7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kulkurissa

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kulkurissa

Etäkoulu Kulkuri voi tarjota ulkomailla asuville verkkokoulun oppilaille
  • yleistä tukea ja
  • tukiopetusta
Tehostettua ja erityistä tukea tai opiskeluun osallistumisen edellyttämiä palveluita tai apuvälineitä ei verkkokoulussa ole mahdollista tarjota.

Yleinen tuki Kulkurissa

Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään verkkokoulussa opetusta eriyttämällä, ohjauksella sekä opettajan ja lähiohjaajan yhteistyöllä. Pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla oppilaan tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana verkkokoulun arkea. Tukea voidaan antaa heti tarpeen ilmetessä, eikä se edellytä tutkimuksia tai päätöksiä. Oppilaan, vanhempien ja lähiohjaajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 

Oppilaan koulunkäynnin tueksi voidaan myös järjestää oppilaspalavereita. Oppilaspalaverien tarkoituksena on tukea ja auttaa oppilasta muun muassa opintojen suunnittelussa ennen lukuvuotta tai oppimisen solmukohdissa lukuvuoden aikana. Palaverit järjestetään verkkoneuvotteluohjelman välityksellä ja sen jäsenet kootaan tapauskohtaisesti.  

Oppilaspalaverissa voidaan esimerkiksi sopia poikkeavista opiskelujärjestelyistä tai merkittävistä opintosuunnitelman muutoksia. Toiminnan lähtökohtana on aina oppilaan etu ja ratkaisun etsiminen yhdessä oppilaan kanssa. 

Tukiopetus Kulkurissa

Kulkuri tarjoaa oppilaille mahdollisuuden yksityiseen tukiopetukseen verkkoneuvotteluohjelman välityksellä erillisestä maksusta. Tukiopetuksen käytännön järjestelyistä sovitaan yhdessä oppilaan huoltajan, opettajan ja koulun toimiston kanssa.