9. Kulkurin kielet ja kulttuurit

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.

Ulkomailla asuva oppilas elää usein monikielisessä ympäristössä, jossa kotona puhuttu kieli, ympäristön kieli ja koulukieli voivat kaikki olla eri kieliä. Suomen kieltä puhutaan kotona arkisissa tilanteissa, joskus vain toisen vanhemman kanssa. Ilman tukea ja systemaattista opiskelua se ei kehity täysipainoiseksi ajattelukieleksi, jolla voi lukea ja kirjoittaa sekä opiskella ja ymmärtää monimutkaisia, käsitteellisiä asioita.

Kulkuri tukee oppilaiden tarpeista lähtevää kielitaidon opiskelua. Osa oppilaista on tulossa takaisin suomalaiseen kouluun tai Suomeen opiskelemaan ja suorittaa perusopetuksen oppimäärää erityisessä tutkinnossa. Osalle suomi on toinen kieli, jonka taitoa halutaan ylläpitää. Opetusta eriytetään niin, että eri tasoiset ja erilaisiin tavoitteisiin pyrkivät oppilaat löytävät itselleen sopivat sisällöt ja tehtävät. Suomea voi opiskella sekä äidinkielenä että toisena kielenä.

Oppilaita ohjataan arvostamaan suomen kieltä ja suomalaista kulttuuri-identiteettiä sekä muita kieliä ja kulttuureja. Kulkuri edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman asuinmaansa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä mediakulttuuri.

Kulkurin opetuskieli on suomi.