2.4 Arvoperusta

Arvoperusta

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Lapsuuden itseisarvo

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.

Ihmisenä kasvaminen

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan sivistystä, mikä ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein. Henkilöstö ohjaa lapsia toimimaan arvoperustan mukaisesti sekä keskustelemaan arvoista ja ihanteista. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään.

Lapsen oikeudet

Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään, identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti. Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa.

Perheiden monimuotoisuus

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustaa ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

ARVOPERUSTA KUHMOISISSA

Kuhmoisten varhaiskasvatuksen arvoperusta pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja alle kirjatut asiat täydentävät niitä. Kuntapäättäjät ovat linjanneet kunnan hyvinvointikertomuksen mukaisesti, että päiväkoti Saukontassussa painotetaan lasten liikuntaa sekä luontosuhdetta. Kasvattajat ovat käyneet yhdessä arvokeskusteluja työkokouksissa. Huoltajien näkemykset tulivat esiin heille suunnatussa kyselyssä. Päiväkoti Saukontassussa järjestettiin vanhempainilta helmikuussa 2019, johon osallistui iso joukko huoltajia. Illassa käytiin yhdessä kasvatushenkilöstön kanssa antoisaa arvokeskustelua. Lasten ajatuksia varhaiskasvatuksesta saatiin Mitä pidät päiväkodista-pelin vastauksista. Peli on Hämeenlinnassa kehitetty ja IDEA2018 - kilpailussa palkittu lapsen kuulemisen menetelmä. Kursivoidut tekstit ovat sitaatteja lasten kommenteista.

HYVINVOIVA LAPSI

Lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan " Pidän musiikista ja piirtämisestä ja maalaamisesta. Toivoisin, että voisin muovailla."
Liikuntaan on mahdollisuus sekä ohjatusti että omatoimisesti " Minusta kaikki jumppajutut on kivoja, täällä ja Kuhmolassa"
Ulkoilua on päivittäin "Polkutraktori, se punainen, on mistä tykkään. Saan ajaa sillä ulkona."
Terveellinen ja varhaiskasvatuspaikassa valmistettu ruoka (sapere, ravitsemussuositukset) "Lepo, ruokailut ja ulkoilu on kivaa."

TURVALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ

Lapsi huomioidaan yksilöllisesti ryhmän jäsenenä. Lapsi saa kasvaa myönteisessä ilmapiirissä ja hänen vahvuuksiaan tuetaan. "Yhdessä leikkiminen on kivaa."
Lapsella on mahdollisuus oppia uutta ja saada myönteisiä kokemuksia "On teillä täällä näitä leluja."
Lapsen kanssa puhutaan tunteista, opetellaan yhdessä tunnistamaan ja nimeämään niitä.
Lapsi saa aikuisen huomion. Tähän kuuluu syli, kehu, kannustaminen ja tarvittaessa leikkikaverina toimiminen. Aikuinen välittää, asettaa rajat, luo rutiinit ja yhteiset pelisäännöt ottaen lapsen mielipiteen huomioon. "Tykkään, että aikuinen lukee minulle. En tykkää lukea yksin."

YHTEISTYÖ

Yhteistyö huoltajien ja kasvattajien välillä tapahtuu päivittäisissä kohtaamisissa, joissa on rehellistä puhetta lapsen iloista ja murheista. Lapsen vasukeskustelujen lisäksi huoltajat toivovat lyhyitä rauhallisia ennalta sovittuja keskusteluhetkiä. Vanhempainiltoja ja/tai koko perheelle järjestettyjä tapahtumia on varhaiskasvatuksessa vuosittain. Mahdollisuutta vanhempaintoimikuntaan tarkastellaan kunkin toimintavuoden käynnistyessä.
Kasvattajien keskinäinen yhteistyö on tiivistä. Yhteistyötä tapahtuu kasvattajatiimeissä, päiväkodin yhteisissä pedagogisissa keskusteluissa ja koulutuksissa, koko varhaiskasvatuksen yhteisissä suunnitteluissa, arvioinneissa ja koulutuksissa. Päiväkoti ja perhepäivähoito tekevät yhteistyötä, jossa korostuu yhteisöllisyys ja yhteisten lasten tuntemus. Kasvattajilla on erilaisia vastuualueita ja osaamista, mitä hyödynnetään varhaiskasvatustyössä.
Kuhmoisissa varhaiskasvatus tekee paljon yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa. Kirjasto, liikunta- ja nuorisotoimi, esi- ja perusopetus, nuorisovaltuusto, seurakunta, sosiaalitoimi ja perhepalvelukeskus ovat läheisiä yhteistyökumppaneita. Kuhmoisten eri yhdistykset ja järjestöt tarjoavat erilaisia palveluja varhaiskasvatukselle ja yhteistyö on monimuotoista.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä