47.10. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

Oman elämän haasteisiin avun saaminen kotikaupungissa: Kouvolan seudun sosiaali- ja terveysalan palveluihin tutustuminen (kaupungin, seurakuntien, yritysten ja järjestöjen tarjoamat palvelut).

T6 ohjata oppilasta tarkaste-lemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä moni-puolisesti ja avarakatseisesti.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena.

S2 Demokraattinen yhteiskunta:

Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toiminta-tapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö.

Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Kouvolan kaupungin päätöselimiin tutustuminen ja erityisesti nuorisovaltuustoon perehtyminen.

Kansalaisjärjestöt Kouvolassa.

Suomalaiset vähemmistöt Kouvolassa.

Varjovaalien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.

EU-jäsenyyden vaikutusten huomiointi Kouvolan seudulla, esim. EU:n tuella toteutetut hankkeet.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmis-oikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeus-järjestelmän toiminnasta.

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä.

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa.

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolistentahojen kanssa.

Oikeuslaitoksen toiminta Kouvolassa.

Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen tutustuminen.
Omien mielipiteiden muodostaminen ja niiden perustelemisen harjoittelu esim. mielikirjoituksen laadinta paikallislehteen yhteistyössä äidinkielen opetuksen kanssa.

Ajankohtaisten paikallisten uutisten seuraaminen ja niiden vaikutusten pohdinta. Media-kriittisyyden huomiointi.

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan.

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Yritysvierailujen järjestäminen ja yrittäjien kutsuminen oppitunneille mahdollisuuksien mukaan, esim. pankki- ja vakuutusalaan tutustuminen vierailun avulla. Valmiin yrittäjyyskasvatusohjelman ja sen materiaalien hyödyntäminen. Yhteistyö opojen kanssa esimerkiksi tet – jaksolla ja työhakemuksen sekä ansioluettelon laatimisessa.

Paikalliseen kierrätystoimintaan perehtyminen (esim. yhteistyössä alueellisen jätehuoltoyrityksen kanssa). Oman kulutuksen eettisyyden arviointi, esim. tarkastelemalla ostettujen hyödykkeiden valmistusmaita. Hyödykkeiden lähituotantoon perehtyminen, esim. paikalliseen lähiruokaan tutustuminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä