5. luokka

38.7. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

S1 Minä ihmisenä:

tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Oman kulttuuriperinnön vaaliminen sekä monikulttuurisessa maailmassa eläminen

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

magnetismi

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Vuodenaikoihin sekä päivän ja yön vaihteluun tutustuminen

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita

S4 Ympäristön tutkiminen:

Elinympäristössä kiinnitetään huomiota materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti

S1 Minä ihmisenä:

omien ajatusten ja tarpeiden tiedostaminen, mielen viestit, rentoutuminen

arjen terveystottumukset: ravinto, uni, liikunta, hygienia, ryhti

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:

oman kehon arvostus ja suojelu

ihmissuhteet

itsetuntemus ja itseluottamus

hyvät käytöstavat

tapaturmien ehkäiseminen ja ensiapu

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle ja

Harjoitellaan toisista huolehtimista

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:

Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan selventää ihmiskehon toimintaa

S1 Minä ihmisenä:

ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Euroopan luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.

T15 ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen

S1 Minä ihmisenä:

ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot

murrosiän muutokset

-hmisen lisääntyminen

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, ja hahmottamaan koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:

Euroopan luonnonympäristön ja ihmisen toiminnan hahmottaminen

Globaalin ymmärryksen vahvistaminen

Monenlaisten karttojen lukeminen

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa ja luonnossa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S4 Ympäristön tutkiminen:

Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1 Minä ihmisenä:

kasvun ja kehityksen eri vaiheet, yksilöllinen vaihtelu

terveyden osa-alueet, omat vahvuudet ja voimavarat

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Terveyden edistäminen

-ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä