4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.


Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat pääsääntöisesti tilakeskukselta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen, jos kyse ei ole välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, jolloin ilmoitus tehdään puhelimitse LVIS-päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Ilmoitusten pohjalta tilakeskus suorittaa kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Tilakeskus laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään tilakeskuksen, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilakeskus on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kouluviraston lainattavien kirjasarjojen kokoelmaa on täydennetty Celia-kirjaston CD-äänikirjoilla, joita opettajat voivat lainata kirjasarjojen mukana lukemisen tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
tietopalveluasiantuntija Riitta Nevalainen 044 718 4133
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020


Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
 • oppilaiden digitaidot
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettajien ja kiertävien digimentoreiden avulla. Jokaisella koululla on nimetty oma tutoropettaja ja kiertävä digimentori. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan keväällä 2021 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. Oppilaiden digitaitojen osaamista kartoitetaan otannalla valituissa kouluissa keväällä 2021.

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, atk-vastaavien sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan niin, että päästään lähelle tavoitetta ”Yksi kone kahta oppilasta kohti”. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen atk-vastaavat huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Ensimmäinen kartoitus on tehty keväällä 2020. Tässä yhteydessä on laadittu koulukohtaiset kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2020 - 2021. Kukin koulu seuraa omien tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2021.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
 2. Miten koulunne opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään?
 3. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän digimentorin tunteja? Miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
 4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot?
 5. Miten varmistetaan koulun digilaitteiden tehokas käyttö?
 6. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat teknisestä tuesta, pedagogisesta tuesta ja digipedagogiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä?

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Yleistä:

Kuopiossa on käytössä koulukohtainen kokonaisbudjetti, joka sisältää mm. opetuksen järjestämisen, palveluiden ja tarvikkeiden hankintaan kohdennetut määrärahat. Koululle annettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkkaa suunnittelua sekä seurantaa. Suunnittelussa hyödynnetään edellisen vuoden toteumaa, joka suhteutetaan oppilasmääriin ja erityistarpeisiin lukuvuosittain.

Hankintasuunnitelmissa mm. oppimateriaalien ja –kirjojen osalta käytetään vuoroperiaatetta. Kaikki hankinnat pyritään tekemään keskitetysti annettujen hankintaohjeiden ja –kanavien kautta. Pitkin lukuvuotta käyttösuunnitelmaa tarkennetaan todellisia tarpeita vastaavaksi.

Palautetta otetaan vastaan opettajilta, oppilailta sekä huoltajilta, jotta määrärahat voidaan kohdentaa oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Kirjahankinnat suunnitellaan niin, että oppikirjasarjoja voidaan uudistaa ja sähköistä materiaalia hyödyntää. Opettajille on annettu kohdennettuja määrärahoja ja he ovat velvoitettuja seuraamaan oman osuutensa toteutumista jo hankintavaiheessa.


Fyysinen ympäristö:

Koulurakennus on peruskorjattu vuonna 2010, joten se on melko hyvässä kunnossa. Lukuvuonna 2017-2018 on suoritettu korjaavia remonttitoimenpiteitä. Kaikissa luokissa on ajanmukaiset kalusteet ja TVT-laitteisto. Kiinteistön ylläpidosta vastaa kaupunki / tilakeskus.

Koulun toiminnassa pyritään lisäämään oppilaiden aktivointia välituntisin ja oppituntien toiminnallisuutta lisäämällä.

Koulun tiloissa toimii koululaisten iltapäivätoiminta, konservatorio sekä kansalaisopisto. Koulun sali on aktiivisessa käytössä myös ilta-aikana.

 

TVT:

Koulullamme on 57 iPadiä oppilaiden käytössä sekä 20 kannettavaa tietokonetta (Stream) + 10 kpl isompia kannettavia koneita. Oman haasteensa opetukseen tuo laitekannan "kirjavuus" sekä koneiden kuljettaminen. Lisäksi viereisen yläkoulun ATK-luokkaa voi varata mahdollisuuksien mukaan. Myös oppilaitten omien laitteiden käyttöä voidaan huomioida opetuskäytössä (huoltajan lupa oman laitteen käyttöön Wilmassa).

Opetussuunnitelma lisää tietotekniikan käyttöä opetuksessa, joten laitteiden uusimiselle on tarvetta jatkossakin.

Koulukohtainen TVT-suunnitelma

Koulujen henkilöstön TVT-osaamista kehitetään tehokkaalla digimentor ja –tutor toiminnalla. Henkilöstöä tulisi kouluttaa säännöllisesti. Koulun sisällä toimii vertaistuki eli osaavampi opettaa ja tukee muuta henkilöstöä. Henkilöstö osallistuu säännöllisesti osaamiskartoituksiin, jotta havaitaan asiat, joihin koulutusta tarvitaan (kohdennetaan). Kaikilla on myös velvollisuus pyytää ohjausta /koulutusta tarpeen niin vaatiessa.

TVT-mentori Otto Kulhomäki vierailee koulullamme ennalta sovittuina aikoina. Opettajien omat tuntisuunnitelmat ovat pohjana näille yhteisille tunneille. Opettajat käyttävät tasapuolisesti sekä digimentorin että digitutorin tunteja/resurssia. Tässä huomioidaan kuitenkin opettajien erilainen tuen tarve, jotta enemmän tukea tarvitsevat saavat riittävästi resurssia.

Koululla on kalenteri, josta TVT-mentorin/-tutorin tunteja varataan. Opettajan oma tuntisuunnitelma on pohjana näille yhteisille tunneille. Varauslistaa seurataan, että kaikki opettajat käyttävät tasapuolisesti sekä digimentorin, että digitutorin tunteja/resurssia. Tässä huomioidaan kuitenkin opettajien erilainen tuen tarve, jotta enemmän tukea tarvitsevat saavat riittävästi resurssia. Digitutoreille on varattu lukujärjestyksiin koulupäivän sisälle riittävästi aikaa, jotta tehokas tutorointi onnistuu luokissa oppilaiden koulupäivien sisällä.

Tutoropettajan resurssin käyttösuunnitelma Juantehtaan koulussa 2020-2021:

 • tutor ohjaa yhdessä opettajan parina TVT:n harjoittelua
 • tutor suunnittelee tunnin luokanopettajan kanssa

Tutoropettajan vastuulle jää vetovastuu ops:n TVT- taitojen palastelemisesta vuosiluokille (esim. vuosikellomuodossa).

Koulujen laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja helposti saatavilla. Kaikki henkilöt tietävät missä laitteita säilytetään. Wilmassa on kannettavien tietokoneiden varauslista, josta opettaja varaavat tarvitsemansa laitteet määrätyksi ajaksi. Tämä varmistaa sen, että laitteita on riittävästi käytössä silloin kun oppilaat/opettajat niitä tarvitsevat.

Koulun seinällä on luokkakohtaiset TVT-tavoitteet näkyvillä. Jokainen luokanopettaja käy tunneillaan läpi/opettaa vaadittavat asiat ja tarvittaessa pyytää apua TVT-tutorilta tai muilta opettajilta.

Teknisen tuen vastuuhenkilö on ArtoTirkkonen 2020-2021. Pedagogisen tuen TVT-tutor on Nadja Hakkarainen. Pedagogiikkaa kehitetään yhteistyössä koko opettajakunnan kanssa.

1. Miten koulun henkilöstön tvt-osaamista kehitetään?
Tutoropettaja pitää ohjaustunnit/tuokiot opettajien kanssa, jolloin paneudutaan juuri näiden opettajien haasteisiin. Tutoropettaja vinkkaa myös uusia sovelluksia/oppimisalustoja ja opastaa niiden käyttöön. Tutoropettaja välillä pitää henkilöstön aamupalavereissä myös opastustuokioita joistakin sovelluksista.

2. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän tvt-mentorin tunteja ja miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen? Lukujärjestyksen salliessa tutoropettaja osallistuu luokanopettajan pitämälle tunnille ja toimii luokanopettajan parina. Jos lukujärjestyksellisistä syistä ei onnistu tunnille osallistuminen, suunnitellaan tunti yhdessä ja mietitään pedagogisia ratkaisuja.

3. Miten varmistetaan koulun tvt-laitteiden tehokas käyttö? Tällä hetkellä uusien läppäreiden säilytys/latauspiste on opehuoneessa ja opettajat kokevat niiden säilyttämispaikkaa hyvin haasteellisena, mikä hankaloittaa läppäreiden käyttöä ja niiden puhdistamista. Mietitään läppäreille parempaa säilytyspaikkaa/luokkaa, jotta niiden käyttäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja helppoa. Läppäreiden latauskärry on tilauksessa. Ipadit ovat ahkerassa käytössä ja niiden latauspaikat pyritään pitämään järjestyksessä.

4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat saavat opetusta tvt-opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti? Tutoropettaja käy säännöllisin väliajoin keskustelemassa opettajien kanssa, mitä on tarkoitus tehdä missäkin kuussa.

5. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat seuraavista tvt:n osa-alueista:
 • Tekninen tuki  Arto Tirkkonen
 • Pedagoginen tuki Nadja Hakkarainen
 • Tvt-pedagogiikan kehittäminen, opetuskäytön seuranta sekä digitaalisiin sovelluksiin ja oppimateriaaleihin tutustuminen Nadja Hakkarainen ja Arto Tirkkonen

Koululla on kalenteri, josta TVT-mentorin/-tutorin tunteja varataan. Opettajan oma tuntisuunnitelma on pohjana näille yhteisille tunneille. Varauslistaa seurataan, että kaikki opettajat käyttävät tasapuolisesti sekä digimentorin, että digitutorin tunteja/resurssia. Tässä huomioidaan kuitenkin opettajien erilainen tuen tarve, jotta enemmän tukea tarvitsevat saavat riittävästi resurssia. Digitutoreille on varattu lukujärjestyksiin koulupäivän sisälle riittävästi aikaa, jotta tehokas tutorointi onnistuu luokissa oppilaiden koulupäivien sisällä.

 

 

Tavoitteet:

 • Oppimisympäristön / laitteiden toimintavarmuus ja riittävyys
 • Hyvä perusopetus uutta opetusteknologiaa hyödyntäen
 • Kannustavan, oppimismyönteisen ilmapiirin edistäminen oppilaiden osallisuutta lisäten
 • TVT-suunnitelman toteuttaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä