6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Arviointi

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia. Monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen on lukuvuoden 2020 - 2021 painopistealue. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilasarvioinnin monipuolisuutta.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet


Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2020 - 2021 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on ilmastonmuutos. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Yleistä:

Opetuksen lähtökohta on tarjota hyvää perusopetusta. Painopiste on opetussuunnitelmassa ja sen huomioiminen koulun toimintakulttuurissa. Tärkeää on myönteinen sekä kannustava oppimisilmapiiri. Tätä tukee oppilaitten osallistaminen opetuksen suunnittelussa. Kasvatuskeskustelut ovat ensisijainen kurinpitomenettely.

Kasvatus- ja opetustyötä tehdään koulussa yhdessä toisten kanssa sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena on, että opitaan elämään yhdessä toisten kanssa toisia kunnioittaen. Koulumme arvojen ja toiminnan ohjenuorana on: Yhdessä elämään – jokainen ihminen on tärkeä!

Koko koulun toimintaa suunnataan enemmän yhdessä suunnitteluun ja oppimiseen erilaisissa tiimeissä ja kokoonpanoissa, huomioiden myös työparityöskentely. Jokainen osallistuu ja tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää yhteisten kasvatus- ja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaskuntatoimintaa sekä kummioppilastoimintaa kehitetään, jotta saadaan paremmin oppilaita kuultua, huomioitua ja osallistettua. Vanhempien osallisuutta pyritään lisäämään toimivalla vanhempainyhdistystoiminnalla.

Arviointi tulee perustua jatkuvaan näyttöön. Sen on oltava monipuolista, yhtenäistä sekä tasapuolista kaikille oppilaille. Perusteet arvioinnille tulee selvittää oppilaille, jotta he ovat tietoisia millä perusteella suorituksia arvioidaan. Arvioinnilla tuetaan tavoitteiden toteutumista ja huoltajalle se antaa tietoa oppilaan edistymisestä opinnoissa. Arviointi auttaa huoltajaa tukemaan oppilasta opinnoissa, sekä kasvussa ja kehityksessä. Vanhemmat ovat mukana oppimiskeskustelussa, jossa mm. oppilaan asettamien tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

OPPILASARVIOINTI:

Formatiivinen arviointi on jatkuvaa vuorovaikutusta: havainnointia, käsitteellistämistä, ohjaamista ja oppimisen sanallistamista. Tavoitteena on realistisen palautteen antaminen kannustavasti sekä oppilaan itsetunnon kehittäminen. Kolmen k:n sääntö; kuuntele - keskustele - katsele. Ollaan läsnä oppilaalle. Annetaan välitöntä palautetta.

Itsearviointi

Oppilaan pitää olla selvillä omista tavoitteistaan, jotta hän voi arvioida oppimistaan. Tavoitteita asetetaan myös kirjallisesti opettajan ohjaamana. Itsearviointimuoto tulee suhteuttaa oppilaan ikä- ja kehitystasoon (muutakin kuin sanallista arviointia, pienille hymynaamat ym.). Oppilaan tulee käydä itsearviointia läpi myös huoltajien kanssa. Koululla voi olla valmiina luokkien käyttöön erilaisia itsearviointivälineitä (sähköiset ja paperiversiot). Itsearvioinnin tulee olla jatkuvaa (muutakin kuin oppimiskeskusteluun liittyvää) ja vähintään kirjallisissa suorituksissa. Oppilaat voidaan osallistaa itsearvioinnin suunnittelussa. Jokainen opettaja on velvollinen toteuttamaan oppilaiden itsearviointia omassa opetuksessaan valitsemallaan tavalla.

Jatkuva palaute

Arvioinnin tulee olla omaa oppimista reflektoivaa. Arvioinnin on oltava rohkaisevaa ja kannustavaa. Arvioinnin tavoite on luoda oppilaalle käsitys itsestä oppijana. Arviointi on väline luottamuksen syntymiseen arvioijien välillä (joskus opettaja-oppilas, joskus oppilas-oppilas). Arviointi on molemminpuolista ja vuorovaikutteista.

 1. Oppiainekohtainen jatkuva arviointi
 2. Käyttäytymiseen liittyvä jatkuva arviointi
 3. Työskentelyyn liittyvä jatkuva arviointi

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi on toteutettava niin, että oppilaat eivät loukkaa toisiaan ja opettajan ohjattava palautteen antoa. Vertaisarvioinnissa tehdään kysymyksiä ja kehitysehdotuksia arvioitavasta työstä ja annetaan rakentavaa palautetta, esim. oppilaat voivat arvioida, mitä hyvää on toisen oppilaan työssä tai miten ennalta sovitut tavoitteet ovat arvioitavassa työssä täyttyneet.


Vertaisarviointia voi käyttää myös oppimisprosessin aikana. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on auttaa oppilasta tiedostamaan omat vahvuutensa ja se, mitä hänen tulisi kehittää. On tärkeää myös ehdottaa, miten hän voi parantaa suoritustaan.

Oppilaat antavat vertaisarviointia toisilleen myös työskentelytaidoista, esim. pyytävät toista antamaan työrauhan tai, että oppilaat arvioivat toistensa työskentelyä jonkin oppitunnin aikana tai ryhmätyössä. 


Käytännön tapoja formatiiviseen arviointiin:
1-2 –luokat 
-Liikennevalon väreillä esim. arviointiviuhka, jossa myös naamat, jotka kuvaavat osaamista. Viuhkat oppilailla pulpeteissa. Kysytään esim. päivän päätteeksi. Voidaan kysyä miten asiat opittiin tai myös vaikka että oliko kiva päivä.

-Itsearviointilomake oppimisjaksosta. Voi laittaa kansioon tai liimata vihkoon. 

- Esim. A4-vihko, johon liimataan oppilaan tuotoksia.

3-6 -luokat
- sanallista palautetta annetaan säänöllisesti ja oppilaat kertovat annetusta palautteesta kotona (oppilaiden vastuuttaminen) 

- oppimiskeskustelussa arviointia käydään vanhempien kanssa läpi. 

- oppilaan oman tuotoksen dokumentointi (mm. itsearviointi), vertaisarviointi, tiimioppiminen.

Kaikilla luokka-asteilla:

Opetusjakson alussa käydään oppilaiden kanssa läpi tavoitteet ja sisällöt sekä arviointitavat huomioiden oppilaiden ikäkausi ja oppiaine. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä:

 • näytöt
 • tiedonhaku eri menetelmin
 • jatkuva näyttö
 • yksilö- tai ryhmätöiden tuotokset
 • työskentelytaidot
 • suulliset kokeet
 • kirjalliset kokeet

 

 

Koulun pedagogiikan ja toiminnan kehittäminen:

Koulussa pyritään toteuttamaan yhteisöllistä suunnittelua, huomioiden eri tiimien toiminta. Yhteisissä henkilökunnan palavereissa käydään läpi yhteiset koko koulua koskevat linjaukset ja tehdään päätökset tiimien esityksistä. Henkilöstöpalaverien aikaa voidaan tarvittaessa käyttää tiimityöskentelyyn.

Opettajat muodostavat tiimejä, joissa keskustellaan opetuksen suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Tiimeissä pyritään ottamaan muun henkilöstön ja oppilaiden mielipiteitä huomioon.

Koulun suunnittelu/ johtoryhmä tekee yhteiset linjaukset ja esitykset opetuksen kehittämisestä ja koulun toiminnan käytännöistä. Koulussa on myös nimetty eri vastuualueita opettajille ja heidän tehtävänään on edistää ja kehittää kutakin osa-aluetta koulun toiminnassa. Näitä osa-alueita ovat mm. TVT, oppilaskunta, turvallisuus, liikunta ja juhlat.

Koululla on TVT laitteita (iPad sekä hybridi -laitteita), joiden opetuskäyttöä kehitetään monipuolisesti. Digi-tutortoimintaa kehitetään edelleen. Oppilaille annetaan myös tarvittaessa mahdollisuus käyttää omia laitteitaan ohjatusti oppitunneilla.

Liikkuva koulu -hanketta tehostetaan mm. erillisillä liikuntapäivillä lukuvuoden aikana. Tänä syksynä 4.luokkalaiset järjestivät jo kaikille luokille liikunnallisen toimintaradan urheilukentän ympäristössä.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä jatketaan ottaen edelleen esikoululaiset mukaan koulun yhteisiin toimintoihin mahdollisuuksien mukaan. Ainakin syyslukukaudella pidetään vielä taukoa koronan vuoksi.
Kaveri-/kummiluokkatoiminta on myös tauolla syyslukukauden ajan. Tautitilanteen salliessa toimintaa jatketaan keväällä. Ryhmien jakoperiaatteet ovat seuraavat; isommat oppilaat toimivat pienempien oppilaitten kummeina. Isommat oppilaat toimivat mm. avustaen ja neuvoen tietoteknisten laitteiden kanssa. Lisäksi he seuraavat välituntitoimintaa, ettei kukaan jäisi yksin ja pyytävät tarvittaessa pienempiä leikkeihin mukaan. Kummiluokkatoiminnan onnistumista arvioidaan lukuvuoden aikana mm. keskusteluin.


Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) ovat Ilmastonmuutos ja Luonto lähellä. Toimintatapana on lähiympäristön mukaan ottaminen. Painotus on oppilaiden toiminnallisuudessa. Syksyn mokissa yhteistyötä tehdään ensisijaisesti tiimien välillä.

1.-2.-luokat

Ainekohtaiset suunnitelmat: 

Äidinkieli: Teemme kirjaimia ulos luonnonmateriaaleista ja piirretään niitä maahan. 

Kirjoitusharjoitusta luontoon liittyvillä sanoilla (substantiiveja ja verbejä -> niistä rakennetaan lauseita). 

Luemme luontoon liittyviä kirjoja ja satuja. 

Luontoarvoituksia. Luontobingo. 

Matematiikka: Teemme ulos laskuja kivillä ja kävyillä. Toiminnallisuutta käsitellyistä aiheista ulkona.  

Musiikki: Luontoaiheiset laulut: Syyslaulu, Kerropa mitä näit, Syysretki, Elonkorjuu, Vuodenaikain antimia. Laulut leikkien ja laulaen. Keskustellaan laulujen sanoituksista. Luontolaulajaiset salissa (turvavälit).  

Liikunta: Pururadalla ympäristöä havainnoiden. Retki Pyykkiniemeen. Majan rakennus. 

Uskonto: Luomiskertomus (Nasta Raamis jaksot 1-4). Luonnon merkitys ihmisille, luonnon siisteys, puhdas luonto.   

Ympäristöoppi: Keräämme syksyn kasveja ja kuivaamme ne. Puuhakorttitehtävät. Yle Areena: Pikku Kakkonen: Riku ja Rami (sadesää).  

Kuvaamataito: Teemme kasvion. Maataidetta.  

Käsityö: Pihjalanmarjasydämet 

Englanti: Nature songs 

 

Hyödynnämme myös mm. sivuja: luontoliitto.fi, metsamieli.fi 

Viikko 39

1. ja 2. lk lukujärjestys (21 tuntia)

klo maanantai tiistai keskiviikko   torstai  perjantai 
9 Luontoaiheinen satu  Luontoon liittyvät lauseet  Luetaan
luontokirjoja
(kirjastosta lainattuja)
Kasvio Luomiskertomus
10 Pihalla kirjaimia, sanoja 
luonnonmateriaaleista
1lk Musiikki Luontolaulut
2lk Luontobingo
sama
ja keskustelua
Kasvio Luontolaulajaiset
salissa 1-2
11 Pururadalla kasvien
kerääminen
Laskuja luontomateriaaleilla
ulkona
Toiminnallista
matematiikkaa
Kasvio Retki Pyykki-
niemeen
12 sama kuin edellinen tunti 1lk Pihlajanmarjasydämet
2lk Luontoaiheiset laulut
sama Nature
songs
retki
13         retki3.-4.-luokat

VKO 38

Monialainen viikko: Luonto lähellä 3-4lk (24tuntia)

Tavoitteet ja sisällöt:

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

3-4.-luokkalaisten Luonto lähellä MOK-opintojen tavoitteena on osallistava, yhteistoiminnallinen ja ilmiöpohjainen oppiminen. Eri aistien käyttäminen oppimisen tukena sekä havainnointi että tutkimustaidot. Oppimiskokonaisuudessa opiskellaan tehtävätyypin maukaisesti itsenäisesti, pareittain tai pienryhmissä huomioiden turvallisuustekijät.

 • Oppilas osaa liikkua luonnossa kunnioittaen ja arvostaen luontoa.
 • Oppilas tutustuu luonnon ilmiöihin( ukkonen, sateenkaari, revontulet).
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan joitakin kasveja, marjoja, puita ja eläimiä.
 • Oppilas tutustuu koulun luonnon ympäristöön ja rakennettuun ympäristöön.
 • Oppilas harjoittelee luontosanoja vieraalla kielellä.
 • Oppilas harjaannuttaa hahmottamiskykyä etsien luonnosta geometrisiä muotoja.
 • Oppilas harjoittelee medialukutaitoja erilaisten sovellusten avulla.

 

Sisällöt:

MU: luontoaiheisia lauluja

LI: geokätköilyä/suunnistusta/tai muuta luontoliikunta

AI: sanelu luontosanoista, kirjoitustehtäviä, luetun ja kuullun ymmärtämistä luontodokumentin pohjalta, tiedon hankinta ja ryhmätyön tekeminen.

MA: toiminnallisia luontoaiheisia matematiikan tehtäviä.

EN: suomalaiset eläimet/marjat/muu luontosanasto

YM: retkeily luonnon ympäristössä sekä rakennetussa ympäristössä, karttamerkkeihin tutustuminen, kartan lukua, kasvien/puiden/sienien tunnistaminen.

YH: rakennettuun ympäristöön tutustuminen

KU: luontoaiheista piirtämistä

KS: askartelua/käsitöitä luonnon materiaaleista

Arviointi: oppilaat arvioivat työskentelyään itse-ja ryhmäarvioiontina. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta.

 

3.lk lukujärjestys

 

ma

ti

ke

to

pe

9-10

mokin aloitus

geokätköily/esittely

askartelua luonnonmateriaaleista

syksyiset puut

EN edellinen

jatkuu

retki

Ruukki-alueelle

10-11

MU luontolaulut

jatkuu

EN suomalaiset eläimet/marjat/muu luontosanasto

Ma luontoaiheisia

matikan laskuja

jatkuu

11-12

AI luontoaiheinen sanelu

geokätköjen etsintä

AI sanaluokkien harjoittelua luontosanoista ja tarinan kirjoittamista

YM luontodokumentti

mokin koonti,

arviointi

ja keskustelu

12-13

LI paikannustehtävä pihakartan avulla/kartan lukua

jatkuu

LI karttamerkit

AI luontodokumentin pohjalta

luetun ja kuullun ymmärtämistä

jatkuu

13-14

 

jatkuu mahdollisesti tai luontobingo

LI jatkuu+ valokuvasuunnistusta

 

 

14-15

 

KU luontoaiheinen työ/syystyö

 

 

 

 

4. lk lukujärjestys

klo

maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

9 - 10

MOK:in aloitus

Ryhmätyö: netissä tiedon etsintää Itäsuomen nähtävyyksistä

Luontoretki

Piirtämistä luonnosta

Retki Ruukkialueelle

10 -11

Lauluja luonnosta

kirjoittaminen ja esittely

 . .jatkuu

Luontoon liittyvää sanastoa englanniksi/

.. jatkuu

11 -12

Luontodokumentti Itäsuomesta

Luontoon liittyvää sanoastoa englanniksi /

Geokätköily/ suunnistus / muu luontoliikunta

toiminnallista matematiikkaa

MOK:in koonti,

12 -13

kirjoitustehtävä dokumenetista

toiminnallista matematiikkaa

.. jatkuu

piirtäminen jatkuu

arviointi ja keskustelu

13 -14

käsitöitä luonnonmateriaalista

 

 

suunnistusta

 

14 -15

käsitöitä luonnonmateriaalista

 

 

suunnistusta

 
5.-6.-luokat

Luonto lähellä 5-6 lk. (25 tuntia)

Tavoite ja työskentelytavat:

L1, L2, L3, L4, L5,L6,L7
5-6.-luokkalaisten Luonto lähellä MOK-opintojen tavoitteena on osallistava, yhteistoiminnallinen ja ilmiöpohjainen oppiminen, eri aistien käyttäminen oppimisen tukena sekä havainnoint ja tutkimusitaidot oppimisen tukena. Luonto lähellä- viikolla hyödynnämme luonnonmateriaaleja sekä kehitämme luontosanastoon liityvää kielitaitoa ja tvt-taitoja. Lisäksi syvennetään luontosuhdetta ja tutustutaan lähiluontoon ja sen kasvi- ja eläinlajeihin niin luontoa tutkien kuin tietoa etsien ja jäsentäen. Oppimiskokonaisuudessa opiskellaan tehtävätyypin mukaisesti itsenäisesti, pareittain tai pienryhmässä huomioiden turvallisuustekijät. Tavoitteena on kerrata luonnossa liikkumisen jokamiehentaidot sekä luonnossaliikkumisen- ja kartanlukutaidot. Tietoa etsitään internetin tai/ja oppikirjojen avulla.

Sisällöt:
Pienoismaailman rakentaminen. Tavoitteena on kerätä ja hyödyntää luonnosta löytyviä materiaaleja, tutkia rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä esim. rakentamalla kivikautinen kylä, Ruukkialueen/Patruunanmäen historiallinen kartanoalue, toimiva puisto-/koulun piha-alue rakentelua tai eri ikäryhmille suunnattu luonnon virkistysalue. Oppilaat päättävät mitä rakennetaan (osallistaminen). Rakentelussa huomioidaan myös esineiden/asioiden mittasuhteet. Pienoismaailman rakentaminen voidaan toteuttaa joko sisällä tai ulkona luonnossa. (MA,HI, BIMA, YO, LI, KÄ,KU,TVT,AI, ) 6-10 tuntia.

Kirjoitetaan runo luonnosta ja tehdään luontohahmo. Valitaan sopiva luontopaikka ja käytetään eri aisteja runon kirjoittamisessa. Runo kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Tehdään luontohahmo esim. luontopeikko luonnonmateriaaleista. Ideoidaan pienoisnäytelmä hahmoista ja esim. videoidaan näytelmä.
(AI, TVT, Bima, KÄ) 2-4 tuntia

Liikunta (valitaan näistä n.2 tuntia :
Suunnistus lähimaastossa
Bingosuunnistus (yksilö- tai paritehtävä)
Tablettisuunnistus, jossa otetaan kuvat paikassa ja kasveistaPuuhippa
Metsälipunryöstö

Uskonto/ET/Yhteiskuntaoppi, 1 tunti:
1. "Viljele ja varjele" (1. Mooseksen kirja, luominen ja elämän kunnioittaminen, pohdintaa, mitä se tarkoittaa)
2. Mikä on sinulle luonnossa pyhää? Mistä olet kiitollinen/onnellinen? Mistä nautit?
(johdattelua esim. piknikillä, järvellä, koiran ulkoiluttaminen, mökillä, …)
3. Virren laulaminen metsässä tai virsitekstin tutkiminen luokassa (esim. Jumala loi, Soi kunniaksi Luojan, Suvivirsi)
4. Etsitään luonnosta liturgiset värit -tehtävä

Musiikki, 1 tunti
Luontoäänien kuunteleminen (luonnossa ja/tai videoina/äänitteinä)
1. Kuunnellaan virikkeenä
a) Eino Juhani Rautavaaran Cantus Articus (n. 18 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=CmL8oKuefOQ (valokuva) tai
https://www.youtube.com/watch?v=uc_j5jEFY5k (animaatio)

 1. B) Kesäpäivä Lauttasaaressa (n. 5 min.)
  https://areena.yle.fi/audio/1-50432817
  Ryhmätyö
  a) Nauhoitetaan äänimaisema kännykällä tai tabletilla
  b) Piirretään graafinen partituuri, joka soitetaan joko luonnonmateriaaleilla tai kehosoittimella. Esimerkkejä graafisesta partituurista.
  https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&source=univ&tbm=isch&q=graafinen+partituuri&sa=X&ved=2ahUKEwiC_sapqM_rAhUP36QKHWvpDeoQsAR6BAgJEAE&biw=1093&bih=500
  C) Piirretään äänikartta äänilähteestä esim. rastilta, jossa ääni kuului (voi käyttää ääninauhuria) 

Biman tutkimustehtävä A, B tai C

A)Puun korkeuden mittaaminen kepillä
Puiden lukumäärän laskeminen puulajeittain alueelta ja vertaaminen toiseen alueeseen, huomioidaan myös aluskasvillisuus; vertailu lehtipuu-/havupuualue (Matematiikka, YT)
B) Rakennetaan hyönteispyydys ja tutkitaan hyönteisiä. suurennuspurkin avulla, tehdään pienimuotoinen raportti tai diagrammi aiheesta,
C) Pyydystetään haavilla hyönteisiä, tutkitaan hyönteisiä suurennuspurkin avulla, tehdään pienimuotoinen raportti tai diagrammi. (YT, MA)

Kielet
5. lk englanti n. 3 tuntia
a) Mitä luonnossa voi tehdä/harrastaa? (Pohditaan ryhmissä ja jokainen kirjaa Word-dokumenttiin One Driveen)
b) Kuvitettu minisanasto Suomen marjat, puut, kasvit, metsän eläimet tms. (PowerPoint/Sway)

6. lk. englanti
Kerrataan jokamiehenoikeudet ja kirjataan ne englannin kielellä n. 2 tuntia.

6 lk. luontobingoa pelaamaamalla opitaan luontosanastoa tai tehdään Keynote- esitys esim. marjoista, kasveista, metsäneläimistän. 2 tuntia

Arviointi: Oppilaat arvioivat työskentelyä itse- ja ryhmäarviointina, pienoismaailman tuotokset esitellään koulun muille oppilaille, kirjalliset ja kuvalliset tuotokset.

Opettajan jatkuva havainnointi ja suullinen palaute.
5-6.-luokkalaisilla on erilaiset lukujärjestykset, johtuen tuntiensijoittelusta esim. kielissä, joten yhteistä lukujärjestystä emme voi käyttää.
Tuntien sijoittelua on mahdollista muuttaa mm. säävaraus huomioiden

6.lk lukujärjestys

klo maanantai 6a lk tiistai   keskiviikko   torstai  perjantai 
9 Yhteis- ja pienryhmä suunnittelua
pienoismaailman rakentamiseen/
mittasuhteen tarkistelua ja
mittaamista
KU, BIMA ,KÄ ,AI ,MA, YO,LI,MU,HI
Pienoismaailman rakentaminen jatkuu Runon kirjoittaminen ja metsähahmon
askartelu luontomateriaalista
RU luontosanastoa/
luontobingoa
Luonnon liturgiset värit ja luontosuhteen 
pohtiminen.
10 Sama kuin edellä /tiedon 
etsiminen aiheesta ja historiasta,
luonnonmateriaalin hankintaa lähimaastosta
Pienoismaailman rakentelu jatkuu Runon kirjoittaminen ja metsähahmon
askartelu luontomateriaalista
Hyönteisten pyydästäminen,
tutkiminen ja raportointi.
Pienoiselokuvan/
trailerin
suunnittelu ja tekeminen tehdyistä luontohahmosta.
IPad,
11 Matematiikan koe,

Korvattu  pe 11.9 pienoismaailman aiheen suunittelulla.

Pienoismaailman rakentelu jatkuu Digi-tutor tunti 
Teams

Korvattu 2 tuntia opastetulla 1.9 vierailulla tutustumalla Patruunanmäen kartanon historiaan ja alueen rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön.
Bingosuunnistus Sama kuin edellä.
12 Sama kuin edellisillä tunneilla/
rakentelua ja
EN luontosanasto/ jokamiehen oikeudet englannin kielellä
Pienoisnaailman rakentelu jatkuu Digi-tutor tunti Teams

Korvattu 1.9. Ktso edellinen tunti.
Bingosuunnistus Oppimisen ja työskentelyn itse- ja ryhmäarviointia. Loppukooste viikosta.
  Sama kuin edellisillä tunneilla/
rakentelua ja
EN luontosanasto/ jokamiehenoikeudet englannin kielellä
6A RU luontobingoa/
luontosanastoa ja 
5 lk val.ku
luontomateriaalista askartelua

EN jokamiehenoikeudet/
luontosanasto
6A Mu äänimaisema 
pienoismaailmaan

5-6 lk. Kirjoitetaan runo luonnosta.
 
14       Pidä luonto siistinä
-kyltit (luokan viihtyisyysprojekti)
 

5-6B: MOK-viikon lukujärjestys/tuntisuunnitelmat vk 38/2020

 En5-6 tunneilla Nadja käy mm. Jokamiehen oikeudet ja luontosanastoa.

RU6 tunneilla Auli käsittelee mm. luontosanastoa

Keskiviikon Digitutor -tunti on korvattu 2.9. ja 4.9. YPIn Mok- suunnittelutunneilla

5.-6. lk lukujärjestys

Kello

maanantai 14.9.

tiistai 15.9.

keskiviikko 16.9.

torstai 17.9.

perjantai 18.9.

9

Yhteis- ja pienryhmä suunnittelu pienoismaailman rakentamiseen

Mu:

 

 äänimaisema

pienoismaailmaan

Digitutor-tunti

meet ja glassroom

AI: Luontotarinan kirjoittaminen

UEOET:

Viljele ja varjele

Luonnon ”pyhyys”, kiitollisuus, onnellisuus, nautinto..

10

Ma6: pienoismaailman rakentaminen ryhmissä

ma5b äänimaiseman nauhoittaminen tai graafinen kuvapartituuri

6:Digitutor-tunti

HI: pienoismaailman kuviteltu historia

YT: pidä lähiympäristö siistinä

11

Ma5: pienoismaailman rakentamista

Pienoismaailman rakentaminen

Ma6: matematiikkaa metsässä ja pihalla: mittaaminen moniste

LI: luontobingosuunnistus

(Aku)

YT:

Projektin päättäminen ja arviointia

Luetaan runot ja aineet

12

AI: Luontotarina -aiheiden keksiminen+

Pienoismaailman rakentelu jatkuu

AI: Luontotarinan suunnitteleminen ja aloittaminen

Ma5: matematiikkaa pihalla ja metsässä- moniste

LI:  -”-

KU: sama ja tarvittaessa luontomoniste

13

 

ma6b äänimaiseman nauhoittaminen tai graafinen kuvapartituuri

KÄ: pienoismaailman rakentaminen

(Pirjo)

AI: luontoruno

(Tuija)

 

14

 

 

KÄ: sama jatkuu

Ma5 ulkona: mittaaminen-moniste

 

 

 

 

 

 

 5. lk lukujärjestys

KELLO

MAANANTAI 14.9.

TIISTAI

15.9.

KESKIVIIKKO

16.9.

TORSTAI

17.9.

PERJANTAI

18.9.

9.00-9.45

Orientoituminen ja ryhmiin jakautuminen, yhteissuunnittelu kivikautisen pienoisyhteisön rakentamiseen liittyen

EN:

Sanastoa luontoon ja luonnossa harrastamiseen liittyen

KS/KU:

Kivikautisen pienoisyhteisön rakentaminen

LI:

Luontobingo- suunnistus

UE/UO:

Luonto rauhoittumis-

paikkana, vanhat luonnonuskomukset ja kristinusko

9.45-10.30

HI:

Tutustuminen kivikauteen ja sen elämään videoiden ja kirjallisuuden kautta

YPI:

Luonnon materiaalien etsiminen kivikautisen pienoisyhteisön rakentamista varten

KS/KU:

Kivikautisen pienoisyhteisön rakentaminen

LI:

Luontobingo-

suunnistus

EN:

Sanastoa luontoon ja luonnossa harrastamiseen liittyen

11.15-12.00

AI:

Pienryhmissä kivikauteen liittyvien tietojen kokoamista ja siitä eläytyvän kirjoitelman kirjoittamista

MA:

Kivikautisen pienoisyhteisön rakentaminen

MA:

Kivikautisen pienoisyhteisön rakentaminen

MU:

Äänimaiseman nauhoittaminen tai graafinen partituuri

YPI:

Lähiympäristö siistinä

12.15-13.00

MA:

Lähimaastossa kartan kanssa liikkumista ja kivikautisen asuinpaikan hahmottamista matemaattisesta näkökulmasta

AI:

Kivikautisen pienoisyhteisön rakentaminen ja eläytyvän kirjoitelman jatkaminen

AI (ilmaisutaito): Pienten luonto- näytelmien suunnittelu

MU:

Äänimaiseman nauhoittaminen tai graafinen partituuri

HI:

MOK-viikon päättäminen ja tuotosten esittely: kivikautiset pienois-yhteisöt ja eläytyvät kirjoitelmat

13.15-14.00

 

LI:

Luontoliikuntaa lähimaastossa

Digitutor-tunti:

Teams

EN:

Sanastoa luontoon ja luonnossa harrastamiseen liittyen

 

14.00-14.45

 

 

Digitutor-tunti:

Teams

AI (ilmaisutaito):

Pienten luonto-

näytelmien esitys

 


 

Tavoitteet:

 • Formatiivisen arvioinnin kehittäminen arviointityössä
 • Toimintakulttuurin kehittäminen
 • Opetushenkilöstön yhteistyön ja –suunnittelun kehittäminen ja tukeminen (yhteis-/tiimiopettajuuden kehittäminen)
 • Oppilaiden osallisuuden huomioiminen ja lisääminen
 
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä