Oppilashuolto

Hatsalan klassillisen koulun oppilashuollon suunnitelma

Oppilashuolto on hyvän oppimisen, hyvä psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä yhteistyötä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Oppilashuoltotyö on yhteisöllistä ja yksilökohtaista.


Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on toimintaa kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Työtä koordinoi ryhmä, jonka pysyviä jäseniä ovat rehtori, oppilaanohjaaja, laaja-alaiset erityisopettajat, terveystiedon opettajat, koululääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori, oppilaiden edustajat ja huoltajien edustajat. Oppilaiden edustajat ovat oppilaskunnan jäseniä ja huoltajien edustajat vanhempainyhdistys Hatsakat ry:n hallituksen jäseniä. Lisäksi kokoukseen kutsutaan aiheen mukaan muitakin asiantuntijoita tai vastuuhenkilöitä, esim. suojelujohtaja, KiVa-tiimin jäseniä, tukioppilasohjaajia, työhyvinvointivastuuhenkilöitä.

Yhteisöllisestä oppilashuoltotyöstä pidetään muistiota, joka arkistoidaan koulun arkistoon. Muistion kirjaajana toimii kukin jäsen vuorollaan.


Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu myös kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin asiakastyö.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten oppilaan näkemystä kuunnellen. Myös oppilas ja/tai huoltaja voivat pyytää asian käsittelyä ryhmässä. Läsnä ovat ne asian käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt, esim. oppilas, huoltajat, luokanohjaaja, erityisopettaja/oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja/lääkäri/psykologi). Ryhmässä käsitellään oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita.

Yksilökohtaisesta käsittelyyn kutsutaan ne henkilöt, joihin on oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen suostumus. Vastuuhenkilö kutsuu kokouksen koolle, laatii muistion ja huolehtii suostumusten hankkimisesta.


Yksilökohtaista oppilashuoltoa on myös perusopetuslain mukainen moniammatillinen oppilashuolto, jossa käsitellään kolmiportaisen tukea, kurinpidollisia asioita tai koulunkäynnin laiminlyöntiä. Mukana ovat asian käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt, esim. oppilas, huoltajat, luokanohjaaja, rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä.


Oppilashuoltotyön organisointi
Koulun oppilashuoltotyötä johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat oppilaanohjaajat, laaja-alaiset erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi. Ryhmälle on varattu aikaa tiistaisin klo 8 - 9. Ryhmä kokontuu tarvittaessa suunnittelemaan koulun oppilashuoltotyötä.

Oppilashuoltotyön resursointi
Koulun oppilashuoltoresurssi kohdennetaan tarpeen mukaan yhteisölliseen, yksilökohtaiseen ja moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön.
- Kolme oppilaanohjaajaa ja kolme laaja-alaista erityisopettajaa
- Terveydenhoitaja työskentelee koululla joka päivä klo 8 - 15
- Koulukuraattori työskentelee koululla neljänä päivänä viikossa
- Koululääkäri työskentelee koululla viikoittain
- Koulupsykologi työskentelee koululla neljänä päivänä viikossa

Oppilashuollon toimintasuunnitelma on nähtävissä koulun kotisivulla ja oppilashuollosta kerrotaan myös vanhempainilloissa. Luokanohjaajat kertovat luokissa oppilaille oppilashuoltotyöstä ja kuraattori sekä terveydenhoitaja käytävät esittäytymässä luokissa vuosittain. Oppilashuollon toimintaa arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Liitteet