11. Vuosiluokat 3 - 6

Vuosiluokat 3-6 Kulkurissa

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa ja muissa haastekohdissa. Kulkurin oppilaiden erityisiä haasteita ovat muutto ulkomaille sekä paluu takaisin suomalaiseen kouluun ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheet Kulkurissa, katso luku 1: Opetuksen järjestäminen Etäkoulu Kulkurissa.

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Opiskelun asettamia vaatimuksia pohditaan huoltajien kanssa.

Kulkurissa lasten lähiohjaajia ovat yleensä vanhemmat. Heidän roolinsa on alaluokilla erityisen merkittävä. On tärkeää, että vanhemmat tietävät, miten he voivat tukea lapsen oppimista ja miten opiskelu muuttuu oppilaan siirtyessä vuosiluokalta toiselle. Kulkurin alakoulun opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa: opettajat tiedottavat muutoksista ja tukevat perhettä muutoskohdissa. Opettaja kertoo kurssista, sen sisällöistä ja opiskelukäytännöistä. Jokaisella kurssilla esillä olevat lukuvuosisuunnitelmat, arviointikriteerit ja kurssien tavoitteet tukevat vanhempaa opiskelun ohjaustehtävässä.

Kun oppilas on siirtymässä Kulkurin suomen kielen kurssilla vuosiluokalta seuraavalle, uusi opettaja esittäytyy keväällä ennen lukuvuoden päättymistä (esim. video, teksti + kuva, sähköpostiviesti tms). Esittäytymisessä ja tutustumisessa oppilaan nykyinen ja tuleva opettaja tekevät yhteistyötä. Jos oppilas siirtyy suomalaisesta koulusta Kulkuriin tai Kulkurista suomalaiseen kouluun, suomalaisen koulun opettaja voi olla yhteydessä Kulkurin opettajiin.

Vuosiluokkien 3–6 erityinen tehtävä: Oppijana kehittyminen

Vuosiluokkien 3–6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen myös verkkoympäristössä.

Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.

Vuosiluokkien 3–6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Opetuksessa pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen.

Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä sekä uusien toteutustapojen kokeilemista tuotoksissa. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen toimintaan.

Kulkurin lukuvuoteen sisältyy vuosittain monialaisia oppimiskokonaisuuksia: erilaisiin ilmiöihin perehtymistä ja niiden tutkimista eri näkökulmista. Lukuvuoden ilmiön aihe valitaan hyvissä ajoin ja valinnassa kuullaan sekä opettajia että oppilaita.

Kulkurin oppilaat tutustuvat lukuvuoden aikana ilmiöön ikäkauteensa sopivalla tavalla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaat osallistuvat ilmiötyöskentelyyn eri tavoin. He eivät ole vain tekemisen kohteita, vaan heidän kysymyksensä ja kiinnostuksen kohteensa määrittävät ilmiöprojektin toteutusta. Oppilaat ovat projektissa myös tiedon tuottajia. He valitsevat itse paitsi oman näkökulmansa tutkittavaan ilmiöön, myös toteutustavan. Valmiisiin tuotoksiin tutustutaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan antamaan vertaispalautetta ja kommentoimaan toistensa tuotoksia.

Vuosiluokkien 3-6 erityisen tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään sekä ko. vuosiluokkien opetiimin keskusteluissa että opettajien ja koulunjohtajan välisissä pedagogisissa kehittämiskeskusteluissa vuosittain.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheet Kulkurissa, katso luku 1: Opetuksen järjestäminen Etäkoulu Kulkurissa.

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää opettajien, toimiston henkilökunnan ja oppilaan huoltajien/lähiohjaajien suunnitelmallista yhteistyötä sekä opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu.

Siirtymä alakoulusta yläkouluun tarkoittaa oppilaille sopeutumista uudenlaiseen työskentelytapaan sekä uusiin opettajiin, oppilaisiin ja oppiaineisiin tutustumista. Vanhempia tiedotetaan, miten opiskelu muuttuu, kun oppilas siirtyy alakoulusta yläkouluun.

Kulkurin tehtävä on huolehtia, että verkkokoulun työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että yhdessä vanhempien kanssa huolehditaan myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.

Kun Kulkurin oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle ja opettaja vaihtuu, uusi opettaja esittäytyy tuleville oppilailleen ennen lukuvuoden päättymistä (esim. video, teksti + kuva, sähköpostiviesti tms.). Esittäytymisessä ja tutustumisessa oppilaan nykyinen ja tuleva opettaja tekevät yhteistyötä. Jos oppilas siirtyy suomalaisesta koulusta Kulkuriin tai Kulkurista suomalaiseen kouluun, suomalaisen koulun opettaja voi olla yhteydessä Kulkurin opettajiin.