Arviointi

Arvioinnin linjaukset Kuopiossa

Oppimisen arviointi

Oppimisjakson alussa opettaja esittelee tavoitteet ja yhdessä oppilaan kanssa keskustellen varmistetaan, että oppilaat ymmärtävät, mitä jakson aikana on tavoitteena. Tavoitteita tarkastellaan aiemmin opitun pohjalta. Tämän perusteella oppilas voi asettaa henkilökohtaiset tavoitteensa. Tavoitteet käydään läpi myös työskentelyn ja käyttäytymisen osalta.Oppimisjakson jälkeen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan itsearviointina yksittäin, ryhmänä tai vertaisarviointina. Tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida myös oppimiskeskustelussa opettajan kanssa.

Opintojen aikainen arviointi

Oppilaalle annetaan tietoa edistymisestä. Monipuoliseen arviointiin kuuluvat mm.

 • jatkuva palaute
 • vuorovaikutus
 • oppimiskeskustelut
 • vertaisarviointi
 • kokeet ja suoritukset
 • keskustelut opettajien kanssa
 • todistukset

Huoltajalle annetaan tietoa oppilaan edistymisestä mm. seuraavilla tavoilla:

 • oppimiskeskustelut
 • kokeet ja suoritukset
 • todistukset
 • muut keskustelut ja palaute

Oppimiskeskustelut

Vuosiluokilla 1 – 9 oppimiskeskusteluissa annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta ja tuetaan työskentely-, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen kehittymistä.

Lisäksi voidaan antaa palautetta oppimisen edistymisestä ja asettaa tavoitteita eri oppiaineissa.

Väliarviointi

 • Vuosiluokilla 1 – 6 oppimiskeskustelu
 • Vuosiluokilla 7 – 9 välitodistus ja numeroarviointi

Lukuvuositodistus

 • Vuosiluokilla 1 – 4 sanallinen
 • Vuosiluokilla 5 – 7 numeroarviointi ja tarvittaessa sanallisesti
 • Vuosiluokilla 8 – 9 numeroarviointi

Käyttäytymisen arviointi

 • Vuosiluokilla 1 – 4 sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteeseen
 • Vuosiluokilla 5 – 6 numerolla ja sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteeseen
 • Vuosiluokilla 7 – 9 numeroarviointi

Käyttäytymisen arviointia ei merkitä erotodistukseen, 9. luokan välitodistukseen eikä päättötodistukseen. Mikäli oppilas ei saa 9. luokan keväällä päättötodistusta, oppilas saa lukuvuositodistuksen, johon merkitään käyttäytymisen arviointi.

Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arviointiin.

Arviointi Jynkän koulussa

Alkuopetuksessa itsearviointi ja vertaisarviointi painottuvat käyttäytymis- ja työskentelytaitojen arviointiin. Näitä taitoja pilkotaan konkreettisiksi osatavoitteiksi, jotta oppilas ymmärtää ja osaa harjaannuttaa tarvitsemiaan taitoja.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat toteuttavat arviointia luokanopettajan johdolla asettamalla itselleen konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä tavoitteita. Arviointitapoina käytetään kirjallisen itsearvioinnin lisäksi konkreettisia välineitä. Vertaisarviointia harjoitellaan.

Kolmannelta luokalta alkaen oppilaat ryhtyvät luokanopettajan johdolla harjoittelemaan tavoitteiden asettamista omalle oppimiselleen ja tekemään suunnitelmia oppimisjaksojen suhteen. Jaksojen toteuduttua oppilaat arvioivat omaa oppimisprosessiaan esimerkiksi oppimispäiväkirjaan tai osana jaksosuunnitelmaa. Vertaisarviointia toteutetaan erityisesti pari- ja ryhmätyöskentelyn yhteydessä erilaisin konkreettisin välinein ja menetelmin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä