5.3. Kouluissa käytävät kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Valkealan yläkoulussa

Koulutyöskentely perustuu työrauhaan ja työyhteisön jäsenten yhteistyöhön. Jos järjestyssääntöjä rikotaan tai työrauhaa häiritään, siihen puututaan Valkealan yläkoulussa. Tästä voi seurata rangaistus. Vahingonteosta voi syntyä korvausvelvollisuus Kouvolan kaupungille tai toiselle yksityishenkilölle.

Kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan opettaja voi määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään läksyparkkiin.

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen ja vaihtoehtoinen puuttumiskeino lievissä oppilaan asenteesta ja käyttäytymisestä johtuvissa tilanteissa, jolla on ollut vaikutusta lähinnä häneen itseensä.

Kiusaamistilanteissa ensisijainen puuttumiskeino on Valkealan yläkoulun kiusaamisen vastainen -prosessi, jossa tapahtuu kasvatuskeskustelu ja seuranta. Tähän voidaan liittää yhtenä seurauksista erillinen kurinpidollisten keinojen käyttö.

 1. Puhuttelu. Koulun henkilökunta puhuttelee järjestyssääntöjen rikkojaa.
 2. Opetustilasta poistaminen. Luokkatilanteessa opettaja tai muu henkilökunta voi poistaa oppilaan luokasta tunnin loppuajaksi. Samoin voidaan poistaa muista koulun tiloista. Opetustilasta poistettu oppilas odottaa luokan oven ulkopuolella tai muussa opettajan määräämässä paikassa, tarvittaessa välittömästi valvottuna.
 3. Kasvatuskeskustelu (KAKE). Opettaja voi määrätä oppilaan KAKEen asiasta, joka häiritsee oppilasta tai kouluyhteisöä. KAKEsta oppilas ilmoittaa itse valvotusti huoltajalle puhelimitse. Kasvatuskeskustelun voi Valkealan yläkoulussa pitää asianomainen opettaja, luokanohjaaja, erikseen tehtävään määrätty opettajaviranhaltija, koulunkäynninohjaaja erikseen sovittaessa tai rehtori. Kasvatuskeskustelun syy, ajankohta, ratkaisu ja yhteydenotto kotiin kirjataan erillisille lomakkeelle. Kasvatuskeskustelulomakkeet säilytetään siihen saakka kunnes oppilaan oppivelvollisuus on päättynyt. Kasvatuskeskusteluun voi kuulua seuranta.
 4. Jälki-istunto. Opettaja ja/tai rehtori voivat määrätä yhden tai kahden tunnin jälki-istunnon. Muun henkilökunnan kuin opettajien aiheelliseksi katsomasta jälki-istunnosta päättää rehtori. Jälki-istunto kirjataan rangaistuskirjaan. Rangaistuskirja arkistoidaan kunnallisesta arkistonmuodostuksesta annettujen säännösten mukaisesti. Jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin kirjallisesti.

Kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto voidaan määrätä mm. seuraavista asioista:

 • tunnin häirintä huomautuksesta huolimatta
 • toistuva tehtävien laiminlyönti ja toistuva opiskeluvälineiden unohtaminen
 • epäasiallinen kielenkäyttö ja kiroilu tai muu epäasiallinen käyttäytyminen
 • kun aiheettomia myöhästymisiä on viisi lukukaudessa tai luvaton poissaolo;
 • järjestyssääntöjen rikkominen, nimen väärennös (voidaan määrätä myös varoitus)
 • tahallinen ilkivalta (lisäksi korvausvelvollisuus)
 1. Kirjallinen varoitus. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori.

Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • mikäli oppilaalla on yhtä aikaa yli viisi istumatonta jälki-istuntoa
 • oppilas rikkoo toistuvasti jälki-istunnoista piittaamatta järjestyssääntöjä
 • oppilas käyttäytyy törkeästi tai vaaraa aiheuttaen koulualueella

 1. Oppilaan määräaikainen erottaminen. Oppilas voidaan määräaikaisesti erottaa, mikäli hän käyttäytyy poikkeuksellisen törkeästi tai aiheuttaa toistuvasti vakavaa vaaraa kouluaikana. Erottaminen ei vapauta oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Lisäksi rehtori tai vararehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.

Seuraukset mikäli oppilas lunttaa tai pyrkii muuten luvattomin keinoin vaikuttamaan arviointiin

 • Oppilaalle määrätään 1 h jälki-istunto, oppilaan kyseinen koesuoritus mitätöityy ja oppilaan seuraava käytösnumero laskee yhdellä numerolla.
 • Oppilaalla ei pääsääntöisesti ole mahdollisuutta uusia koetta, jossa on syyllistynyt vilppiin. Jos arviointia ei ole mahdollista suorittaa, uusintakoe sisältää eri kysymyssarjan kuin alkuperäinen.

Seuraukset mikäli oppilas jää kiinni koulualueella tupakoinnista, nuuskan tai päihteiden käytöstä tai näiden hallussapidosta koulupäivän aikana sekä vastuuhenkilö.

 1. kerta. Jälki-istunto, josta oppilas ilmoittaa puhelimitse kotiin. Lisäksi kirjallinen ilmoitus. KAKE
 2. kerta. Oppilas ohjataan Motiimiin keskustelemaan asiasta vanhempien kanssa. Luokanohjaaja
 3. kerta. Kirjallinen varoitus tupakoinnista ja lastensuojeluilmoitus asiasta. Rehtori
 4. kerta. Rikosilmoitus poliisille ja alle 15-vuotiaasta uusi lastensuojeluilmoitus. Rehtori

Puuttumiskerrat ovat voimassa 7-9 –luokkien ajan.

Korvausvelvollisuus Kouvolan kaupungille määrittyy vastaavan tuotteen hankintahinnan ja sen korvaamisesta syntyvien työ- ja matkakustannusten perusteella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä