2. Kulkurin arvoperusta ja oppimiskäsitys

Kulkurin painotukset

Opetussuunnitelman perusteisiin kirjattuja perusopetuksen arvoja täydentävät Kulkurin painotukset ovat:

Suomen kielen ja suomalaisen kulttuuri-identiteetin tukeminen


Kun oppilas muuttaa ulkomaille, kulttuurinen ja kielellinen side Suomeen heikkenee: koulu, kaverit, opettajat ja ympäröivä yhteisö edustavat toista kulttuuria ja puhuvat eri kieltä. Äidinkielen taidot ja suomalainen kulttuuri-identiteetti tarvitsevat tukea.

Hyvät äidinkielen taidot ovat oppimisen edellytys myös ulkomailla asuttaessa. Mitä paremmin lapsi osaa omaa äidinkieltään, sitä paremmin hän oppii uuden ympäristön kielen ja menestyy uuden asuinmaan koulussa. Kun lapsen äidinkielen taitoa arvostetaan ja kehitetään, hän oppii uuden kielen vahvan äidinkielen taidon lisäksi, ei sen kustannuksella.

Suomen kielen, kulttuurin ja historian tunteminen vahvistaa oppilaan minäkuvan muodostumista, välittää suomalaista kulttuuriperintöä ja juurruttaa suomalaisuuteen.

Oppilaan suomen kielen kehityksen tukeminen ja suomalaisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen on Etäkoulu Kulkurin tärkeimpiä tehtäviä. Työtä tehdään yhdessä vanhempien kanssa.


Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen

Ulkomailla asuvilla oppilailla on toisaalta erilaiset lähtökohdat ja oppimistarpeet, toisaalta tarve vertaistukeen ja yhteyteen toisten ulkomailla asuvien suomalaisten oppilaiden kanssa. Kulkuri mahdollistaa sekä yksilölliset oppimispolut että yhteisöllisen oppimisen.

Oppilas voi valita opiskeltavat sisällöt ja kurssit, opiskella silloin kuin hänelle sopii ja edetä omassa tahdissa. Koulu tukee oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisten kurssien ja sisältöjen valintaa ja itsenäistä opiskelua.

Kulkuri tarjoaa ulkomailla asuville suomalaisille oppilaille vertaisyhteisön. Kulkuri-yhteisöön kuuluvat oppilaat, vanhemmat, opettajat ja muut opetukseen ja sen ohjaamiseen osallistuvat ihmiset. Kouluyhteisössä oppilas voi turvallisesti jakaa ja testata omia ajatuksiaan ja tietojaan. Oppilasta kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Vuorovaikutus lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea, ja yhteisöön kuuluminen motivoi myös opiskelemaan.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen kohtaavat erityisesti ilmiöoppimisessa. Jokainen oppilas voi valita oman näkökulmansa tutkittavaan ilmiöön. Toisaalta tavoitteena on yhteisöllinen oppimisprosessi, jossa oppilaat yhdessä tutkivat ja yrittävät ymmärtää tai selittää ilmiötä.


Vastuullisuus ja oman työn arvostaminen

Perusopetusikäinen kotona etäopiskeleva oppilas tarvitsee aina opiskelua ohjaavan aikuisen, joka huolehtii opiskelun edistymisestä. Siitä huolimatta etäopiskelu vaatii oppilaalta omaehtoisuutta ja itsenäistä työotetta.

Oppilasta tuetaan ja kannustetaan arvostamaan itseään, omaa työtään ja oppimistaan. Oppilasta ohjataan kehittymään oppijana niin, että hänen oma-aloitteisuutensa ja itsenäisen opiskelun taitonsa vahvistuvat.

Oppilaan lähiohjaajina toimivia vanhempia tai muita aikuisia tuetaan ja autetaan onnistumaan ohjaustehtävässä.


Oppimisen ilo


Suomen kielen tai suomen kielellä opiskelu on ulkomailla asuvalle oppilaalle yleensä vapaaehtoista. Kulkurissa ajatellaan, että sisäisesti motivoitunut oppilas oppii paremmin ja jaksaa etäopiskella paikallisen koulun rinnalla. Sisäinen motivaatio toimii, kun oppilas haluaa oppia, on innostunut opittavasta asiasta, tuntee pärjäävänsä ja kokee oppimisen iloa.

Positiivinen, kannustava palaute lisää oppimisen iloa ja synnyttää sisäistä motivaatiota. Jokaisella oppilaalla on tarve tuntea, että hän osaa ja pystyy. Hyvä palaute innostaa oppimaan sekä auttaa oppilasta kehittymään oppijana ja löytämään omat vahvuutensa.

Oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen uuden oppimisessa synnyttää myönteisiä tunnekokemuksia ja oppimisen iloa. Oppimisen ilo puolestaan lisää oppilaan pystyvyyden kokemuksia ja parantaa oppimistuloksia.


Luovuus ja innovatiivisuus


Oppilaita ja opettajia kannustetaan käyttämään uusia tieto- ja viestintätekniikan välineitä ja pedagogisia menetelmiä, etsimään kriittisesti uutta tietoa ja taitoa opetuksen ja oppimisen tueksi, sekä toimimaan työssään ja opiskelussaan luovasti ja uusia ratkaisuja etsien.

Opettaja tukee ja kannustaa oppilasta oppimisympäristön innovatiiviseen käyttöön ja hyödyntää oppilaiden ideoita opetuksessa. Opettajat jakavat aktiivisesti omaa osaamistaan ja ideoitaan toisilleen Verkkokoulun Opehuoneessa, opetiimeissä ja opettajien koulutustilaisuuksissa.

Etäkoulu Kulkuri elää tiivisti nykyajassa ja on edelläkävijä etä- ja verkko-opetuksen kehittämisessä. Kulkuri tekee yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja osallistuu aktiivisesti verkko-opetuksen tekniseen ja sisällölliseen kehitystyöhön mm. jakamalla ja levittämällä hyviä käytänteitä ja verkko-opetuksen asiantuntemusta.


Mediakasvatus ja mediakriittisyys

Oppilasta ohjataan monipuoliseksi median käyttäjäksi ja median tuottajaksi. Mediakasvatus ja mediakriittisyys ovat luonteva osa verkkoympäristössä toimivaa koulua ja eri oppiaineita.

Kulkurin oppimiskäsitys

Oppilaat ovat erilaisia

Oppilailla on erilaiset oppimistarpeet, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja oppimistyylit. Monimuotoisessa ja -mediaisessa oppimisympäristössä jokainen oppilas löytää itselleen sopivan tavan oppia. Kun oppilaita autetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja tapansa oppia, he kehittyvät oppijoina.

Oppilas on aktiivinen

Oppilas on aktiivinen toimija ja oman oppimisensa omistaja, joka kantaa vastuuta oppimisestaan ja sen etenemisestä. Hän reflektoi ja arvioi oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Aktiivinen oppilas asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa, osaa hakea tietoa ja pyytää tarvittaessa apua.

Sisäinen motivaatio on tie parempaan oppimiseen

Sisäisesti motivoitunut oppilas haluaa oppia ja on kiinnostunut opittavasta asiasta. Kun oppilas haluaa oppia, voi vaikuttaa omaan oppimiseensa, opittaviin sisältöihin ja työtapoihin, tuntee pärjäävänsä ja kokee oppimisen iloa, hän oppii paremmin kuin ulkoisesti motivoitunut oppilas.

Sisäistä motivaatiota, oppimisen iloa ja parempaa oppimista edistetään oppimisympäristössä mm. valinnaisuudella, yhteisöllisyydellä, positiivisella ja kannustavalla palautteella, autenttisuudella ja pelillisyydellä.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vanhempien, toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Yhdessä oppiminen edistää oppilaan luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaan kiinnostuksen kohteiden laajentumista.

Positiivinen ilmapiiri ja palaute tukee oppimista ja motivoi

Oppilaan minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita hän asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa, motivoi ja edistää oppimista. Monipuolinen, myönteinen ja kannustava palaute tukee oppimista ja laajentaa oppilaan kiinnostuksen kohteita.

Positiivinen pedagogiikka perustuu oppilaiden vahvuuksien tunnistamiseen, näkyväksi tekemiseen ja niiden kautta oppimiseen. Tärkeintä on kannustaminen ja hyvän löytäminen jokaisesta oppilaasta. Heikkouksien ja sen, mitä oppilas ei osaa, asemesta keskitytään vahvuuksiin ja siihen, miten oppilas voi kehittää ja käyttää niitä avuksi uusien asioiden oppimisessa.

Ilmiöitä tutkimalla opitaan enemmän

Oppiainerajat ylittävien ilmiöiden tutkiminen yhdistää oppilaita, opettajia ja oppiaineita. Ilmiöoppiminen on oppijalähtöistä ja mahdollistaa erilaiset oppimistyylit. Oppilaan aktiivisuus korostuu: opettaja ei määrää mitä tehdään ja miten, vaan oppilas tarkastelee ilmiötä haluamastaan näkökulmasta ja haluamallaan tavalla. Parhaimmillaan ilmiöoppiminen tuottaa uutta tietoa, jota ei oppisi yksin tai yhden oppiaineen ja opettaa elämässä tarvittavia suunnittelu-, tiedonhaku-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.