1. Opetussuunnitelman laadinta Kulkurissa

Kulkuri-verkkokoulun opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkuri on ulkomailla asuvien perusopetusikäisten oppilaiden etäkoulu, jota ylläpitää Kansanvalistusseura. Alakoulussa etäopetusta annetaan kaikille yhteisissä lukuaineissa:

- suomen kieli ja kirjallisuus
- englannin kieli, A-oppimäärä
- matematiikka
- ympäristö- ja luonnontieto
- uskonto
- historia

Yläkoulussa etäopetusta annetaan kaikissa kaikille yhteisissä aineissa:

- suomen kieli ja kirjallisuus
- englannin kieli, A-oppimäärä
- toinen kotimainen kieli: ruotsin kieli, B-oppimäärä
- matematiikka
- fysiikka
- kemia
- biologia
- maantieto
- uskonto
- historia
- yhteiskuntaoppi
- terveystieto
- liikunta
- kuvataide
- käsityö
- kotitalous
- musiikki

Yläkoulun oppilaat voivat tarvittaessa suorittaa joidenkin aineiden tai koko perusopetuksen oppimäärän erityisessä tutkinnossa.

Etäkoulu Kulkurissa on sekä kirjallisia etäopiskelukursseja että verkkokoulu. Kirjalliset etäopiskelukurssit poistuvat vähitellen valikoimasta. Tämä opetussuunnitelma on Kulkuri-verkkokoulun opetussuunnitelma.

Vaikka Kulkuri-verkkokoulussa ei vielä ole kaikkia perusopetuksen kursseja, opetussuunnitelma kattaa kaikkien oppiaineiden kaikki vuosiluokat. Uudet kurssit laaditaan tämän opetussuunnitelman mukaisiksi.

Huoltajien, oppilaiden ja opettajien osallistuminen opetussuunnitelman laadintaan ja aikataulu

Opetussuunnitelman laadinta alkoi Kulkuri-verkkokoulun arvopohjan määrittelyllä kevätlukukaudella 2015. Eri puolilla maailmaa asuvat oppilaat ja huoltajat voivat osallistua arvokeskusteluun

- Kulkurin Facebook-sivulla ja
- Padlet-työkalun avulla Verkkokoulun etusivulla (www.kulkurikoulu.fi -> Verkkokoulu).

Osallistumismahdollisuudesta tiedotettiin kaikkien oppilaiden vanhemmille.

Verkko-opettajat osallistuivat arvokeskusteluun ja opetusuunnitelman yleisen osan laadintaan kevätlukukaudella 2015

- Verkkokoulun Opehuoneen keskusteluissa ja
- Opettajien koulutuspäivässä 9.5.2015.

Opetussuunnitelmatietoa jaettiin ja opetussuunnitelmasta keskusteltiin Verkkokoulun Opehuoneen OPS2016-sivustolla lukuvuoden 2015-16 ajan. Opetussuunnitelmaluonnos koottiin julkaistiin samassa paikassa. Opettajat voivat kommentoida ja muokata luonnosta.

Opetusuunnitelmaluonnoksen yleinen osa julkaistiin OPS2016-sivustolla 25.5.2016. Sen kokosi koulunjohtaja valtakunnallisten perusteiden, em. vanhempien, oppilaiden ja opettajien keskusteluiden sekä opettajien koulutuspäivän ryhmätyötuotosten pohjalta.

Oppiaineiden vuosiluokkakohtaisten sisältöjen ja tavoitteiden kokoaminen aloitettiin yhdessä opettajien kanssa keväällä 2016. Etäkoulu Kulkurin opettajat ovat sivutoimisia ja he voivat osallistua työhön niin paljon kuin mahdollista. Työtä koordinoi koulunjohtaja, mutta opetussuunnitelmatyötä tehtiin myös opetiimeissä.

Huoltajille ja oppilaille tarjottiin mahdollisuus opetussuunnitelmaluonnoksen kommentointiin Verkkokoulun avoimilla sivuilla.

Lopullinen opetussuunnitelma julkaistiin syyslukukauden 2017 alussa ja hyväksyttiin Kansanvalistusseuran hallituksessa 2.1.2018.

Opetuksen järjestäminen Etäkoulu Kulkurissa

Siirtymävaiheiden yhteistyö

Kulkuri-oppilaat opiskelevat verkkokoulussa puolesta vuodesta useaan vuoteen. Perhe voi asua ulkomailla vain joitakin kuukausia, jolloin oppilas hyppää omasta suomalaisesta koulustaan Kulkurin matkaan vain lukukaudeksi. Pysyvästi ulkomailla asuvat oppilaat opiskelevat Kulkurissa vuosia ja voivat suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi suomen kielessä ja kirjallisuudessa.

Kulkurin siirtymävaiheiden käytänteistä voi lukea lisää Kulkurin ohjaussuunnitelmasta.

Siirtymät suomalaisesta koulusta Kulkuriin ja takaisin suomalaiseen kouluun

Opiskelun aloittaminen Kulkurissa liittyy usein suureen muutokseen oppilaan elämässä: Hän muuttaa ulkomaille ja aloittaa opiskelun vieraalla kielellä paikallisessa tai kansainvälisessä koulussa. Osa ulkomaille muuttavista oppilaista ei käy muuta koulua, jolloin ulkomaille muutto tarkoittaa heille siirtymistä tutusta lähiopetuksesta etäopetukseen.

Toinen oppilaalle merkittävä siirtymävaihe on paluu Suomeen ja suomalaiseen kouluun ulkomailla asuttujen vuosien jälkeen.

Kulkuri tukee siirtymävaiheita tarjoamalla tietoa vanhemmille ja suomalaisille kouluille. Siirtymävaihetta tuetaan oppilaanohjauksen keinoin. Opinto-ohjaaja vastaa tiedonsiirrosta Kulkurin ja suomalaisen koulun välillä, sekä tukee oppilasta ja vanhempaa siirtymävaiheessa muun muassa henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen ja oppilaspalaverien avulla.

Kotisivuilta ja Verkkokoulun sivuilta löytyy myös tietoa siirtymävaiheen tueksi
  • koululaisen kanssa ulkomaille muutosta,
  • etäopiskelun tarpeesta ja
  • vanhempien roolista etäopiskelussa.
Lisäksi Kulkuri konsultoi ja neuvoo vanhempia, suomalaisen koulun opettajia, rehtoreita ja opinto-ohjaajia lapsen koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä sekä ennen ulkomaille muuttoa että oppilaan palatessa takaisin suomalaiseen kouluun.

Siirtymävaiheet Kulkuri-verkkokoulussa

Kun Kulkurin oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle ja opettaja vaihtuu, uusi opettaja esittäytyy tuleville oppilailleen ennen lukuvuoden päättymistä. Opettaja päättää, miten hän esittäytyy (video, teksti + kuva, sähköpostiviesti tms.). Esittäytymisessä ja tutustumisessa oppilaan nykyinen ja tuleva opettaja tekevät yhteistyötä. Erityisen tärkeää yhteistyö on toiselta kolmannelle luokalle ja alakoulusta yläkouluun siirryttäessä.

Kulkurissa vanhemmat ovat lastensa lähiohjaajia ja heidän roolinsa opiskelussa on merkittävä. On tärkeää, että vanhemmat tietävät, miten opiskelu muuttuu, kun oppilas siirtyy vuosiluokalta toiselle ja alakoulusta yläkouluun. Opettajat ja opinto-ohjaaja tekevät yhteistyötä myös vanhempien kanssa ja tiedottavat heitä muutoksista sekä tukevat vanhempia ja oppilaita muutoksissa. Opinto-ohjaaja on aktiivisesti mukana Kulkurin oppilaan siirtymävaiheiden tukena.

Opetuksen järjestämisen tavat

Verkko-opetus joustaa

Kulkuri-verkkokoulu joustaa oppilaiden elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaan. Verkkokoulussa oppilas voi edetä vuosiluokittain tai oman opinto-ohjelman mukaan.

Oppilas voi valita Kulkurin kurssitarjonnasta omaan oppimistarpeeseensa sopivien aineiden ja vuosiluokkien kursseja. Koulussa voi opiskella myös koko perusopetuksen oppimäärän erityisessä tutkinnossa. Todistus vastaa päättötodistusta esimerkiksi yhteishaussa.

Verkkokoulun lukuvuosi alkaa syyskuun alussa ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa. Suomen kielen ja kirjallisuuden verkkokursseilla opetus etenee kuukauden jaksoissa. Jakson sisällä oppilas voi edetä omassa tahdissaan. Muiden aineiden kursseilla opiskelutahti on vapaa.

Vieraiden kielten opiskelun oppilas voi aloittaa silloin kuin se sopii tai siihen on tarvetta. A-kielenä on englannin kieli, B-kielenä ruotsin kieli.

Etäopetusta verkossa ja reaaliaikaisesti

Opetus Kulkurissa on etäopetusta Peda.net-verkkoympäristössä. Verkkokurssi koostuu opettajan luomista sisällöistä ja tehtävistä, kustantajien sähköisistä oppimateriaaleista sekä erilaisista nettisisällöistä. Osalla verkkokursseista oppilas tarvitsee lisäksi painetun oppikirjan.

Jokaisella verkkokurssilla on 2-4 reaaliaikaista etäopetustuokiota lukuvuoden aikana.

Suomeen liittyviä sisältöjä ja ilmiöitä

Kulkuri-verkkokoulun opetus on pääosin ainejakoista, koska suurin osa oppilaista käy asuinmaassaan paikallista tai kansainvälistä koulua ja Kulkuri täydentää sen opetusta Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvissä sisällöissä. Suosituin ja tärkein aine on suomen kieli ja kirjallisuus. Paljon opiskellaan myös Suomen historiaa, maantietoa ja yhteiskuntaoppia sekä ruotsin kieltä.

Kulkuri-verkkokoulun lukuvuoteen sisältyy yksi ilmiöpohjaisen oppimisen jakso, jolloin verkkokoulun oppilaat tutkivat jotakin todellisen elämän ilmiötä yli oppiainerajojen. Oppilas valitsee itse näkökulman, josta hän ilmiötä lähestyy ja tavan, jolla oppimista dokumentoi. Ilmiöoppimisen tuotos voi olla esimerkiksi video, prezi-esitys, tutkielma, käsityö tms. - oppilaan valitsemasta näkökulmasta ja toteutustavasta riippuen.

Oppilaanohjaus

Kulkurin erikoisala oppilaanohjauksessa on ulkomaille muuttavien, siellä asuvien ja paluuta suunnittelevien oppilaiden opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät kysymykset. Kulkuri ohjaa ja konsultoi sekä vanhempia että koulujen opinto-ohjaajia, opettajia ja rehtoreita oppilaiden ulkomaille muuttoon tai sieltä paluuseen liittyvissä kysymyksissä.

Kulkuri tarjoaa oppilaanohjausta oppilaiden opiskelujen tueksi. Oppilaanohjaus on suunnattu yläkoulun oppilaille, erityisesti kaikkia tai useimpia oppiaineita Kulkurissa opiskeleville oppilaille. Ohjaus keskittyy ensisijaisesti oppilaan henkilökohtaiseen ohjaukseen opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnittelussa, sekä lähiohjaajan ohjaustehtävän tukemiseen. Ohjauksen toimintamallit sovitaan joustavasti yhdessä oppilaan ja vanhemman/lähiohjaajan kanssa, perheen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Oppilaanohjaukseen kuuluu myös vapaaehtoiset infowebinaarit lukuvuoden ajankohtaisista aiheista yläkoululaisille, huoltajille sekä lähiohjaajille.

Ohjauksen tukena on myös verkkokoulussa sijaitseva Kulkurin oppilaanohjaus- sivusto, josta löytyy tukea opintojen suunnitteluun ja ajankohtaista tietoa opiskelemiseen sekä jatko-opintoihin liittyen.

Kulkurin oppilaanohjauksesta kerrotaan tarkemmin ohjaussuunnitelmassa.