Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: laitteet, ohjelmisto ja palvelut, näppäintaidot, median tuottaminen, ohjelmointi


OPS 2016 Oppilas
1.-2. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden
keskeisten käyttö-ja toimintaperiaatteiden opettelu
Näppäintaidot ja muut tekstin tuot-
tamisen ja käsittelyn perustaidot

Kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä

Kokemuksia ikäkaudelle sopivasta
ohjelmoinnista
osaa kirjautua laitteelle
osaa avata ja sulkea laitteen
tunnistaa eri laitetyypit (pöytäkone, kannettava tietokone, tabletti)
osaa näppäintaitojen perusteet
osaa tekstin tuottamisen ja käsittelyn perusteita
osaa avata ja sulkea tiedoston
osaa tallentaa ja tulostaa ohjatusti
osaa käyttää piirto-ohjelmien perustoimintoja
osaa kuvata ja äänittää laitteella
osaa ohjelmoinnin perusteita (mm. ohjeen antaminen ja syy-seuraus)
oppii pelillisyyden ja leikin avulla tietoteknologiaa
3.-6.
Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö-ja toimintalogiikan hallinta ja ymmärtäminen
Sujuva tekstin tuottaminen ja käsittely eri välineillä
Sujuva kuvan, äänen, videoiden ja
animaatioiden tekeminen

Ohjelmoinnin perustaitoihin tutustuminen
Ideoiden toteuttaminen teknologian avulla yksin ja yhdessä toisten kanssa
vahvistaa 1.-2. luokilla opittuja taitoja
osaa tiedostohallinnan taitoja (kopioi, poista,siirrä)
osaa etsiä halutun tiedoston
syventää tekstinkäsittelyn taitoja
harjoittelee kymmensormijärjestelmää
käyttää näppäilytaitoja sujuvasti
käyttää esitysohjelmaa monipuolisesti
osaa käyttää useaa ohjelmaa tai tiedostoa yhtäaikaisesti
osaa jakaa tuotokset oppimisympäristöön tai sovittuun tallennuspaikkaan
osaa tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota
osaatehdä lyhyen animaation
osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä
osaa ohjelmoinnin perusteet graafisessa ohjelmointiympäristössä

edellä mainittujen lisäksi 5.-6. luokka:
osaa valita tarkoituksenmukaisen välineen ja ohjelman tehtävää varten osallistuu
yhteiseen verkkopohjaiseen kirjoittamisprosessiin
tutustuu robotiikkaan
käyttää ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä
toteuttaa pienen ohjelmointitehtävän itsenäisesti
7.-9.
Oma-aloitteinen ja luova TVT:n hyö-
dyntäminen erilaisissa
oppimistehtävissä

Ymmärrys teknologian monipuoli-
sista mahdollisuuksista ja toiminta-
logiikasta
Eri tehtäviin sopivien työtapojen ja
välineiden valinta
Tiedostojen systematisointi ja orga-
nisointi sekä jakaminen
Erilaisten digitaalisten tuotoksien
valmistaminen
Syvällisempi perehtyminen ohjel-
mointiin
syventää alakoulussa opittuja asioita
hyödyntää sujuvasti erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita oman opiskelunsa välineinä
osaa tekstinkäsittelyn sujuvasti
osaa tehdä taulukoita, esittää niitä graafisesti taulukkolaskentaohjelmalla sekä liittää niitä raportteihin ja esityksiin
toteuttaa digitaalisia esityksiä monipuolisesti sopivia esitystyökaluja käyttäen
osaa tuottaa tietoa monipuolisesti ja jakaa osaamistaan muille
tutustuu erilaisten teknologisten laitteiden toimintoihin
osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä
osaa sähköisen asioinnin
osaa tehdä ohjelmia graafisessa tai tekstipohjaisessa ohjelmointiym-
päristössä
harjoittelee ohjelmointia osana eri oppiaineita

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä