4. Kulkurin toimintakulttuuri

Kulkurin toimintakulttuuri, oppimisympäristöt ja työtavat

Kulkuri oppivana yhteisönä

Kulkurin maailmanlaajuinen verkossa toimiva oppiva yhteisö koostuu oppilaista, opettajista ja oppilaiden vanhemmista/ohjaajista. Tarvittaessa mukaan kutsutaan eri alojen asiantuntijoita tukemaan oppimista esimerkiksi ilmiöprojekteissa.

Eri puolilla maailmaa asuvien oppilaiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista tuetaan sekä kurssikohtaisilla että koko koulun yhteisillä projekteilla, ilmiötyöskentelyllä ja reaaliaikaisilla etäopetustuokioilla. Oppilaille ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua opetuksen ja koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen esimerkiksi sosiaalisen median välineiden ja säännöllisten palautekyselyjen avulla.

Verkkokoulua johdetaan jaetun johtamisen periaatteiden mukaisesti. Vastuuta opetuksen ja verkkopedagogiikan kehittämisestä jaetaan opettajille Opehuoneessa ja opetiimeissä. Opettajia kannustetaan ja osallistetaan koulun kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Verkkokoulun Opehuonetta kehitetään paikkana, jossa opettajat voivat oppia yhdessä ja toinen toisiltaan. Opettajia kannustetaan keskusteluun, jakamaan hyviä käytäntöjä ja ideoita sekä antamaan ja hakemaan vertaistukea. Opetuksen kehittämistä tuetaan yhdessä laaditun Laatukäsikirjan avullla.

Turvallinen ja toimiva oppimisympäristö verkossa

Verkkokoulun rakenteet ja käytännöt edistävät turvallisuutta ja luovat edellytyksiä sujuvalle oppimiselle. Joustavat käytännöt mahdollistavat monipuolisen oppimisen ja erilaisten oppimistarpeiden huomioon ottamisen.

Kaikilla oppilailla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseensa oppilaanohjaajalta sekä opettajalta. Myös vanhempia tuetaan opiskelun ohjaustyössä kertomalla säännöllisesti kurssin tavoitteista, tehtävistä sekä oppilaan edistymisestä. Oppilaanohjaaja vastaa opintojen suunnitelun ja hallinnan tukemisesta kokonaiskuvaa ajatellen, ja opettaja tukee oppilaan opiskeluja oman oppiaineensa näkökulmasta.

Yhdenmukaisilla kurssirakenteilla, selkeillä ohjeilla ja myönteisellä viestinnällä pyritään turvalliseen ja ennakoitavaan, oppimista edistävään verkkokouluarkeen.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely edistävät oppimista

Verkko-oppimisessa käytetään suunnitelmallisesti erilaisia tehtäviä sekä työ- ja havainnollistamistapoja, jotka tarjoavat oppilaille valinnan mahdollisuuksia. Opettajia kannustetaan kehittämään myös työtapoja ja tehtäviä, jotka vievät oppilaat koneen äärestä oppimaan muualle kotiin ja sen ulkopuolelle. Ilmiötyöskentelyssa luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen käyttö edistää työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta sekä vuorovaikutusta.

Koulun aikuisten ja vanhempien/ohjaajien keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Kulkuri on kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen koulu

Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset ovat läsnä mailmalla asuvien oppilaiden arjessa. Kulkurissa ne elävät luontevasti rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilaita kannustetaan havainnoimaan ympäristöään eri oppiaineiden näkökulmista ja jakamaan havaintojaan. Erityistehtävänsä mukaisesti Kulkuri arvostaa ja tukee oppilaiden suomalaisen kulttuuri-identiteetin muodostumista esittelemällä suomalaista kulttuuria, luontoa, historiaa ja yhteiskuntaa monipuolisesti ja elämyksellisesti.

Kielitietoinen koulu arvostaa oppilaiden kaikkia kieliä ja tukee erityisesti oppilaiden suomen kielen taitojen kehittymistä joko äidinkielenä tai toisena kielenä. Jokainen opettaja on paitsi suomen kielen malli myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.


Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kulkuri kannustaa kaikkia oppilaita, opettajia ja vanhempia/ohjaajia tasa-arvoiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille tilaisuuksia, toimintatapoja ja rakenteita. Yhdenvertaisuuteen pyritään paitsi turvaamalla kaikille osallistumisen mahdollisuus, myös ottamalla huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet.


Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Verkkokoulussa ja Kulkurin toimistossa tehdään aktiivisesti ympäristöä säästäviä ja sosiaalisesti kestäviä valintoja.

Ilmiö monialaisena oppimiskokonaisuutena

Suuri osa Kulkuri-verkkokoulun oppilaista opiskelee Kulkurissa vain suomen kieltä ja kirjallisuutta. Osa täydentää paikallisen tai kansainvälisen koulun opetusta muillakin Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvillä sisällöillä. Osa ei käy muuta koulua kuin Kulkuria ja opiskelee kaikkia aineita.

Vaikka iso osa opilaista opiskelee vain yhtä ainetta, verkkokoulussa toteutetaan joka lukuvuosi koko koulun yhteinen, oppiainerajat ylittävä ilmiöprojekti. Ilmiöön tutustutaan eri näkökulmista koko lukuvuoden ajan. Työskentely huipentuu ilmiökuukausiin (maalis-huhtikuu), jolloin kaikilla oppilailla on mahdollisuus syventyä ilmiöön osana eri oppiaineiden kurssityöskentelyä.

Vuosittain vaihtuvan ilmiön teeman valitsevat opettajat ja koulunjohtaja. Oppilas valitsee sekä näkökulman, joka häntä ilmiössä kiinnostaa, että toteutustavan. Ilmiötuotokset dokumentoidaan ja kootaan koulun yhteisille, avoimille ilmiösivuille.

Opettajat arvioivat ilmiötyöskentelyä osana oppilaan kurssisuoritusta kaikissa niissä aineissa, joita hän opiskelee ja joihin oppilaan valitsema näkökulma, työskentelytapa tai tuotos liittyy.