6. Arviointi Kulkurissa

Arviointi Kulkurissa

Kulkurin arviointikulttuuri ja sen kehittäminen

Kulkurissa kehitetään monipuolista arviointia niin, että se ohjaa ja kannustaa sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Vapaaehtoisen verkko-opiskelun arviointikulttuurissa korostuvat rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri, oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen sekä oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.

Kaikki arviointi ja palautteen antaminen oppilaille perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja tässä opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppiaineiden osaamisen arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.

Palautteen ja arvioinnin tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään
 • mitä heidän on tarkoitus oppia
 • mitä he ovat jo oppineet
 • miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.
Verkko-oppimisen arviointia kehitetään yhdessä kaikkien siihen osallistuvien toimijoiden kanssa (oppilaat, vanhemmat/ohjaajat, opettajat ja koulunjohtaja). Kulkurin arviointikulttuuri on kirjattu laatukäsikirjaan, jota päivitetään ja kehitetään yhdessä verkko-opettajien kanssa. Avoimessa verkkokoulussa myös opettajilla on tilaisuuksia vertaisarviointiin eli toistensa verkkokurssien ja niiden palaute- ja arviointikäytänteiden arviointiin ja kehittämiseen yhdessä.

Opintojen aikainen arviointi

Verkko-opiskelun arvioinnissa korostuu opintojen aikainen, jatkuva palaute ja arviointi. Arvioinnissa hyödynnetään verkon ja oppimisympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti:
 • Oppilaan on voitava osoittaa ja dokumentoida osaamistaan monipuolisesti, erilaisten tehtävien, työtapojen, välineiden ja medioiden avulla. Arvioinnin kohteena ei ole vain oppimisen tulos vaan myös työskentely- ja oppimisprosessi, jota oppimistehtävissä tehdään näkyväksi.
 • Verkossa opettaja voi antaa palautetta monipuolisesti eri kanavilla ja tavoilla: oppimisympäristön työkaluilla, oppilaan seurantasivuilla, sähköpostilla, videon ja verkkoneuvottelun avulla.
Kaikilla verkkokursseilla on mahdollisuuksia säännölliseen itsearvointiin. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan paitsi oppimistehtävän tulosta, myös omaa työskentely- ja oppimisprosessiaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan oppimisessa sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista. Ylemmillä luokilla oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu on analyyttisempää ja ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin.

Kursseilla ohjataan oppilaita vertaisarviointiin ja annetaan siihen tilaisuuksia. Vertaisarvioinnissa tärkeää on kunnioittava, kannustava ja arvostava suhtautuminen toiseen oppilaaseen ja hänen työhönsä. Opettaja luo tilanteita, joissa yhdessä pohditaan, millainen palaute ja arviointi on hyödyllistä, motivoi ja auttaa oppimisessa. Myös palautteen vastaanottamista ja siitä oppimista harjoitellaan. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla oppilas tulee tietoiseksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa.

Etäopiskelussa opiskelun suunnittelun ja itsenäisen työskentelyn taidot korostuvat. Arviointi kohdistuu paitsi osaamisen tasoon, myös oppilaan työskentelyyn ja työskentelytaitoihin. Oppilaita ohjataan
 • suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja
 • dokumentoimaan työskentelyprosessiaan verkossa
 • tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Verkkokoulun arviointi tukee ja ohjaa paitsi oppilasta, myös oppilaan opiskelua kotona ohjaavaa vanhempaa tai muuta lähiohjaajaa. Tekemällä kurssin oppimistavoitteet ja arviointikriteerit näkyviksi opettaja auttaa oppilaan lähiohjaajaa onnistumaan tehtävässään.

Etäopiskelussa palautteen ja arvioinnin ajoitus on tärkeä: pian tehtävän jälkeen saatu palaute ja edistymisen ajantasainen arviointi ylläpitää opiskelumotivaatiota ja sitouttaa opiskeluun. Vanhemmille oppilaan edistymisestä tiedotetaan kuukausittain tai vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana.

Päättöarviointi Kulkurissa

Etäkoulu Kulkurissa ulkomailla asuvat yläkoulun oppilaat, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa, voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän erityisessä tutkinnossa joko kokonaan tai yhdessä/useammassa oppiaineessa. Erityisessä tutkinnossa selvitetään näyttöjen ja kokeiden avulla tutkintoon osallistuvan tietoja ja taitoja suhteessa perusopetuksen oppimäärän tavoitteisiin. Erityisessä tutkinnossa (koko oppimäärä) suoritetaan seuraavien aineiden oppimäärät:
 • äidinkieli ja kirjallisuus,
 • toinen kotimainen kieli,
 • vieras kieli,
 • terveystieto,
 • uskonto tai elämänkatsomustieto,
 • historia,
 • yhteiskuntaoppi,
 • matematiikka,
 • fysiikka,
 • kemia,
 • biologia,
 • maantieto,
 • liikunta,
 • musiikki,
 • kuvataide,
 • käsityö ja
 • kotitalous.
Perusopetuksen oppimäärää erityisessä tutkinnossa suorittavat oppilaat osallistuvat verkko-opiskelun lisäksi valvottuun päättökokeeseen. Päättökokeeseen voi osallistua myös ulkomailla esimerkiksi Suomen suurlähetystössä, konsulaatissa, paikallisessa tai kansainvälisessä koulussa. Suomessa päättökoe tehdään Kulkurin toimistossa tai oppilaan asuinpaikkakunnan koulussa. Oppilas voi suorittaa päättökokeen silloin kuin se hänelle sopii.

Päättöarvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen päättöarvioinnin kriteereitä. Päättöarvosanaa annettassa voidaan ottaa päättökokeen lisäksi huomioon
 • opiskelu Kulkurin verkkokurssilla
 • suomalaisen koulun todistus, jos oppilas on käynyt päättöarviointilukuvuonna tai sitä edeltävänä lukuvuonna suomalaista koulua.
Päättökokeen painoarvo päättöarvioinnissa on suuri, sillä se on Kulkurin ainoa valvottu koe. Jos oppilas on käynyt koko yläkoulun Kulkurissa, päättökokeen painoarvo on n. 50 %. Toinen 50 % tulee oppilaan verkkokurssin arvosanasta, jos sen huomioon ottaminen vaikuttaa arvosanaa korottavasti. Jos päättökoe on mennyt selvästi paremmin, kuin kurssisuoritukset, päättöarvosana annetaan pelkän päättökokeen perusteella.

Kulkurin todistukset

Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat todistuksen (ote opintosuoritusrekisteristä). Opintorekisteriotteessa on

- arvioitavien kokonaisuuksien/tehtävien/kokeiden arvosanat sekä
- koko kurssin arvosana

joko sanallisesti (alakoulu) tai numeroina (yläkoulu). Arviointiasteikko on kirjattu verkkokoulun laatukäsikirjaan

Erityisessä tutkinnossa annettavat todistukset Kulkurissa ovat

 • Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan perusopetuksen jonkin yksittäisen oppiaineen koko oppimäärän suorittaneelle
 • Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan henkilölle, joka on suorittanut erityisessä tutkinnossa kaikki perusopetusasetuksen 23 §:ssä edellytetyt oppiaineet.