3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa käytetään osaamisprofiileja ja ajantasaisia tehtävänkuvia. 

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Yleisesti:

Henkilöstöasioista löytyy tietoa kaupungin omilta sivuilta. Lisänä Peda.netin sivustot ja koulujen omat sivut. Koulun sisäinen viestintä toimii Wilman, sähköpostin ja viikkotiedotteen välityksellä.

Palkat ja koulukohtaiset erityiskorvaukset maksetaan virkaehtosopimusten (OVTES, KVTES) sekä erityiskorvattavien tehtävien ja TVA:n kautta. Työnjako sekä sovituista töistä (lisätehtävistä) korvaaminen sovitaan lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Sijaisuudet järjestetään Kuopion ohjeistuksen mukaan. Lyhyet sijaisuudet (1-3 päivää) pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin, mikäli niissä ei ole havaittavissa erityistä turvallisuusriskiä. Sisäisiin ja mm. ohjaajien käyttöön opettajan sijaisena on oma ohjeistus.

 

Osaamisen kehittäminen:

Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa kevätlukukauden aikana. Tämän yhteydessä tehdään myös henkilöstön osaamiskartoitus (Kunta HR). Osaamiskartoituksen perusteella jokaiselle voidaan tehdä kehittymissuunnitelma, joka voi olla pohjana täydennyskoulutukselle.

Henkilöstölle tarjotaan koulutusta koulun sisällä ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimiseen perehtymiseen. Muussa koulutuksessa käytetään pääsääntöisesti Kuopion täydennyskoulutusverkoston tarjoamia koulutuksia, joskin määrärahojen puitteissa muitakin koulutuksia voidaan hyväksyä.

 

Työhyvinvointi ja toimenpiteet:

  • Työhyvinvointia pyritään lisäämään puuttumalla havaittuihin epäkohtiin viipymättä. Jokainen on velvollinen kertomaan työhyvinvointia haittaavista / häiritsevistä tekijöistä. Käytetään kaupungin työhyvinvointia ylläpitäviä palveluita.
  • Päävastuu työhyvinvointisuunnitelman päivittämisestä on lukuvuosittain työhyvinvointiparilla
  • Vuosittain valittavat työhyvinvointiparit tuovat hyvinvointi-ideoita työyhteisölle
  • Kiinnitetään huomiota työssäjaksamiseen, ryhmähengen luomiseen ja yhteisöllisyyteen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä