Tapaturmat ja vakuutus

Koulutapaturmat

Kuopion kaupunki Tiedote huoltajille 1 (3)

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Perusopetus

Koulutapaturmien korvaaminen koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa

kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sekä omaisuusvahinkojen korvaaminen

Kuopion kaupunki on ottanut Vakuutusyhtiö Pohjolasta vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen

(sopimus-/vakuutus nro 16-458-087-0).

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttama tapahtuma, joka sattuu

vakuutetun tahtomatta.

Tapaturmavakuutuksen kattavuus

 • Perusopetuksen oppilaalle koulussa (sisältää kaupungin järjestämän iltapäivätoiminnan)
 • ja koulumatkalla suorinta tietä kouluun tai takaisin,
 • Yläkoulun (7-10 lk) ja lukion taksvärkkipäivä kotona tai koulussa,
 • koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on maksuton (perusopetuslaki 34 §).

Tapaturmavakuutus ei ole voimassa

 • Oppilaan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ei korvata.
 • Kun huoltaja tai muu henkilö kuljettaa moottoriajoneuvolla vakuutettua, on liikennevahingon sattuessa ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Myös tilanteissa, joissa oppilas/opiskelija on moottoriajoneuvon kuljettaja, on liikennevakuutus ensisijainen vakuutus.
 • Yläkoulun (7-10 luokka) oppilaat ja lukion opiskelijat

o Tekstiili- ja teknisen työn-, metallityön-, kotitalous- ja fysiikka ja kemia laboratoriotunneilla sekä TET-harjoittelussa ja niiden matkoilla sattuneet tapaturmat korvaa lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Koulu hoitaa korvauskäsittelyn vakuutusyhtiön suuntaan ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajaan.

o Taksvärkkipäivänä yrityksessä tehtävä työ, josta taksvärkkipalkan maksaa yritys -> Oppilas kuuluu em. yrityksen työntekijöiden lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen.

Vakuutuksesta korvataan ilman omavastuuta

 •  tapaturman hoitokuluja enintään 10 000 euroa
 •  tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 30 000 euroa
 •  tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa.

Hoitokulut korvataan julkisen tai yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluna.

Rehtorin/opettajan velvollisuutena on huolehtia koulutapaturman kohteeksi

joutuneen oppilaan hoitoon ohjaamisesta sekä huoltajan tiedottamisesta / ohjaamisesta

näillä ohjeilla.

Toimintaohje tapaturman sattuessa:

1. Koulun henkilökunta / kouluterveydenhoitaja antaa koulutapaturmatiedotteen sekä

tapaturmailmoituslomakkeen loukkaantuneelle tai huoltajalle tai saattajalle.

2. Oppilaalla tulee olla tapaturmailmoituslomake mukana hoitolaitokseen mentäessä,

mutta kiireellisissä tapauksissa ilmoitus koulutapaturmasta riittää.

3. Koulusihteeri tekee tapaturmailmoituksen ja korvaushakemuksen vakuutusyhtiöön.

Vamman hoitokulut julkisen sektorin terveydenhoitopalveluista:

1. Oppilas toimitetaan (esim. koulun edustaja saattaa tai huoltaja vie) joko terveyskeskukseen

tai KYS:iin. Hoitolaitos laskuttaa koulua.

2. Matkakulut hoitolaitokseen korvataan Sairausvakuutuslain perusteiden mukaisesti

joko taksilla terveydenhuollon edustajan todistuksen perusteella (SV 67 tai muu

vastaava selvitys) tai omalla autolla Sosiaali- ja Terveysministeriön asetuksen mukaisesti

(v. 2015 korvausmäärä 0,20 € / km). Mikäli kuljetuksen hoitoon järjestää

huoltaja, oman auton käytöstä voidaan laskuttaa vakuutusyhtiötä (0,20 €/km).

Vamman hoitokulut yksityisen sektorin terveydenhoitopalveluista:

1. Hoitokulut tulee maksaa huoltajan ensin itse ja hakea niistä sairausvakuutuslain

mukaiset korvaukset Kelasta.

2. Kelan korvaukset saatuaan toimitetaan Kelan antama alkuperäinen korvauslaskelma

sekä kopiot Kelaan toimitetuista kuiteista ja alkuperäiset kuitit kuluista (joista

Kela ei maksa korvausta) koululle vahingonkorvaushakemuksen tekemistä varten

tai

Huoltaja / opiskelija voi hakea korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä. Ohjeet korvauksen

hakemiseen ja sähköinen korvaushakemus löytyvät Pohjolan verkkosivuilta.

Kuitit ja muut tositteet toimitetaan vakuutusyhtiöön ainoastaan erillisestä pyynnöstä.

Jos vahingoittuneella tai hänen huoltajallaan ei ole mahdollisuutta ilmoittaa jatkokuluista

Pohjolan verkkosivuilla, kuluista voi ilmoittaa myös postitse Pohjolaan. Ilmoitukseen

tarvitaan seuraavat tiedot:

 •  Tositteet kuluista
 •  Vahinkotunnus
 •  Korvauksen saajan nimi, henkilötunnus, osoite ja tilinumero
 •  Korvauksen hakijan yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Ilmoituksen voi lähettää maksutta osoitteeseen: Pohjola Vakuutus Oy / Yksityistapaturmat,

Info 6, Tunnus 5010451, 00003 Vastauslähetys.

Viitteeksi vahinkotunnusnumero, jonka huoltaja saa koulusihteeriltä.

Muuta huomioitavaa:

 Vakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttaman leikkaus- ja kipsaushoidon jälkeinen

välttämätön lääkärin määräämä hoitolaitoksessa annettava fysikaalinen hoito.

Vakuutuksesta korvataan tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi

sisältyä 10 hoitokertaa. Muita fysikaalisia hoitoja vakuutus ei kata. Vakuutus korvaa

myös mahdolliset lääkärinlausunnot.

 Mikäli oppilas tarvitsee koulukuljetusta koulutapaturman perusteella (joka perustuu

lääkärinlausuntoon), toimitaan yleisten koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Toteutuneista kustannuksista haetaan korvausta vakuutusyhtiöltä.

 Hoitokuluksi katsotaan lääkärinhoitoa edellyttävän vamman aiheuttaneen tapaturman

yhteydessä käytöstä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin

ja turvakypärän korjauskustannukset tai jälleenhankintakustannukset.

 Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset tapaturmaan liittyvät lääkeostot vakuutusehtojen

mukaisesti.

 Vakuutuksesta ei korvata huoltajien ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä.

Luokkaretket / leirikoulut / opintoretket

Luokkaretkelle/leirikouluun lähtiessä kannattaa huomioida, että kaupunki

korvaa vain tapaturmista aiheutuneet vahingot em. ohjeen mukaisesti. Kaupunki

ei korvaa sairastumisesta aiheutuneita kustannuksia eikä oppilaan

omaisuudelle sattuneita vahinkoja.

Ennen matkalle lähtöä kannattaa tarkistaa oppilaiden kotivakuutukset tai ottaa ylimääräinen

vakuutus matkaa varten. Kaupunki ei maksa näitä ns. ylimääräisiä vakuutuksia

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä olla oppilailla, joiden matka suuntautuu ulkomaille.

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Ko.

kortilla saa sairaanhoitoa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä ja hoito maksaa saman verran

kuin ko. maassa asuvilla ihmisillä. Kortin saa Kelasta ja se on ilmainen.

Yhteyshenkilöt

Ensisijaisesti koulutapaturmissa ko. koulun koulusihteeri

Koulutapaturmat: hankesihteeri Satu Kärsämä, puh. 044 718 4215 tai

satu.karsama(at)kuopio.fi

Koulukuljetukset: kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen, puh. 044 718 4225 tai

kirsi.ahtonen(at)kuopio.fi.

Pohjolan puhelinkorvauspalvelu 03030303

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä