4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.


Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat pääsääntöisesti tilakeskukselta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen, jos kyse ei ole välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, jolloin ilmoitus tehdään puhelimitse LVIS-päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Ilmoitusten pohjalta tilakeskus suorittaa kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Tilakeskus laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään tilakeskuksen, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilakeskus on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kouluviraston lainattavien kirjasarjojen kokoelmaa on täydennetty Celia-kirjaston CD-äänikirjoilla, joita opettajat voivat lainata kirjasarjojen mukana lukemisen tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
tietopalveluasiantuntija Riitta Nevalainen 044 718 4133
työsuojeluvaltuutettu Isto Karjalainen 044 718 4020


Tieto- ja viestintätekniikka

Kehittämissuunnitelman kärkihankkeena opettajien tvt-osaamista kehitetään koulutusten sekä tvt-mentoreiden ja tutoropettajien avulla. Koulutuksen ja tukihenkilöiden kautta varmistetaan osalle opettajista laajempi ja syvempi digiosaaminen. Tvt-opsin tavoitteiden saavuttamiseksi on koottu tukimateriaali. Osaamisen kehittymistä seurataan keväällä 2020 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena voidaan käyttää kaupungin omia digitaitokalentereita 1 - 6 ja 7 - 9.

Kaikilla opettajilla on henkilökohtaiset tietokoneet. Tavoitteena on hankkia oppilaille kannettavia tietokoneita tai vastaavia laitteita vuoden 2020 loppuun mennessä siten, että kahta oppilasta kohden on yksi kone. Toisena keskeisenä tavoitteena on saada peruskoulujen tietoverkot toimintavarmoiksi ja kapasiteetiltään riittäviksi.

Perusopetuksessa hyödynnetään oppimisympäristöjen mahdollisuuksia ja digitaalisia sovelluksia oppimisen tukena sekä kodin ja koulun välisessä tiedottamisessa.

Kolme kouluilla kiertävää täysipäiväistä tvt-mentoria on resursoitu opettajien ja oppilaiden tvt-osaamisen pedagogiseksi tueksi lukuvuodeksi 2019 - 2020. Yhden tvt-mentorin työajasta resursoidaan osa hankekoordinaattorin tehtäviin.

Kouluilla on omat atk-vastaavat, joiden toimenkuva on määritelty vuonna 2016.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin. Kooste hankkeista löytyy tästä.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten koulun henkilöstön tvt-osaamista kehitetään?
  2. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän tvt-mentorin tunteja ja miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
  3. Miten varmistetaan koulun tvt-laitteiden tehokas käyttö?
  4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat saavat opetusta tvt-opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti?
  5. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat seuraavista tvt:n osa-alueista:
  • Tekninen tuki
  • Pedagoginen tuki
  • Tvt-pedagogiikan kehittäminen, opetuskäytön seuranta sekä digitaalisiin sovelluksiin ja oppimateriaaleihin tutustuminen

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
hankekoordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Jynkän koulun talous

1. Toiminnan taloudellisuutta edistetään seuraamalla tarkasti käyttötaloutta sekä priorisoimalla hankintoja. Isoista hankinnoista keskustellaan ajoissa koko henkilö-/opettajakunnan kanssa.

Sijaisten ottamisessa noudatetaan erityistä harkintaa vaarantamatta oppilaan turvallisuutta ja oppimista. Noudatetaan kouluille annettuja ohjteita.

2. Talouden toteutumista seurataan käyttäen Wega -talouden seurantaohjelmaa sekä Rexbud -ohjelmaa.

Koulun fyysinen oppimisympäristö

Kiinnitetään huomiota sisäilman laadun tarkkailuun ja tehdään tarpeelliset raportoinnit välittömästi, mikäli ongelmia havaitaan.
Uudessa Jynkän koulussa sisäilmaturvallisuuteen liittyvät asiat on huomioitu perusteellisesti koulurakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.
Kiinnitetty myös huomiota uuteen kouluun hankittavien sisä- ja ulkotilojen kalusteiden turvallisuuteen.

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät jätteiden lajittelussa; jokaisessa luokassa on tarpeeksi jäteasioita, sekä energian säästämisessä; jokainen huolehtii omalta osaltaan esim. valojen sammuttamisesta.

Oppimisympäristöt ja turvallisuus

Uuden koulun opetusvälineet ja -tilat ovat nykyiset turvallisuusvaatimukset täyttäviä. Tämä ns. laiteturvallisuus on koulussamme hyvällä tasolla. Välituntipihojen leikki- ja liikuntavälineet ovat niin ikään uusia ja hyväkuntoisia. Fyysinen oppimisympäristö on siten kunnossa ja turvallinen.

Rakennuksesta poistumista/rakennukseen suojautumista harjoitellaan vuosittain, osa harjoituksista voidaan toteuttaa yhdessä Palo- ja pelastusopiston kanssa. Aiemmin opiston pelastuskurssilaiset ovat suunnittelleet ja ohjanneet poistumisharjoituksen. Opistolaiset saapuivat paikalle hälytysajoneuvoilla ja ambulansseilla sekä kuvasivat harjoituksen drone-kopterista. Pelastusopistolaiset käyttivät mm. teatterisavua, ja harjoituksen kulkua analysoitiin yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Osana analyysia oli dronesta kuvattu video.

Jynkän koulun turvallisuussuunnitelman laadintaan on saatu virka-apua niiltä poliisiviranomaisilta, joiden tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tarvittaessa nopeasti lopettaa koulun henkilökuntaan tai oppilaisiin kohdistuva väkivallanteko tai sen yritys.

Jynkän koulun henkilöstö on saanut ohjeet uhkaavasti käyttäytyvän tai väkivaltaisesti toimivan henkilön aiheuttaman vaaran eliminoimiseen. Jynkän koulun turvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat osallistuneet maakunnan sivistystoimen turvallisuuskoulutuksiin, joissa kaikkia kouluun kohdistuvia uhkia on opeteltu torjumaan.

Jynkän koulun kiinteistöstä on saatu nykyaikaisen kulunvalvonta-, tarkkailu-, tallennus-, lukitus- ja viestintätekniikan avulla hyvin hallittu ja kontrolloitu älytalo, jossa erilaiset uhkatekijät voidaan nopeasti rajata, ottaa hallintaan ja eliminoida.

Tieto- ja viestintäteknologia

Opettajalla on luokassaan käytössään tarvitsemansa tietotekninen varustus. Perehdytämme ja koulutamme myös opettajia uutta koulua ja uusia oppimisympäristöjä ajatellen. Opettajat osallistuvat kasvun- ja oppimisen palvelualueen yhteisiin ICT -koulutuksiin sekä omalla koululla järjestettäviin koulutuksiin ja perehdyttämistilaisuuksiin. Jynkän koulun tvt-mentor lukuvuonna 2019-2020 on Juho Laitinen, joka järjestää koulussa opettajille tvt-toimintaan liittyvää koulutusta. Tämä toteutetaan pääosin osana luokkien arkea.

Koulun oma tutor-opettaja Tuukka Kokkonen toimiii yhteistyössä opettajien ja luokkien kanssa. Tutor-opettaja huolehtii resurssin tasaisesta jakamisesta koko koululle. Digitiimi suunnittelee, kuinka digitaitokalenterin sisällöt opiskellaan eri luokkatasoilla. Vanhimmista oppilaista koulutetaan digitutor-oppilaita, jotka ohjaavat ja vertaisopettavat nuorempia oppilaita O365 perustaidoissa. 

Yläkerran oppimisympäristössä on pilottikokeilussa uusi laitteiden lataus- ja säilytysvaunu, mutta koulun laitteista osa on edelleen sijoitettuna epäkäytännöllisesti monistamoon. Tämän lukuvuoden tavoitteena on saada loputkin laitteet latukseen ja säilytykseen oppimisympäristöihin, myös alakertaan. Näin laitteet ovat joustavasti käytettävissä eri ilanteissa ja niiden käyttöaste paranee. Tvt-ops esitellään tiimien vetäjille, jotka huolehtivat tiimien kanssa, että jokainen luokkataso opiskelee heille kuuluvat osa-alueet.

Tvt-lähitukea tarjoavat tietotekniikkavastaava Petri Manninen ja tvt-vastaava Tuukka Kokkonen sekä muut digitiimiläiset.

Koulukirjasto

Jynkän koulun yhteydessä toimii Jynkän lähikirjasto, joka toimii itsepalvelulainauksen periaatteella. Kirjasto toimii osana koulun kasvatus- ja opetustyötä. Oppilaat vierailevat kirjastossa ryhmittäin ja kirjaston henkilökunta perehdyttää oppilaita mm. kirjallisuuden eri lajeihin. Koulun puolelta luokanopettaja Taina Kurikka suunnittelee yhteistyötä koulun ja kirjaston välillä.

Jynkän lähikirjasto pyrkii tarjoamaan oppilaille sopivaa aineistoa lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiseksi sekä tiedonhankinnan harjoittelun välineeksi. 

Kirjastossa oppilas harjoittelee mieleisen ja sopivan lukumateriaalin valitsemista sekä lainaamista. Lähikirjasto on oppilaiden käytettävissä koulupäivien aikana etukäteen sovitun lukujärjestyksen mukaan. 

Oppilaita ohjataan käyttämään lähikirjastoa asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. Lisäksi kirjastokäyntien yhteydessä tulee kiinnittää huomiota kirjaston järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseen.

Jynkän lähikirjasto myötäilee koulun opetus- ja kasvatustoimintaa tuomalla esille ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia. Erityisesti pyritään huomioimaan suomen kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä juhla- ja teemapäiviä. Vuosittain esille tuotavia aiheita ovat mm. Runebergin päivä 5.2., Kalevalan päivä 28.2., M. Agricolan päivä 9.4., Aleksis Kiven päivä 10.10. sekä aikakaus- ja sanomalehtiviikot ja lukuviikko.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä