6. luokka

38.8. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

S1 Minä ihmisenä:

omien arvojen ja asenteiden tiedostaminen

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

Vaikuttamisprojekti

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua

Metsään liittyvä tutkimustehtävä

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä

tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristön sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan itseään suojellen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

päihteet

nettiriippuvuus

myrkytykset

sähköturvallisuus

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa

S4 Ympäristön tutkiminen:

Metsään liittyvä tutkimustehtävä

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä

kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Kulttuurin moninaisuuden arvostaminen

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Tutustutaan ravintoketjuihin sekä metsien hyötykäyttöön

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan maailman luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä.

Laaditaan kasvio ohjatusti

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Tutustutaan kasvien lisääntymiseen

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, ja hahmottamaan koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Globaalien asioiden suurempi ymmärrys (ajankohtaiset uutiset)

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa

energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan

perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä