11. Oppilaanohjaus

Kulkuri-verkkokoulun oppilaanohjaus

Kulkuri-verkkokoulussa noudatetaan ohjaussuunnitelmaa, joka pohjautuu Opetushallituksen antamiin hyvän ohjauksen kriteereihin sekä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritettyihin ohjauksen tavoitteisiin. Ohjaussuunnitelma on osa Kulkurin opetussuunnitelmaa.

Oppilaanohjaus perustuu Kulkurin ohjaussuunnitelmassa määriteltäviin

arvopohjaan ja
- ohjauskäsitykseen.

Kulkurin oppilaanohjaus

- on oppilaslähtöistä
- räätälöidään ulkomailla asuvan oppilaan elämäntilanteen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan
- tarjoaa tukea oppilaan opiskeluun ja lähiohjaajan ohjaustyöhön
- perustuu positiiviseen pedagogiikkaan ja korostaa oppilaan vahvuuksia 
- välittää ajantasaista ja oikeaa tietoa opiskelusta ja jatko-opinnoista
- toimii yhteistyössä koko Kulkurin kouluyhteisön ja toisen asteen oppilaitosten kanssa
on monimediaista ja käyttää verkon mahdollisuuksia monipuolisesti: havainnollistamisessa käytetään tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita, esitystyökaluja, sosiaalisen median välineitä jne.

Tarkistuslista: oppilaanohjauksen toteutus ja kehittäminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Verkkokoulun oppilaanohjaaja
Väite12
Tiedottaa oppilaita ja vanhempia ohjauksen saatavuudesta sekä lukuvuoden ajankohtaisista asioista
Tarjoaa oppilaanohjausta erityisesti kaikkia tai useimpia oppiaineita Kulkurissa opiskeleville yläkoululaisille
Seuraa säännöllisesti niiden yläkoulun oppilaiden opintojen etenemistä, jotka opiskelevat vain tai pääosin Kulkurissa
Käyttää ohjauksessa monipuolisia ja joustavia toimintamalleja sekä erilaisia tiedon havainnollistamisen keinoja
Rakentaa ja päivittää Kulkurin oppilaanohjauksen sivuja
Toimii aktiivisessa yhteistyössä Kulkurin opettajien kanssa
Luo ja ylläpitää ohjauksen yhteistyöverkostoja (mm. toisen asteen oppilaitokset)
Huolehtii ja vastaa Kulkurin oppilaanohjauksen kehittämistyöstä
Kehittää ammattitaitoaan osallistumalla koulutuksiin ja alan tapahtumiin

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tarkistuslista: Kulkurin oppilaanohjauksen sivusto

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastausvaihtoehdot
1 - kyllä
2 - ei vielä

Verkkokoulun oppilaanohjauksen sivuilla käsitellään
Väite12
opiskelun suunnittelua
verkkokoulussa opiskeluun liittyviä asioita
oppimistekniikoita
työelämätietoutta
Suomen koulutusjärjestelmää
Suomen toisen asteen koulutusvaihtoehtoja
yhteishakua toisen asteen opintoihin Suomessa
Mitä muita?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake