5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen on painopistealue lukuvuonna 2019 - 2020. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Oppilaskuntatoiminnan kehittämistä tuetaan keskitetysti mm. järjestämällä toiminnasta vastaaville opettajille koulutusta. Jokaisella koululla on oppilaskunta. Oppilaskunnan jäsenistä muodostetaan oppilaskunnan hallitus. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
Edu.fi: Osallisuus ja oppilaskuntatoiminta


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.


Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Oppilaat osallistetaan koulun toimintaan yhteisten sääntöjen ja sopimusten kautta. Oppilaat ovat olleet laatimassa koulun sääntöjä, jotka käydään läpi heti lukuvuoden alussa sekä aina tarvittaessa. Säännöistä ja sopimuksista keskustellaan siten, että jokainen ymmärtää sääntöjen merkityksen ja niiden tarpeellisuuden toimivan arjen edellytyksenä. Korostetaan jokaisen omaa vastuuta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä. Lukuvuonna 2019-2020 koulussamme aloitetaan Verso-sovitteluohjelma, joka osallistaa oppilaat ratkomaan pieniä ristiriitatilanteita vertaissovittelun kautta.

Koulussamme toimii oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan hallitus valitaan äänestämällä oppilaiden keskuudesta joka lukuvuosi. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu yksi edustaja jokaisesta 1.-6. luokasta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Soile Eskelinen ja Maarit Kivimäki.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on osallistua koulutyön, koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, tuoda esille oppilaiden toiveita ja heidän huomaamiaan mahdollisia epäkohtia sekä ehdottaa ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteisiin. Lisäksi hallitus suunnittelee ja toteuttaa aamunavauksia, jotka liittyvät esim. monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Olemme mukana myös Kuopion alueen Lasten Parlamentissa.

Koulussamme järjestetään kummitoimintaa. Koulun 5. -luokkalaiset toimivat kummioppilaina 1. -luokkalaisille ja 6. -luokkalaiset 2. -luokkalaisille. Kyseisten luokkien opettajat suunnittelevat ja toteuttavat kummitoimintaa yhdessä oppilaiden kanssa.

5.-6. -luokkalaisia koulutetaan Välkkäri-ohjaajiksi, jotka suunnittelevat ja ohjaavat välituntitoimintaa 1.-2.-luokkalaisille. 5.-6. -luokkien oppilaita nimetään vastuuoppilaiksi erilaisiin tehtäviin esim. välituntivälineiden palautuksen valvontaan sekä tarvittaessa ruokalaan ohjaamaan sujuvaa astioiden palautusta. 

1.-2.luokan tiimi 2019-2020
Oppilaat asettavat itselleen yhteisten keskustelujen pohjalta päätetyn yhteisen viikkotavoitteen ja arvioivat sen toteutumista viikottain. Oppilaiden itsensä asettamat tavoitteet osallistavat ja sitouttavat heitä luokan yhteisiin tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu konkreettisten välineiden esim. helmien avulla. 
Koulullamme on käytössä Reilu raha- palkitsemiskäytäntö. Oppilaat ideoivat itse palkintoja hyvästä käyttäytymisestä. 
Oppilaiden toiveita kuunnellaan eri oppituntien sisältöjä suunniteltaessa. 

3.-4. luokan tiimi 2019-20
Oppilaat asettavat itselleen vähintään kaksi kertaa vuodessa itseään koskevia tavoitteita, joita arvioidaan yhteistyössä opettajan kanssa. Arvioinnissa tarvittaessa välineenä esim. Polku-vihkonen.
Oppilaat pääsevät vaikuttamaan käytettäviin työskentelytapoihin. Näin oppilaat oppivat arvioimaan työtapojen sopivuutta omaan oppimiseen ja jatkossa valitsemaan itselleen sopivimpia tapoja.
Oppilaat pääsevät vaikuttamaan yhteisten tapahtumien sisältöön.
Oppilaat saavat luokkana päättää ansaitsemiensa Reilurahojen käytöstä.
Pyritään vastuuttamaan oppilaita mm. erityyppisissä ryhmätyöskentelytilanteissa. Myös yhteiseen viihtyvyyteen vaikuttavat asiat, kuten naulakoiden ja luokan siisteyteen vaikuttavat ratkaisut mietitään yhdessä oppilaiden kanssa.

5.-6. luokat

Oppilaat osallistuvat tiimin toiminnan kehittämiseen laatimalla yhteisiä toimintatapoja varten jokaisessa luokassa toteutettavat vastuutehtävät.
Oppilaat toimivat kummioppilaina 1.-2. luokkien oppilaille ja suunnittelevat ja toteuttavat kummitunteja ja yhteistä toimintaa.
Oppilaat toimivat välitunneilla välkkäriohjaajina. Välkkärit suunnittelevat ja ohjaavat välituntileikkejä.
Oppilaat toimivat välituntivälineiden lainaamossa.
Oppilaat osallistuvat välituntipihan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.
Lukuvuoden aikan koulussa otetaan käytöön vertaissovittelutoimintatapa (Verso).
Oppilaat osallistuvat koulun juhlatilaisuuksien ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.
Viidennen luokan oppilaat toteuttavat luokittain myyjäiset yhteistyössä koulun henkilökunnan ja huoltajien kanssa.
Kaikki oppilaat osallistuvat aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan. Luokkaedustajat muodostavat oppilaskunnan hallituksen.

Kodin ja koulun yhteistyö
Syksyn 2019 aikana koululla on järjestetty 1.-6. luokkien vanhempainillat.
Vanhempainilloissa esiteltiin mm. uuden opetussuunnitelman mukaista formatiivista arviointia.

Oppilaskohtaisten palaverien ja oppimiskeskustelujen lisäksi oppilaat ja vanhemmat kokoontuvat luokittain tarpeen mukaan. Jynkän koululla järjestetään kodin ja koulun päivänä 27.9.2019 avoimien ovien päivä. Lisäksi järjestetään joulu- ja kevätjuhla.

Koulu järjestää kevätlukukaudella liikuntaluokkainfon 2. luokkalaisten huoltajille, A2 -kielen kielivalintaillan 3. luokkalaisten huoltajille sekä vanhempainillan tuleville 1. luokkalaisten huoltajille. Vanhemmat pidetään mukana koulun toiminnan suunnittelussa koulun vanhempainyhdistys Jykevän kautta. Jykevän kanssa järjestetään tapahtumia yhteissuunnittelun pohjalta. Rehtori osallistuu koulun edustajana vanhempainyhdistyksen kokouksiin.

Koulun viestintäsuunnitelma laaditaan ja päivitetään koko opettajakunnan toimesta. Huoltajia informoidaan koulun tapahtumista kuukausittain tiedotteilla Wilmassa.

Oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus säännölliseen Wilman kautta tapahtuvaan koulun toiminnan arviointiin sekä määrävuosina koko kaupungin koulujen yhteiseen arviointiin.

Sidosryhmäyhteistyö
Pelastusviranomaisten ja poliisin kouluvierailut toteutetaan pääsääntöisesti 3.-4. luokkien aikana. Poliisi vierailee koulussa antamassa laillisuus- ja liikennekasvatukseen liittyvää opetusta. Pelastusviranomaiset antavat puolestaan paloturvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyvää opetusta.

Jynkän koulu toimii tiiviissä yhteistyössä Kallaveden seurakunnan kanssa. Syksyllä, jouluna ja keväällä koulu osallistuu Kallaveden seurakunnan jumalanpalveluksiin. Kallaveden seurakunta järjestää koululla aamunavauksia keskimäärin kerran kuukaudessa sekä välituntikerhotoimintaa.

Koulu tekee kerhoyhteistyötä vanhempainyhdistys Jykevän, Kallaveden seurakunnan ja Jynkän Monarin kanssa. Iltapäiväkerhotoimintaa järjestävät Kuopion Setlementtiyhdistys sekä kaupungin koulutuspalvelukeskus.

Monet urheiluseurat kuten Kups, KalPa, Puijon Tennis Team, Puijon Wolley, Kuopion Reippaat, Kuopion suunnistajat ja Puijon Pesis käyvät koululla pitämässä lajiesittelyjä, liikuntatunteja sekä ovat mukana koulun järjestämissä liikuntaan liittyvissä tapahtumissa. Koulukummit vammaisurheilija, keihäänheittäjä Marjaana Heikkinen ja hiihtäjä Iivo Niskanen vierailevat koulun tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Kodin ja koulun päivänä 27.9.2019 järjestämme yhdessä sidosryhmien kanssa harrastuksiin tutustumispäivän. Mukana on urheiluseuroja, vanhempainyhdistys, poliisi, palolaitos, marttajärjestö ym.

Oppilailla, huoltajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kautta. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti tavoitteenaan ennaltaehkäisevä oppilashuolto. Tänä vuonna yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään on kutsuttu Sale Jynkkä, Käskynkkä, kirjasto Jynkkä, Eräkummit, Pitkälahden Martat, Puijon Tennis Team, nuorisotoimi, perhetyöntekijät ja seurakunta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä