Verkkokoulu

Kulkurin vaikuttavuusarvioinnin tulokset


Vaikutus.jfifKulkurin ylläpitäjä Kansanvalistusseura on toteuttanut ulkopuolisen arvioinnin Kulkurin vaikuttavuudesta. Vaikuttavuusarvioinnissa kuultiin Kulkurin oppilaita, vanhempia, opettajia ja tärkeimpiä sidosryhmiä. Vaikuttavuusarviointiraportti julkaistiin lokakuussa 2017:

Kulkuri_arviointiraportti_syksy2017_LT.pdf

Oppilaat arvostavat Kulkurin tarjoamaa mahdollisuutta oppia ajasta ja paikasta riippumatta, omassa tahdissa. Opettajien osaamista kiitettiin: materiaalit ja sisällöt ovat monipuolisia.

Vanhemmat pitävät Kulkuria ainutlaatuisena ja jopa elintärkeänä lastensa oppimisen varmistajana. Lasten nähtiin tarvittaessa pystyvän vaivatta siirtymään takaisin suomalaiseen kouluun: suomalaisen opetussuunnitelman mukainen äidinkielen opiskelu piti yllä niin hyvää kielitaitoa, että lapsi pystyi puhumaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan äidinkielellään. Kulkurin oppilaat tulevat tutuiksi myös digitaalisen oppimisympäristön kanssa, käyttävät digitaalisia materiaaleja ja tuottavat digitaalista sisältöä.

Opettajien näkökulmasta opetustyö Kulkurissa toimii oppimisen mahdollistajana. Kulkurin nähtiin pitävän opettajat ajan tasalla opetuksen digitalisaatiosta sekä verkko- ja ilmiöoppimisen pedagogiikasta. Opettajat olivat myös tunnistaneet erityisosaamisensa ja jakaneet kokemuksiaan muille opettajille webinaareissa, sosiaalisessa mediassa ja konferensseissa.

Kulkuri nähdään tärkeänä osana kokonaisuutta, jonka muodostavat ulkomailla toimivat suomalaiset koulut, Suomi-koulut sekä Etäkoulu Kulkurin verkkokoulu. Kulkurissa suomalaiset lapset voivat oppia äidinkieltä ja käydä koulua kaikkialla maailmassa. He voivat saada tarvittaessa myös peruskoulun päättötodistuksen. Yhteistyökouluna on Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Kaikki arviointiin osallistuvat pitivät Kulkurille suunnattuja voimavaroja niukkoina suhteessa toiminnan merkittävyyteen. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta Kulkurin rooli nähdään merkittävänä myös kotimaan koulutuksen tasa-arvon edistämisen, digitalisaation, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden näkökulmista. Haastateltavat peräänkuuluttivat Etäkoulu Kulkurille legitiimiä ja tunnustettua asemaa.