6. Palaute ja arviointi

Kulkuri-verkkokoulun palaute ja arviointi

"Mikään ei motivoi niin kuin positiivinen palaute"

Positiivinen, kannustava palaute lisää oppimisen iloa ja synnyttää sisäistä motivaatiota. Jokaisella oppilaalla on tarve tuntea, että hän osaa ja pystyy. Hyvä palaute innostaa oppimaan sekä auttaa oppilasta kehittymään oppijana ja löytämään omat vahvuutensa.

Oppilaan minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita hän asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa, motivoi ja edistää oppimista. Monipuolinen, myönteinen ja kannustava palaute tukee oppimista ja laajentaa oppilaan kiinnostuksen kohteita ja rohkaisee dialogiin opettajan kanssa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Ohjaa oppilaita arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymään oppijoina. Ohjaa heitä myös antamaan rakentavaa ja myönteistä palautetta toisille ja anna mahdollisuuksia vertaisarviointiin.

HYVÄ PALAUTE

 • on myönteistä, rohkaisevaa ja kannustavaa
 • tukee ja innostaa oppimaan
 • auttaa kehittymään oppijana
 • on realistista (sanallinen/numeraalinen)
 • löytyy helposti (sähköpostista/seurantasivulta/kurssisivuilta)
 • annetaan nopeasti (viikon sisällä)
 • mahdollistaa dialogin oppilaan ja opettajan sekä opettajan ja vanhemman välillä.


ARVIOINNIN PERIAATTEITA KULKURISSA:

 • Arviointi on jatkuvaa läpi lukuvuoden.
 • Oppilas tietää, mikä taito tai osaaminen tehtävässä on arvioinnin kohteena.
 • Arviointikriteerit ovat selkeät ja esillä.
 • Opettaja arvioi, mitkä tehtävät on vähintään tehtävä, että jaksosta/kurssista voidaan antaa suoritusmerkintä.
 • Sanallinen tai numeroarviointi on mahdollista vain, jos opettajalla on riittävästi tietoa oppilaan osaamisesta. Opettaja arvioi, milloin hän on saanut riittävästi tietoa oppilaan osaamisesta arvioinnin pohjaksi.
 • Opettaja kertoo vanhemmille ja oppilaille tarkistuspisteissä, riittävätkö oppilaan suoritukset jakson/kurssin suorittamiseksi ja arvioimiseksi.
 • Suoritetun jakson kokonaisarvosana ja koko kurssin arvosana kirjataan opiskelun seurantasivun lisäksi oppilashallinto-ohjelmaan.


Tee arviointiperiaatteet ja -kriteerit näkyväksi oppilaalle ja vanhemmille ja anna opiskelusta jatkuvaa palautetta, niin kurssin päätteksi annettava arvosana ei tule yllätyksenä.


LUKUVUODEN PÄÄTTYESSÄ

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa opiskelusta osallistumistodistuksen, jonka liitteenä on ote oppilashallinto-ohjelman suoritusrekisteristä.

Tarkistuslista opettajalle

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1 - kyllä
2 - ei vielä

Väite12
Kurssin arviointikriteerit ja -periaatteet löytyvät kurssisivuilta.
Kerron arviointikriteerit oppilaille ja vanhemmille.
Oppilas tietää, mihin antamani tehtäväpalaute tulee.
Antamani palaute on sävyltään myönteistä ja oppimaan ohjaavaa.
Antamani palaute kannustaa ja rohkaisee oppilasta.
Annan palautteen oppilaalle viimeistään viikon kuluessa tehtävän palauttamisesta.
Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja edistymistään säännöllisesti itsearvioinnin avulla.
Kurssillani on mahdollisuuksia vertaisarviointiin.
Oppilaan seurantasivut ja oppilashallinto-ohjelman suoritusrekisteri ovat ajan tasalla.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake