1. Pedagogiikka

Kulkuri-verkkokoulun pedagogiikka

Kulkuri-verkkokoulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu Opetushallituksen antamiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Kulkuri-pedagogiikka perustuu Kulkurin opetussuunnitelmassa määriteltäviin
- arvopohjaan,
- oppimiskäsitykseen sekä
- laaja-alaisen osaamisen painotuksiin.


Kulkuri-pedagogiikka


- perustuu tutkittuun tietoon oppimisesta ja motivaatiosta
- on mahdollisuuksien mukaan ongelmaperusteista ja tutkivaa
- ylittää oppiainerajoja ilmiölähtöisessä oppimisessa
- uskoo eläytymisen voimaan ja kannustaa pelillisiin ratkaisuihin
- osallistaa oppilaita opetuksen ja oppimisen suunnitteluun ja hyödyntää heidän asiantuntijuuttaan
- tarjoaa vaihtoehtoja ja valinnan mahdollisuuksia -> oppilas voi valita häntä kiinnostavia ja/tai hänelle tarpeellisia sisältöjä/tehtäviä
- on monimediaista ja käyttää verkon mahdollisuuksia monipuolisesti: havainnollistamisessa käytetään tekstiä, kuvaa, ääntä, videoita, animaatioita, esitystyökaluja, sosiaalisen median välineitä jne.
- on positiivista ja antaa myönteistä, oppimista tukevaa, jatkuvaa palauttetta
- rohkaisee kriittiseen ajatteluun ja itsearvointiin
- tukee oppilaiden yhteisöllisyyttä tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen (keskustelut, reaaliaikaiset nettitunnit, sosiaalinen media)
- antaa tilaisuuksia yhteisölliseen tiedonrakenteluun
- on sidoksissa oppilaiden arkeen ja käyttää mahdollisuuksien mukaan autenttisia materiaaleja.

✎ Tarkistuslista opettajille: Pedagogiikka

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Vastausvaihtoehdot
1 - kyllä
2 - ei vielä

Opetettavien asioiden esittelyssä ja havainnollistamisessa kurssillani käytetään
Väite12
Kuvia
Äänitiedostoja
Videoita
Animaatioita
Power Pointia, Preziä tai vastaavaa esitystekniikkaa
Muita havainnollistamiskeinoja (esim. Thinglink, Padlet)
Mitä muita?

Kurssillani
Väite12
On vaihtelevia, erilaisia tehtäviä ja tehtävätyyppejä.
Oppilas voi valita erilaisia tapoja tehdä tehtäviä.
On ongelmalähtöisiä tehtäviä.
On tehtäviä, joissa oppilas voi yhdistää eri oppiaineita.
On useita autenttisia, oppilaiden arkeen liittyviä materiaaleja ja/tai tehtäviä.
On tilaisuuksia yhteistyöhön ja yhteiseen tiedonrakenteluun toisten oppilaiden kanssa.
On keskustelumahdollisuus toisten oppilaiden kanssa.
On paikka oppilaan itsearvioinnille.
Ohjataan positiiviseen vertaisarviointiin ja tarjotaan siihen mahdollisuuksia.
Tarjotaan 2-4 nettituntia/lukuvuosi.


Opettajana
Väite12
Olen perehtynyt Kulkurin opetussuunnitelmaan ja pedagogisiin lähtökohtiin
Hyödynnän kollegoiden jakamia hyviä käytänteitä ja ideoita opetuksen kehittämisessä
Annan oppilaille vaikutusmahdollisuuksia kysymällä, kuuntelemalla ja ottamalla huomioon heidän mielipiteensä, toiveensa ja tarpeensa.
Tunnen oppilaitteni vahvuudet ja annan heille tilaisuuden käyttää omaa asiantuntemustaan oppimisessa.
Annan myönteistä, oppimista tukevaa palautetta säännöllisesti koko kurssin ajan.
Arvostan ja tuen oppilaiden kriittistä ajattelua ja annan siihen tilaisuuksia tehtävissä.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake