosessissa. Koulun oppilaskunta toimii aktiivisesti, jolloin oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulun toimintaan tätä kautta. Koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaa tehostetaan.

MOK Syksy 2019

Terve elämä

Koulussa toteutetaan syksyllä viikolla 47 koko koulun yhteinen monialainen Terve elämä -kokonaisuus. Koulun oppilaat jaetaan heterogeenisiin ryhmiin, joissa on edustajia kaikilta luokkatasoilta. Oppilaat työstävät tätä projektia koko viikon ajan näissä ryhmissä käyttäen mahdollisimman monipuolisia työskentelytapoja. Aihetta työstetään Teamsin avulla.

Kevät 2020

Arjen taidot

1.-2.luokat
ajankohta ja kesto: koko lukuvuoden ajan
Aihe ja opilaiden osallistaminen: Arjen taidot. Valitaan viikoittain taito mitä harjoitellaan. Oppilaat osallistetaan siten, että he valitsevat yhteisen keskustelun perusteella harjoiteltavia taitoja. Pyritään saamaan yhteistyötahoja mukaan, esim. Jätekukko, Apteekki, Kirjasto, siistijät.

3.-4.luokat
Ajankohta ja kesto: viikon pituinen jakso (vk 6)
Aihe ja oppilaiden osallistaminen: Arjen taidot. Valitaan muutama arjen taito, joita harjoitellaan. Pyritään saamaan mukaan yhteistyötahoja esim. martat, koulun siistijät, koulun ruokalan henkilöstö. Osallistumista ja edistymistä seurataan erilaisin tavoin kuten keskustelut, kyselyt, seurantakaavake. Oppimispolku -vihkot ovat käytössä jakson ajan.

5.-6. luokat
Ajankohta ja kesto: läpäisyperiaatteella koko lukuvuoden ajan
Aihe ja oppilaiden osallistaminen: Arjen taidot. Valitaan tietylle ajanjaksolle tietty arjen taito, johon keskitytään. Arjen taitojen edistymistä voidaan seurata ja arvioida keskusteluin ja Oppimispolku-vihkoon tehtävin merkinnöin.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma

Suunnitelma laadittiin Jynkän koululla 9.9.2019.

Yleistä

Kaveriluokka-toiminta aloitetaan keväällä 2020. Suunnittelupalaveri ke 8.1. klo 14.00. Toimitaan ensin jaksoissa. Oma jakso Jynkän koulussa oleville ryhmille ja oma jakso päiväkodilla oleville ryhmille. Tammikuussa koulussa olevat ryhmät, helmikuussa päiväkodilla olevat ryhmät. Huhti-toukokuussa koko porukan yhteinen toiminta.
Tammikuun ryhmä
Esikouluryhmä 3 (Sanna Kettunen, Riitta Tikkanen) ja 1A-luokka (Hannele Roivanen)
Esikouluryhmä 2 (Niina Kröger, Anne Kotilainen- Kröger, Reija Klemola) ja 1B-luokka (Minna Parviainen)
Esikouluryhmä 1 (Raija Tuovinen, Marja Nikarmaa) ja 1C-luokka (Tuukka Kokkonen)
Helmikuun ryhmä
Esikouluryhmä 4 (Merja Mäkinen, Pirjo Konttinen) ja 1C-luokka( Tuukka Kokkonen)
Esikouluryhmä 5 (Pirjo Savola, Päivi Mikkonen) ja 1AB-luokka (Hannele Roivanen, MInna Parviainen)

Toiminta aloitetaan yhdellä tunnilla viikossa, pe klo 10.00 - 10.45 1.luokkien ulkoluokkatunneilla. Suunnittelusta vastaavat kunkin yksikön lastentarhanopettajat ja luokanopettajat yhdessä. Toiminnassa tarvitaan myös lastenhoitajien, koulunkäynnin ohjaajien ja kouluavustajien työpanosta. Yksiköt suunnittelevat toimintansa itsenäisesti. Aihealueina mm. ympäristö, tunnetaidot ja matematiikka. 

Kaveriluokkatoiminnan lisäksi järjestetään lukuvuoden aikana kolme suurempaa tapahtumaa, joihin osallistuvat kaikki esi- ja alkuopetuksen oppilaat: yhteiset musiikkitapahtumat marras- ja huhtikuussa ja luistelu- ja ulkoilutapahtuma helmikuussa. Kevään musiikkitapahtumaan kaveriluokka-yksiköt voivat suunnitella yhteisen esityksen. 

Tapahtumat
-Esi- ja alkuopetuksen yhteinen laulutapahtuma ma 25.11. klo 8.50 (jokainen luokka/ryhmä tekee yhden esityksen)
-Esi- ja alkuopetuksen yhteinen jää- ja ulkoilutapahtuma keväällä  19.2 .tai 20.2.
-Esi- ja alkuopetuksen "Keväthuiskeet-tapahtuma" ma 20.4. klo 8.50

Kevät 2020
- kouluun tutustumispäivä
- tulevat 1. luokan oppilaat
- tulevat 1. luokan opettajat
- ensitietopalaveri

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä