SAKSA ( SAB2 ) 2 vvh 8-9lk

SAKSA ( SAB2 ) 2 vvh 8-9lk

TAVOITE
Saksan kielen opetuksessa pyritään siihen, että oppilas selviytyy saksalla jokapäiväisen elämän viestintätehtävissä ja -tilanteissa. Kurssilla tutustutaan saksalaisen kielialueen maihin ja kulttuureihin niin, että oppilas asennoituu ennakkoluulottomasti näihin kulttuureihin ja niiden edustajiin.

SISÄLTÖ
Keskeisiä aihealueita ovat ihminen ja hänen asuinympäristönsä sekä jokapäiväinen elämä, koulu, työ ja yhteiskunta sekä ympäröivä maailma. Tärkeää on ilmaisurohkeus ja viestin perillemeno eli ymmärrettävyys sekä taito oppia joustavasti korvaamaan puuttuva kielitaito ns. ei kielellisen viestinnän avulla (esim. ilmeet ja eleet). Opetuksessa tutustutaan kielialueen ihmisten tapoihin ja arvoihin sekä vertaillaan omaa ja saksankielistä kulttuuripiiriä.

OPISKELU
Opetuksessa kuunnellaan, toistetaan ja puhutaan mahdollisimman paljon kohdekielellä, jolloin oppilas voi omaksua luontevan ja sujuvan ääntämisen, rytmin ja intonaation. Opetus ja opettelu sisältää sekä oppikirjan tekstejä että muita ajankohtaisia julkaisuja, sanastoa, kielioppia ja niiden harjoittelua kirjallisesti, suullisesti ja kuuntelutehtävien avulla. Saksan valitsevalla tulee olla kiinnostusta uuden kielen opiskeluun ja sitoutua kotitehtävien tekemiseen aktiivisen tuntityöskentelyn ohella. Englannin ja ruotsin kielen opiskelun tulee sujua ongelmitta. Opiskelu vaatii oppilaalta itsenäistä ja pitkäjänteistä työtä.

ARVIOINTI

Arvosana perustuu kokeiden, oppilaan erilaisten tuotosten sekä työskentelytaitojen arviointiin. Myös motivaatio sekä tuntiaktivisuus vaikuttavat arvosanaan.