7. Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Toiminnan arviointi ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Toiminnan arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttamista sekä varhaiskasvatuksen kehittämistä. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.[82] Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin tulee olla oma-aloitteista, suunnitelmallista ja säännöllistä. Arvioinnin avulla edistetään varhaiskasvatuksen laatua, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita ja kehitetään toimintaa.

[82] Varhaiskasvatuslaki 9 b §

Toiminnan arviointi ja kehittäminen Kuhmoisten varhaiskasvatuksessa

Kuhmoisten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään lakisääteisesti valtakunnallisten ohjeiden mukaan.

Eri varhaiskasvatusyksiköissä arvioidaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa palavereissa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa yhdessä vanhempien ja tarvittaessa monialaisten asiantuntijoiden kanssa.

Kuhmoisissa toteutetaan asiakaskyselyt säännöllisesti lapsille ja vanhemmille. Kyselyistä kootun arviointitiedon pohjalta kehitetään toimintaa, joka tukee lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia sekä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Monialaisilta yhteistyötahoilta kootaan palautetta erilaisissa yhteistyötapaamisissa.

Asiakaskyselyiden tulokset julkistetaan Daisy-ohjelman kautta.