10. Vuosiluokat 1 - 2

Vuosiluokat 1 - 2 Kulkurissa

Kulkurin oppilaat voivat osallistua joustavasti esiopetukseen sekä 1. ja 2. luokan etäopetukseen. Koska koulu sekä luku- ja kirjoitustaidon opettelu alkaa useimmissa maissa aikaisemmin kuin Suomessa, Kulkurissa esiopetuksen ja ensimmäisen luokan voi aloittaa silloin kuin se on luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä Kulkurissa on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Jokaiselle oppilaalle annetaan rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaille annetaan säännöllisesti palautetta opiskelusta ja heitä kannustetaan aktiivisesti.

Kulkurin painopiste vuosiluokilla 1–2 on suomen kielen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta suomen kieleen, lukemiseen ja tekstien tuottamiseen sekä vahvistaa ulkomailla asuvien oppilaiden suomalaista kulttuuri-identiteettiä.

Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita ajatellen: perustehtävien lisäksi oppilaat voivat tehdä eriyttäviä lisätehtäviä verkossa. Oppilaita ohjataan omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä. Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään huomiota.

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen tapahtuu verkkoympäristön lisäksi lapsen ja ohjaajan välisessä vuorovaikutuksessa sekä reaaliaikaisilla nettitunneilla toisten oppilaiden ja opettajan kanssa.

Tavoitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet tunnistetaan mahdollisimman varhain ja tukea annetaan tai ohjataan oppilas tuen piiriin oikea-aikaisesti. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus.

Vuosiluokkien 1-2 oppilaiden verkko-opiskelun onnistumisessa vanhemmat/lähiohjaajat ovat avainasemassa. Oppilaiden oppimista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Opettajat ovat säännöllisesti yhteydessä koteihin sekä tukee ja neuvoo vanhempia tarvittaessa.