Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1 - 2

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1 - 2

Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen, oman identiteetin muotoutumiseen sekä kestävään elämäntapaan.

Kulkuri tarjoaa jokaiselle oppilaalle kannustavan ja vuorovaikutteisen verkkoyhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa arvostetuksi. Kestävään elämäntapaan koulu kasvattaa paitsi omalla esimerkillään, osana jokaisen oppiaineen opetusta ja koulun yhteistä ilmiötyöskentelyä.

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet Kulkurissa on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä näkökulmat painottuvat vuosiluokilla 1-2. Kulkurin painottamat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet on kursivoitu.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja esittämään työnsä tuloksia verkkoympäristössä.

Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita.

Oman työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan.

Motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä ajattelun kehittymistä tuetaan mahdollisuuksien mukaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, taiteen eri muotojen sekä vuorovaikutuksen avulla.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja.

Tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Tutustuttamalla oppilaita suomalaiseen kulttuuriin vahvistetaan heidän kulttuuri-identiteettiään. Kansainvälisyyteen Kulkurin eri puolilla maailmaa asuvat oppilaat kasvavat luontevasti. Oppilaiden erilaisia kulttuuritaustoja arvostetaan ja hyödynnetään opetuksessa. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia esitellä oman asuinmaansa, -yhteisönsä tai perheensä kulttuuria eri näkökulmista ja oppia toisiltaan. Yhdessä pohditaan, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa.

Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan.

Verkkokoulussa oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen yhdessä vanhempien tai muiden lähiohjaajien kanssa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä.

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja käydään läpi.

Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö edellyttää.

Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainontaa ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa.

Verkkokoulussa painotetaan tarkoituksenmukaisia, turvallisia, ergonomisia ja terveellisiä teknologian käyttötapoja. Oppiminen tapahtuu mahdollisimman paljon myös oppilaan lähiympäristössä liikkuen, tehden ja toimien - ja verkkoon opittua dokumentoiden.

Toisten ihmisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen on yhtä tärkeää verkkokoulussa kuin kasvokkain kohdatessa. Kulkurissa korostetaan niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin arvostavaa ja aktiivista vuorovaikutusta.

Monilukutaito (L4)

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa.

Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla.

Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. Samoin kehittyy taito käsitellä arkeen liittyen numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähi- ja verkkoympäristössä.

Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä.

Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Tuottamisen taitoja kehitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan eri tavoin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Verkkokoulussa tieto- ja viestintätekniikka on paitsi opiskelun kohde, myös sen väline. Perustaidot harjaantuvat luontevasti verkkoympäristöön tutustuessa ja siellä työskennellessä.

1. ja 2. luokkien oppilaat tutustuvat verkkoympäristöön ja käyttävät sitä yhdessä vanhempien/lähiohjaajien kanssa. Verkkokoulun suljetut kurssisivut tarjoavat turvallisen ympäristön tieto- ja viestintätekniikan harjoitteluun. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin muihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.

Yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa luodaan tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään myös terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille.

Oppilaita kannustetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan.

Oppilaat harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteissa, kuten kurssisivuilla käytävissä keskusteluissa ja reaaliaikaisilla nettitunneilla.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Verkkokoulussa oppilaat saavat mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.

Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi kotona ja koulussa tai muussa lähiympäristössä. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen.

Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammatteihin ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, erityisesti perheiden arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilaat suunnittelevat omaa opiskeluaan yhdessä vanhempien kanssa. Heillä on myös tilaisuuksia vaikuttaa verkkokurssien sisältöihin sekä työ- ja toimintatapoihin.

Oppilaiden kanssa käydään läpi, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa asuinmaassa, Suomessa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.