5. Oppiminen ja hyvinvointi Kulkurissa

Oppiminen ja hyvinvointi Kulkurissa

Yhteinen vastuu ja yhteistyö Kulkurissa

Kulkurin kasvatustyön tavoitteena on hyvinvoiva, suomalaista kulttuuri-identiteettiä ja äidinkieltä arvostava oppilas, joka oppii ja viihtyy verkkokouluyhteisössä. Kasvatustyö ja oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien Kulkurin aikuisten tehtävä: opettajien, toimiston henkilökunnan sekä oppilaan vanhempien ja/tai lähiohjaajien. Etäkoulussa, jossa oppilaat asuvat ulkomailla, päävastuu on aina oppilaan vanhemmilla ja/tai lähiohjaajalla. Kulkuri tukee heitä kasvatustehtävässä ja oppilaan hyvinvoinnin edistämisessä luomalla rakenteita ja toimintatapoja, jotka lisäävät yhteistyötä ja yhteisvastuuta:

- ulkomailla asuvan oppilaan hyvinvointiin liittyvistä asioista tiedottaminen Etäkoulu Kulkurin verkkosivuilla, Kulkurin ja Kulkuri-vanhempien FB-sivuilla sekä oppilashallinto-ohjelman välityksellä
- verkkokoulun tarkistuspisteet vähintään kaksi kertaa lukukaudessa, jolloin kaikki opettajat viestivät kaikkien oppilaiden vanhemmille opiskelun edistymisestä
- vanhempien ohjaaminen tarvittaessa oppilaan hyvinvointia koskevassa tiedonhaussa ja viranomaisyhteistyössä
- Kulkuri-vanhempien FB-ryhmä ja verkkokurssien Vanhemmille-sivut, joilla vanhemmat voivat keskustella ja jakaa ajatuksia opiskelun ohjaamisesta

Kulkuri tarjoutuu yhteistyöhön suomalaisen koulun kanssa, kun oppilas on muuttamassa ulkomaille tai palaamassa takaisin Suomeen. Kerromme koulusta ja etäopiskelusta suomalaisten koulujen opinto-ohjaajille, rehtoreille ja opettajille.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidolliset keinot etäopetuksessa

Jokaisen Kulkurin oppilaan on voitava opiskella turvallisesti ja häiritsemättä sekä verkossa että reaaliaikaisilla nettitunneilla. Oppilaan käytöksestä sekä verkkokursseilla että nettitunneilla vastaavat pääasiassa oppilaan vanhemmat tai lähiohjaajat.

Etäopetuksessa kurinpidollisten keinojen käyttö on harvoin tarpeen eikä käytettävissä ole samoja keinoja kuin lähiopetuksessa. Pääpaino on nettietiketin ja hyvien toimintatapojen sekä empatiakyvyn opettamisessa.

Opettaja ja/tai koulunjohtaja ottaa tarvittaessa yhteyttä oppilaan vanhempiin. Kasvatuskeskustelu järjestetään tarvittaessa verkkoneuvotteluna ja siihen osallistuvat oppilas, hänen huoltajansa ja opettaja sekä tarvittaessa koulunjohtaja.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Koska Kulkurin oppilaat asuvat ulkomailla, kaikki opetus järjestetään etäopetuksena verkkoympäristössä (Peda.net). Lisäksi oppilaille tarjotaan reaaliaikaista etäopetusta, jossa opettaja ja oppilaat ovat yhteydessä toisiinsa verkkoneuvotteluohjelman välityksellä.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Etäkoulu Kulkurin kurssit on järjestetty vuosiluokittain, mutta oppilas voi opiskella oman opinto-ohjelman mukaisesti. Esimerkiksi 7. luokan pakollisen kotitalouden kurssin voi opiskella jo 6. luokalla tai vasta 8. luokalla. Pysyvästi ulkomailla asuvat oppilaat voivat opiskella haluamiaan/tarvitsemiaan sisältöjä ja kursseja riippumatta siitä, millä vuosiluokalla he suomalaisessa koulussa olisivat.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Etäkoulu Kulkurissa ei ole kerhotoimintaa tai koulukirjastoa, mutta verkkokoulussa on pieni kokoelma pdf-kirjoja, jotka ovat kaikkien oppilaiden käytettävissä. Kouluruokailua ei voida järjestää, vaan oppilaat syövät joko paikallisessa tai kansainvälisessä koulussa tai kotona. Ulkomailla asuvien oppilaiden etäopetuksessa ei tarvita koulukuljetuksia tai muita koulumatkajärjestelyitä.