1.2. Kouvolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

1.2.1. Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri esiopetuksessa

Esiopetuksessa arvioinnin avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta ja tuetaan lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Lapsilähtöisen toiminnan suunnittelemisen edellytyksenä on toiminnan arviointi. Esiopetuksen arviointiin osallistuvat lapset, huoltajat ja henkilöstö. Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö arvioi opetussuunnitelman toteutumista yhteistyössä vuosittain. Arvioinnin tulee olla jatkuvaa.

Arviointitiedon pohjalta esiin nousseet kehittämiskohteet työstetään käytännön toimenpiteiksi päiväkodin ja koulun vuosittaisessa suunnitelmassa. Esiopetukseen osallistuvien lasten, huoltajien ja henkilöstön arviointi ja palaute otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Esiopetuksen henkilöstön tulee tehdä itsearvointia tavoitteellisesti, systemaattisesti ja säännöllisesti.

Esiopetuksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakulttuurin kehittymistä ohjaavien periaatteiden pohjalta. Toimintakulttuurin arviointi kohdistuu johtamiseen, henkilöstön osaamiseen ja ammattitaitoon sekä käytettävissä oleviin tiloihin, välineisiin ja materiaaleihin. Arvioinnin tulee kohdistua myös esiopetusyhteisön vuorovaikutukseen, ilmapiiriin sekä pedagogisiin käytäntöihin. Tavoitteena on kaikille yhteisen esiopetuksen tärkeys, oppimisen ja oivalluksen ilo, lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana sekä lapsen hyvinvointi ja turvallinen arki. Toimintaympäristön arviointi kuvataan tarkemmin päiväkodin tai koulun opetussuunnitelmassa.

Lapseen kohdistuvan arvioinnin tulee olla rohkaisevaa ja kannustavaa. Sen lähtökohtana ovat lapsen omat ja koko ryhmän toiminnalle asetetut tavoitteet. Se on keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintaa ja sen avulla lapsen edistyminen hänen oppimisessaan tehdään näkyväksi ja kuulluksi. Opettajan tehtävänä on seurata lapsen kehittymistä ja oppimista lapsen työskentelyn, käyttäytymisen ja oppimisen edistymisen näkökulmasta. Arvioinnin tekeminen edellyttää lapsen toiminnan havainnointia ja dokumentointia arjessa. Huoltajien kanssa tehtävässä yhteisessä arvioinnissa voidaan käyttää apuna yhteisesti sovittuja arviointivälineitä, kuten Eskarin arki-materiaalia.

Lapsen itsearvioinnin kehittäminen on oleellinen osa esiopetusta. Itsearvioinnin tavoitteena on lisätä lapsen ymmärrystä omasta oppimisprosessistaan, mikä rakentaa pohjaa lapsen myönteiselle kuvalle itsestään oppijana. Itsearviointi edistää lapsen osallisuutta. Lapsiryhmää ohjataan arvioimaan yhteisten tehtävien onnistumista.

Tiedonsiirto esiopetuksesta perusopetukseen kuvataan luvussa 7.

1.2.2. Perusopetuksen arviointi

Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Kouvolan perusopetuksessa tämä arviointi toteutetaan vuosittaisen suunnitelman sähköisellä arvioinnilla, johon osallistuvat koulujen opetushenkilöstö, 3.–9. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa. Arviointi toteutetaan kahden vuoden välein.

Vuosittaisen suunnitelman runkona toimivat perusopetuksen laatukriteerit, jotka on muokattu paikallisiin tarpeisiin soveltuviksi. Lukuvuosisuunnitelma koostuu seuraavista osista:
  • johtaminen
  • henkilöstö
  • talous
  • arviointi ja kehittäminen
  • opetussuunnitelma
  • opetus ja opetusjärjestelyt
  • oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki
  • kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen
  • fyysinen oppimisympäristö ja sen turvallisuus
  • edellisen lukuvuoden vuosittaisen suunnitelman arvioinnin ja tulosten hyödyntäminen ja tulevan lukuvuoden kehittäminen ja painopisteet.

Jokaisesta osa-alueesta on laadittu useita laatukriteereitä, joita vasten koulut kuvaavat omat toimintansa (prosessinkuvaus). Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulujen ja koko perusopetuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Arvopohjasta, oppimiskäsityksestä, toimintaympäristöstä ja laaja-alaisesta osaamisesta laaditaan vuosittaiseen suunnitelmaan omat laatukriteerinsä ja koulut ohjeistetaan prosessin kuvaukseen kyseisiltä alueilta. Näiden kriteerien toteutumista seurataan osana vuosittaisen suunnitelman sähköistä arviointia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä