3. Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet

Kulkurin erityistehtävä ja laaja-alaisen osaamisen painotukset

Kulkurin erityistehtävä

Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvan suomalaisen oppilaan koulu. Sillä on kaksi erityistehtävää:

1) Kulkuri ylläpitää ja kehittää ulkomailla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten suomen kielen taitoa sekä vahvistaa suomalaista kulttuuri-identiteettiä.

2) Kulkuri tarjoaa ulkomailla asuville oppilaille mahdollisuuden suorittaa perusopetuksen oppimäärä erityisessä tutkinnossa joko kokonaan tai osittain.

Koulun oppilaille tarjotaan ajanmukaista ja ammattitaitoista etä- ja verkko-opetusta perusopetuksen eri oppiaineissa. Oppilas voi valita olemassa olevasta etä- ja verkkokurssitarjonnasta omaan oppimistarpeeseensa sopivien aineiden kursseja.

Kulkuri edistää toiminnassaan Kansanvalistusseuran strategiaa, jonka painopisteet ovat:
  1. Oppimisen innovaatioiden havainnoiminen, luominen ja levittäminen
  2. Mediasivistyksen rakentaminen
  3. Kansainvälinen yhdistäminen/verkottuminen
  4. Ympäristösivistyksen edistäminen


Laaja-alaisen osaamisen painotukset Kulkurissa

Tähän on koottu Kulkurin painotukset opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen laaja-alaisten osaamisalueiden sisällä. Kulkurissa painotetaan laaja-alaisia osaamisalueita L1, L2, L5 ja L6 jotka on tekstissä lihavoituna.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot ovat erityisen tärkeitä etäopiskelussa ja ne myös kehittyvät luontevasti osana opiskeluprosessia. Oppilaita tuetaan etäopiskelussa tarvittavien opiskelun suunnittelun ja itsenäisen, pitkäjänteisen työskentelyn sekä tiedonhakutaitojen oppimisessa. Ajattelun ja oppimisen prosesseja tehdään näkyviksi ja oppilaita ohjataan arvioimaan omaa työtään ja edistymistään.


Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Kulkurin oppilaat asuvat ulkomailla, eri kulttuurien ja kielten keskellä. Monet heistä tulevat monikulttuurisista perheistä, joissa vain toinen vanhemmista on suomalainen. Suurin osa oppilaista käy paikallista tai kansainvälistä koulua, ja asuinmaan kulttuuri voi olla tutumpi kuin suomalainen. Kulkurissa vahvistetaan heidän kulttuuri-identiteettiään tutustuttamalla heitä erityisesti suomalaiseen kulttuuriin.

Oppilaiden erilaisia kulttuuritaustoja arvostetaan ja hyödynnetään opetuksessa. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia esitellä oman asuinmaansa, -yhteisönsä tai perheensä kulttuuria eri näkökulmista ja oppia toisiltaan.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Verkkokoulussa painotetaan tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ergonomisia ja terveellisiä teknologian käyttötapoja. Vaikka koulu on verkossa, oppilaita kannustetaan tekemään, toimimaan ja liikkumaan myös fyysisesti. Verkkokoulua kehitetään paikkana, jossa ovat opiskeluohjeet ja vuorovaikutus ja jossa opittua dokumentoidaan - oppiminen tapahtuu mahdollisimman paljon myös oppilaan lähiympäristössä liikkuen, tehden ja toimien.

Toisten ihmisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen on yhtä tärkeää verkkokoulussa ja sosiaalisessa mediassa kuin kasvokkain kohdatessa. Kulkurissa korostetaan niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin arvostavaa ja aktiivista vuorovaikutusta.

Monilukutaito (L4)

Verkkokoulussa oppimateriaalina käytetään ja oppilaita kannustetaan tuottamaan ja tulkitsemaan monipuolisesti paitsi kirjoitettuja myös muita tekstejä: kuvia, videoita, ääntä, animaatioita ja muita digitaalisia materiaaleja. Opetuksessa käytetään mahdollisimman paljon oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Verkkokoulussa tvt-taidot ovat luontevasti sekä oppimisen kohde että väline. Taidot karttuvat turvallisesti suljetussa verkkoympäristössä, josta avataan vähitetellen ovia avoimeen verkkoon. Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-tekniikkaa monipuolisesti oppimisen välineenä: tiedonhaussa, tutkivassa ja luovassa työssä, vuorovaikutuksessa sekä omien tuotosten laadinnassa ja opitun dokumentoinnissa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Oppilaita kannustetaan tutustumaan lähialueen elinkeinoelämään, sen erityispiirteisiin ja keskeisiin toimialoihin. Ulkomailla asuville oppilaille annetaan tietoa suomalaisesta työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Yrittäjämäistä toimintatapaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista harjoitellaan erityisesti ilmiöopiskelussa, jossa jokainen oppilas voi hahmottaa oman tuotoksensa osana isompaa kokonaisuutta.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kulkurin oppilaita kannustetaan osallistumaan oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Aktiivisuutta ja osallisuutta tuetaan antamalla oppilaille valinnan- ja vaikutusmahdollisuuksia siihen, mitä ja miten he oppivat.

Ulkomailla asuvat oppilaat tutustuvat erityisesti suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja sen toimintaan. Mahdollisuus verrata suomalaisen ja oppilaiden asuinmaiden yhteiskuntien toimintaa rikastuttaa opiskelua.

Kestävää tulevaisuutta rakennetaan edistämällä oppilaiden ympäristösivistystä. Ympäristösivistys on ajattelutapa, arvo ja asenne: kunnioitusta ja arvostusta luontoa ja kulttuuriympäristöämme kohtaan. Se syntyy henkilökohtaisesta suhteesta luontoon ja ympäristöön.