Koulun säännöt

Juankosken koulun järjestyssäännöt

Juankosken koulun järjestyssäännöt

Päivitetty 8.2.2017

1. Juankosken koulu

Juankoskentie 24, 73500 Juankoski

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä. opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Perusopetuslaki 29§)
 • Järjestyssäännöt tarkentavat lakeja ja asetuksia.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana.
 • Koulun alueella tarkoitetaan karttaan (liite 1) merkittyä aluetta.

3. Oppilaan oikeudet

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Koulussa edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä.
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin, esim. oppilashuoltopalveluihin ja kouluruokaan.
 • Ketään ei saa kiusata, kohdella väkivaltaisesti tai häiritsevästi.

4. Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

5. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös mahdollistaa opiskelumenestykseni

Otan toiset huomioon
 • saapumalla ajoissa oppitunnille ja tilaisuuksiin
 • tervehtimällä
 • olemalla kohtelias ja ystävällinen toisille
 • antamalla toisten omaisuuden (esim. kynä, kirja, takki, polkupyörä) olla rauhassa
 • noudattamalla hyviä tapoja myös ruokaillessani

Osallistun työ- ja opiskelurauhan ylläpitämiseen

 • odottamalla vuoroani
 • kuuntelemalla ja noudattamalla ohjeita (esim. liikun luokassa ainoastaan luvan saatuani)
 • keskittymällä omaan työskentelyyni
 • käyttämällä puhelinta ainoastaan opettajan luvalla

Oleskelu ja liikkuminen

 • Välitunnit voi viettää sisällä yhteisissä tiloissa tai ulkona välituntialueella.
 • Liikuntasalissa on tietyillä välitunneilla liikuntavuoroja. Vuoroilla on noudatettava annettuja ohjeita.
 • Koulualueelta saa poistua rehtorin tai opettajan luvalla.
 • Välituntialueella liikutaan jalkaisin.
 • Ulkovaatteet ja -jalkineet pidetään omassa kaapissa. Sisäjalkineiden käyttö on suositeltavaa. Teknisissä töissä käytetään ulkojalkineita.
 • Ennen koulupäivän alkua tai kuljetuksen lähtöä odotellessa koulun yhteiset tilat ovat opiskelijoiden käytössä.
 • Koulupäivän päätyttyä koululla voi oleskella ainoastaan henkilökunnan luvalla.
 • Koulukyydityksessä noudatetaan kuljettajan ohjeita.
 • Linja-autokyydityksessä oleva on vastuussa hänelle annetusta koulumatkakortista. Linja-autokortti on henkilökohtainen, ja sitä voi käyttää ainoastaan koulumatkoilla.

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Käsittelen huolellisesti ja vastuullisesti koulun omaisuutta, oppimateriaaleja sekä omia ja toisten tavaroita.
 • Huolehdin välituntivälineet paikoilleen.
 • Siivoan omat jälkeni enkä roskaa.
 • Korvaan aiheuttamani vahingon vahingonkorvauslain mukaisesti.

Turvallisuus

 • Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Säilytän kulkuvälineet niille osoitetuissa paikoissa.
 • Liikun kävellen koulun käytävillä ja portaikoissa.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Käytän sähköisessä työskentelyssä omia henkilökohtaisia tunnuksiani ja noudatan tietoverkon käytössä hyviä tapoja.
 • Käytän mobiililaitetta oppitunnilla vain luvan saatuani.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Kouluun ei saa tuoda lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita.

6. Kurinpito

Kurinpidosta säädetään perusopetuslaissa (29§, 35 a§, 36§, 36d§, 35e§ )

 • Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan kerrallaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.
 • Mikäli kasvatuskeskustelusta huolimatta oppilaan käytös ei muutu, hänet voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.
 • Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilaan tulee olla tällöinkin opettajan valvonnan alaisena.
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
 • Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
 • Koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävän suorittaminen ei saa kestää enempää kuin kaksi tuntia eikä oppilas voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta.
 • Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
 • Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
 • Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
 • Rehtori ja opettaja ovat velvollisia ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen tai niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

7. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt käsitellään luokissa lukuvuoden alkaessa.
 • Järjestyssäännöistä tiedotetaan vuosittain huoltajia vanhempainilloissa ja koulun nettisivuilla.
 • Järjestyssääntöjä tarkastellaan lukuvuoden lopussa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä