4.2. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

4.2. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Toimintakulttuuria ohjaavat keskeiset periaatteet: oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä, hyvinvointi ja turvallinen arki, vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely, kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus, osallisuus ja demokraattinen toiminta, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Oppivan yhteisön periaatteena on, että "emme ole valmiita", vaan meillä on valmius etsiä ja löytää. Aikuiset toimivat oppivan yhteisön periaattein mallina oppilaiden työskentelylle. Tunne osallisuudesta ja turvallinen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen oppimisympäristö tukevat vuorovaikutustaitojen oppimista. Rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne tukevat yhdessä toimimista ja antavat mahdollisuuden uuden etsimiselle. Pienestä pitäen lasta ohjataan vastuunkantamiseen omista tekemisistään. Vaivannäöstä ja ponnistelusta syntyy onnistumisen tunne.

Oppivassa yhteisössä annetaan ja saadaan rakentavaa palautetta omasta toiminnasta ja oppimista.


Hyvinvointi ja turvallinen arki

Päiväkodit ja koulut noudattavat Kouvolan esi- ja perusopetuksessa yhteisesti määriteltyä nivelvaihemallia (varhaiskasvatus – esiopetus; esiopetus – 1. lk.; 2. lk. – 3. lk.; 6. lk. – 7. lk.; 9. lk. – toinen aste). Nivelvaihemallissa kuvataan mm. tiedonsiirtoon liittyvät asiat. Kaupungilla on myös selkeät toimintapolut lastensuojelun, nuorisotoimen ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan oppilaan hyvinvointiin ja turvalliseen arkeen vaikuttavat asiat. Keinoja päiväkotien ja koulujen arjen toimivuuteen tarkennetaan päiväkodin ja koulun vuosittaisessa suunnitelmassa.

Päiväkodeilla ja kouluilla on oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Oppilaan oman lähiympäristön kartoittaminen ja näkeminen voimavarana antaa mahdollisuuden toimintaympäristön rikastuttamiseen. Omien vahvuuksien löytäminen, erilaiset oppimisympäristöt, hyvän yhteistyön tuottama ilo sekä vastuullisuus ja rohkeus tukevat innostavaa ilmapiiriä ja oppimista. Kannustaminen lisää motivaatiota. Aikuisten tehtävä on ohjata lasten ja nuorten välistä vuorovaikutusta sekä antaa omalla toiminnallaan malleja rakentavasta vuorivaikutuksesta.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan toiminnallisen oppimisen keinoja sekä vuorovaikutuksen ja monipuolisen työskentelyn malleja.

Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus

Kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden toteutumisen avainasia on toisen kunnioittaminen.

Päiväkodin vuosittaisessa suunnitelmassa tulee huomioida monikulttuurisuus sekä monikulttuurisuudet lapset ja perheet. Koulun opetussuunnitelmaan sisällytetään monikulttuurisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on yhdenvertaisen toiminnan tukeminen, eri kulttuurien kohtaaminen sekä tiedon lisääminen eri kulttuureista. Asiaa voidaan tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa. Kulttuurisen moninaisuuden osana on myös suomalaisen kulttuurin tunteminen.

Kouluilla on mahdollisuus yhteistyöhön kaupungin nuorisotoimen kanssa (mm. yhdenvertaisuusoppitunnit).

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Päiväkotien ja koulujen toiminnan rakenteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat oppilaiden osallistamisen. Mahdollisuuksia osallistumiseen tulee tarjota oppilaille sekä päiväkodin ja koulun toiminnan suunnittelun että luokkatyöskentelyn tasolla. Koko yhteisön läpäisevät osallistavat toimintatavat antavat tilaisuuden oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien väliselle vuorovaikutukselle.

Opetussuunnitelmassa kuvataan päiväkodin ja koulun osallisuuden, vaikuttamisen ja demokraattisen toiminnan päälinjat. Niitä täsmennetään vuosittaisessa suunnitelmassa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden ja tasa- arvon toteutumisessa korostuu päiväkodissa ja koulussa toimivien aikuisten malli. Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja heitä rohkaistaan kohtelemaan muita yhdenvertaisesti. Yhteisön tehtävänä on rohkaista oppilasta toimimaan ja opiskelemaan ilman ennakkoasenteita erilaisista rooleista. Oppilaalle tarjotaan valinnanmahdollisuuksia ja heitä ohjataan tekemään tiedostettuja ratkaisuja. Monimuotoisten työtapojen valinnassa korostetaan oppilaan yksilöllisiä lähtökohtia ja niiden huomioonottamista.

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön ja kestävään tulevaisuuteen näkyy kaikessa päiväkodin ja koulun toiminnassa sekä valinnoissa, joita arjessa tehdään. Kestävän tulevaisuuden rakentamisen ja vastuullisen ajattelun perusedellytys on suhde luontoon.

Koulun ja päiväkodin opetussuunnitelmaan sisältyy kestävän kehityksen toimintamallit. Niitä tarkennetaan vuosittaisessa suunnitelmassa.

Valkealan yläkoulussa

HYVINVOINTI JA TURVALLINEN ARKI VALKEALAN YLÄKOULUSSA

Hyvinvointi ja turvallinen arki koostuu Valkealan yläkoulussa

  • kannustamisesta ja positiivisesta palautteesta
  • välittämisestä ja kuuntelemisesta
  • aikuisen läsnäolosta koulun eri tilanteissa
  • arjen havainnoinnista ja niihin vaikuttamisesta
  • mahdollisuudesta saada tukea ja ohjausta
  • koulun käytössä olevista toimintamalleista

Lisäksi hyvinvointiin ja turvalliseen arkeen vaikuttavat koti, kaveripiiri, harrastukset sekä vapaa-ajan toiminta ja näissä toimivien ihmisten muodostama sosiaalinen verkosto ja heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa määrä ja laatu.

VUOROVAIKUTUS JA MONIPUOLINEN TYÖSKENTELY

Erilaiset oppijat pyritään huomioimaan kattavasti oppimis- ja toimintatapoja tai oppimisympäristöjä vaihdellen. Uusien tapojen löytäminen kehittää ja tuo innovatiivista aktiivisuutta niin oppilaiden kuin opettajien työskentelyyn. Valkealan yläkoulussa luodaan mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen ja vertaistukeen kehittämällä niitä edistäviä toimintatapoja osana koulun arkea. Tähän monipuoliseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen liitetään yhteistyö koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa

KULTTUURINEN MONINAISUUS VALKEALAN YLÄKOULUSSA

Valkealan yläkoulussa arvostetaan kulttuurista moninaisuutta. Koulun toimintaperiaatteena on oppilaiden kulttuurinen, taloudellinen, etninen ja kielellinen tasa-arvoisuus. Valkealan yläkoulun opetuskieli on suomi, johon perustuu koulun oppimateriaali ja oppituntityöskentely. Keskinäisessä kanssakäymisessä suomen kieli on eri kulttuurista tulevien ihmisten välinen yhteinen kommunikointikieli koulussa.

Valkealan yläkoulu toiminnassaan edistää oppilailleen tulevaisuuden suomalaisessa ja kansainvälisessä yhteiskunnassa tarvittavia kansalaistaitoja ja kykyä toimia tasa-arvoisessa kanssakäymisessä erilaisten kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa.

Valkealan yläkoulussa oman kotiseudun, kielen ja kulttuurin tuntemus ja arvostus luovat oppilaalle turvallisen kasvuympäristön. Tuntemalla suomalaista kulttuuria, tapoja ja perinteitä on helpompi ymmärtää toisia kulttuureja. Laaja yleissivistys, kielitaito ja avoin suhtautuminen toisiin kulttuureihin antavat hyvän perustan elää tulevaisuuden monikulttuurisemmassa sekä kielellisesti moninaisemmassa ympäristössä.

Olemme mukana lukuvuoteen sopivalla tavalla erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa. Lisäksi koulussa käy vierailijoita kertomassa omasta kulttuuristaan. Kieliopinnoissa oppilas saa luontevasti omakohtaisen kosketuksen muihin kulttuureihin sekä ymmärtää kielitaidon merkityksen. Muissa aineissa vieraiden kulttuurien tuntemus nousee esille aineen luonteenomaisella tavalla.

OSALLISUUS JA DEMOKRAATTINEN TOIMINTA VALKEALAN YLÄKOULUSSA

Valkealan yläkoulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitus suunnittelee ja toteuttaa toimintaa sekä edustaa oppilaita. Jokaisella luokalla on luottamusoppilaita, joiden tehtävänä on kerätä toimintaideoita luokissa ja osallistua niiden käsittelyyn yhdessä hallituksen ja muiden toimijoiden kanssa. Oppilaskunnan hallitus toimii tarvittaessa yhteistyössä koulun henkilökunnan, vanhempainyhdistyksen ja muiden koulun toiminnassa mukana olevien tahojen kanssa.

Valkealan yläkoulun tukioppilaat toimivat vertaistukena koulun arjessa. Tukioppilaat pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan kouluviihtyvyyden, yhteisvastuun sekä turvallisen ja kannustavan ilmapiirin edistämiseksi. Tukioppilaat ja oppilaskunnan hallitus tekevät koulun arjessa yhteistyötä.

Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus hakea toimijaksi oppilaskuntaan ja tukioppilaisiin sekä oikeus osallistua näiden toiminnan ideoimiseen ja kehittämiseen.

KESTÄVÄ KEHITYS VALKEALAN YLÄKOULUSSA

Kestävä kehitys on keskeinen osa Valkealan yläkoulun monialaista ympäristökasvatusta.

Valkealan yläkoulun hankinnoissa kestävää kehitystä toteutetaan valintaperusteina samanhintaisten tuotteiden kohdalla. Valintaperusteina ovat tuotteen eettisesti kestävä tuotanto, toimittajan vastuullisuus, kotimaisuus ja lähituotanto.

Kestävä kehitys näkyy Valkealan yläkoulun toiminnassa jätteiden lajittelussa ja kierrättämisessä ja energian käytössä. Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen noudattavat yleisiä jätteenkäsittelyohjeita. Koululla on keräyspisteet kaikille jätelajikkeille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä